робоча програма з курсу історія вчень про державу і право
робоча програма з історії вчень про державу і право 2012-2013 н.р.
 

 

 

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

Загальна кількість

годин – 90

2012-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1.5

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

26 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

40 год.

82 год.

Вид контролю:

диф. залік

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу:

Історія вчень про державу і право – самостійна наукова дисципліна, яка досліджує історію розвитку теоретичних знань (теорій, вчень, ідей, концепцій, доктрин) про державу і право з метою виявлення умов їх виникнення, опису змісту окремих вчень, зв'язків і відмінностей, а також основних історичних закономірностей розвитку теоретичного юридичного знання.

Історія вчень про державу і право за своєю сутністю - це історія теорії держави і права, філософії, соціології і психології права. її предметом є різноманітні теорії, доктрини, концепції, ідеї, що існували й існують у світі, умови їх виникнення, розвитку і відмирання, втілення в життя, а також їх зміст.

 

Завдання курсу:

теоретичні:

 • дати глибокі міцні і системні знання основних політико-правових доктрин;
 • ознайомити з досягненнями світової політико-правової думки;
 • узагальнити історичний досвід управління суспільством і державою на різних етапах історичного розвитку;

 

практичні:

 • формування вмінь аналізувати історико-теоретичний зміст політико-правового вчення;
 • визначати актуальні програмні положення політико-правових вчень з точки зору оцінки сутності держави і права, політичних цілей, задач, методів їх досягнення;
 • показати наступність і новизну в розвитку політико-правових доктрин.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст основних політико-правових доктрин в органічному взаємозв’язку з особливостями різних епох;
 • понятійно-категоріальний апарат при рішенні питань щодо походження держави і права, закономірностей їх розвитку;
 • періодизацію історії вчень про державу і право;

 

вміти:

 • аналізувати логіко-теоретичну основу політико-правового вчення
 • визначати актуальні програмні положення політико-правових вчень з точки зору оцінки сутності держави і права, політичних цілей, задач, методів їх досягнення
 • порівнювати правові явища, визначати актуальні здобутки юридичного досвіду,
 • використовує знання основних творів політичних мислителів;
 • визначати актуальність програмні положення політико-правових вчень для сучасності.
Програма навчальної дисципліни.
Змістовий модуль 1. ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ І ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ:

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

 

Тема 1. Предмет і метод історії правових і політичних вчень.

Історія вчень про державу і право в системі юридичних дисциплін. Поняття і структура політико-правових доктрин. Періодизація історії політичних і правових вчень. Закономірності історії про державу і право. Критерії оцінки політико-правових доктрин.

 

Тема 2. Правові та політичні вчення у рабовласницьких державах.

Виникнення та еволюція світової політичної думки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні доктрини античності. Політико-правова програма Платона. Політико-правові вчення Аристотеля – логіко-понятійний аналіз політичних інститутів і політичних процесів. Етап поступового занепаду давньогрецької державності. Політичні вчення рабовласницької аристократії та демократії в Давньому Римі. Римське право і політика. Політико-правова доктрина Цицерона. Програма стоїцизму.

 

Тема 3. Політико-правова думка епох раннього християнства і Середньовіччя.

Політичні ідеї раннього християнства. Зародження і розвиток теократичних вчень. Політико-правові ідеї єресі Середньовіччя. Державно-правове вчення Фоми Аквінського. Середньовічні юристи. Вчення про закони і державу М.Падуанського.

 

Тема 4. Проблеми теорії політики в епоху Відродження.

Особливості ранньобуржуазної політико-правової ідеології. Політичні і правові вчення епохи ранніх буржуазних революцій. Вчення Н.Макіавеллі про державу і право. Політико-правові ідеї утопічного соціалізму (Т.Мор, Т.Кампанелла). Політико-правові вчення періоду ранніх антифеодальних революцій.  Вчення Т. Гоббса про державу і право. Політико-правова програма  Д. Локка.

 

Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПОЛІТИКИ І ПРАВА

 

Тема 1. Становлення політико-правової думки Нового часу.

Ідеологія Просвітництва XVII – XVIII ст. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політико-правова програма Вольтера. Вчення Ш.Монтеск’є про державу і право. Політико-правові погляди Ж.-Ж. Руссо.

 

 

Тема 2. Політичні і правові вчення в США періоду боротьби за незалежність.

