перелік літератури з курсу історія вчень про державу і право
перелік літератури з історії вчень про державу і право
Базова
 1. Безродний Є.Ф., Уткін О.І.,  Історія політичних вчень : навч посіб. – К. ВД «Професіонал», 2006.
 2. Градский В.Г.  История политических и правових учений. : учеб. – М.: Проспект,2005.
 3. История правовых и политических учений : учеб. для вузов / под. ред. О.Э. Лейста. – Зерцало, 2006.
 4. Марченко М. Н., Мачин И.Ф., История политических и правовых учений : учеб. пособие – М. : Проспект, 2008.
 5. Світова класична думка про державу і право