Становлення радикального демократичного напрямку політичної ідеології XVIII ст. в США. Зміст політико-правової програми Т. Пейна. Політичні і правові погляди  Т. Джефферсона. Політико-правові вчення Д.Медісона. Політико-правові погляди О.Гамільтона.

 

Тема 3. Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII-XIX ст.

Філософська основа політико правових поглядів І. Канта. Особливості право розуміння, підходів до класифікації форм правління І.Канта. Концепція правової держави  І.Канта. Концепція філософії права Г.-В. Гегеля. Гегель про суть права, держави, влади, громадянського суспільства.

 

Тема 4. Політико-правове вчення Огюста Конта.

Формування теорії соціологічного позитивізму. Вчення О. Конта про позитивну філософію. Зміст соціології як соціальної статики і соціальної динаміки. Програма переходу і формування соціократії О. Конта.

 

Тема 5. Зародження і розвиток політичної думки в Україні.

Суспільно-політична думка Київської Русі. Політична концепція у Києво-Могилянській академії (П.Могила, С. Яворський, Ф. Прокопович). Проблема державно-політичного устрою у Конституції П.Орлика 1710 р. Вчення українських просвітників про суспільство і державу. Кирило-Мефодіївське товариство про державно політичний устрій України (Т.Шевченко, М.Костомаров). Проблема демократії держави та політичні відносини у суспільній думці України другої половини XIX ст. (М. Драгоманов, С.Поролинський, І.Франко, М.Грушевський ). 

Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1

ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ І ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ : ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Тема 1. Предмет і метод історії правових і політичних вчень.

6

2

2

 

 

2

9

1

 

 

 

8

Тема 2. Правові та політичні вчення у рабовласницьких державах

12

4

4

 

 

4

11

1

 

 

 

10

Тема 3. Політико-правова думка епох раннього християнства і Середньовіччя.

8

2

2

 

 

4

9

 

1

 

 

8

Тема 4. Проблеми теорії політики в епоху Відродження.

8

2

2

 

 

4

11

 

1

 

 

10

Разом за змістовим модулем 1

34

10

10

 

 

14

40

2

2

 

 

36

Змістовий модуль 2

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПОЛІТИКИ І ПРАВА

Тема 1. Становлення політико-правової думки Нового часу.

14

4

4

 

 

6

13

1

 

 

 

12

Тема 2. Політичні і правові вчення в США періоду боротьби за незалежність.

12

4

4

 

 

4

9

 

1

 

 

8

Тема 3. Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII-XIX ст.

10

2

2

 

 

6

11

1

 

 

 

10

Тема 4. Політико-правове вчення Огюста Конта

8

2

2

 

 

4

8

 

 

 

 

8

Тема 5. Зародження і розвиток політичної думки в Україні

12

4

2

 

 

6

9

 

1

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

56

16

14

 

 

26

50

2

2

 

 

46

Усього годин

90

26

24

 

 

40

90

4

4

 

 

82

 

Теми семінарських занять
 

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет і метод історії правових і політичних вчень.

2

2

Правові та політичні вчення у рабовласницьких державах

4

3

Політична і правова думка епохи Середньовіччя

4

4

Політичні і правові вчення епохи Відродження та ранніх буржуазних революцій.

4

5

Політична і правова думка епохи Просвітництва половини XIX ст

4

6

Політико-правові вчення О. Конта

2

7

Політико-правові вчення на Україні

4

 

Разом

24

 

Самостійна робота
 

Назва теми

Кількість годин

1

Державно-правова думка Давнього Риму

4

2

Програми селянсько-плебейських єретичних рухів Середньовіччя

4

3

Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму

4

4

Основні напрямки політично-правової думки Просвітництва

6

5

Становлення національного демократичного напрямку в політично-правовій думці США

6

6

Формування теорії соціологічного позитивізму О. Конта

4

7

Вчення українських просвітників про суспільство і державу

6

8

Проблема державно-політичного устрою у Конституції

П. Орлика 1710 р.

2

9

Проблеми демократії, держави та політичних відносин у політичній думці України другої половини ХІХ ст.

4

 

Разом

40

 

Індивідуальні завдання
 1. Охарактеризуйте новизну політико-правової програми Аристотеля.
 2. Проаналізуйте новизну політико-правової програми Монтеск’є.
 3. Охарактеризуйте розвиток політико-правової думки в Середньовіччі.
 4. Визначте особливості політико-правових вчень епохи Відродження.
 5. Охарактеризуйте новизну політико-правової програми Полібія.
 6. Охарактеризуйте новизну політико-правової програми Н. Макіавеллі.
 7. Назвіть основні риси раціоналістичних концепцій політики і права.
 8. Розкрийте основні особливості політико-правових вчень США періоду боротьби за незалежність.
 9. Визначте внесок Т. Шевченко у розвиток політико-правової думки.
 10. Охарактеризуйте новизну політико-правової програми Сократа.
 11. Проаналізуйте характерні особливості утопічного соціалізму.
 12. .Визначте внесок І. Франка у розвиток політико-правової думки.
 13. Охарактеризуйте новизну політико-правової програми Платона.
 14. Назвіть особливості політико-правового вчення О. Конта.
 15. Розкрийте концепцію поділу влади Дж. Локка.

 

Методи навчання
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, ситуативне моделювання та опрацювання дискусійних питань.

Методи контролю
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається письмовому і тестовому контролю.

. Методичне забезпечення
 1. Методичні рекомендації до програми курсу «Історія вчень про державу і право».
 2. Програма тестових завдань з дисципліни «Історія вчень про державу і право» для студентів І-го курсу денної, заочної форм навчання.
 3. Тематика рефератів з курсу «Історія вчень про державу і право».
 4. Тематика контрольних робіт з курсу «Історія вчень про державу і право» для студентів І-го курсу заочної форми навчання.
 5.  Програма термінологічного диктанту.
Рекомендована література

Базова

 1. Безродний Є.Ф., Уткін О.І.,  Історія політичних вчень : навч посіб. – К. ВД «Професіонал», 2006.
 2. Градский В.Г.  История политических и правових учений. : учеб. – М.: Проспект,2005.
 3. История правовых и политических учений : учеб. для вузов / под. ред. О.Э. Лейста. – Зерцало, 2006.
 4. Марченко М. Н., Мачин И.Ф., История политических и правовых учений : учеб. пособие – М. : Проспект, 2008.
 5. Світова класична думка про державу і право. Навч. Посіб./ Є.Ф. Безротний (керівник).-     К. : Юрінком Інтер, 1999.

Допоміжна

 1. Антология мировой политической мысли : в 5 т. – М., 1997.
 2. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. – М., 1999
 3. Антологія лібералізму і політико-правничі вчення та верховенство права / Науч. ред. С.Головатий. – К., 2008
 4. Аристотель. Политика. Афинская полития.: Т.4. – М., 1997.
 5. Гегель Г.-В.-Ф. Политические произведения. – М., 1987.
 6. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права.- М., 1990.
 7. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-х т. – К., 1991.
 8. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
 9. Кухта Б.З. З історії української політичної думки. – Львів, 1991.
 10. Локк Дж. Два трактата о правлении / Сочинения.- Т.3. – М., 1987.
 11. Макиавелли Н.  Государь.-К.,1990.
 12. Мироненко О.М. Права і свободи людини у доробку українських мислителів XIX ст.- початку ХХ століття. – К., 1995.
 13. Нерсесянц В.С.(відп. ред.)  История политических и правовых учений.- М.,2002.
 14. Платон. Держава.- К., 2000.
 15. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Сомківа.- Львів, 1996.
 16. Селінов В.Г., Шульженко Ф.П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії XVII – XVIII століть. – К., 1995.
 17. Український парламентаризм : минуле і сучасне / Ю.С. Шемшученко, О.М. Мироненко, В.Ф. Погорілко та ін. – К., 1993.
 18. Філософія політики : Хрестоматія : У 4 т./ Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К., 2003. –Т.1, Т.2, Т.3.
 19. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.,1999.

13. Інформаційні ресурси.

 

 1. Історія держави і права зарубіжних країн - Маймескулов Л.М. http://pidruchniki.ws/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin_-_maymeskulov_lm
 2. Історія держави і права України - Музиченко П.П. http://pidruchniki.ws/17390617/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_muzichenko_pp
 3. Історія держави і права України - Терлюк І.Я. http://pidruchniki.ws/1584072045407/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_terlyuk_iya
 4. Історія держави та права України - Трофанчук Г.І. http://pidruchniki.ws/1237042343223/pravo/istoriya_derzhavi_ta_prava_ukrayini_-_trofanchuk_gi
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
робоча програма з курсу історія вчень про державу і право
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
20 вересня 2019р., 2:58 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9864

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 73
групою дистанційного навчання 111
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 281
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...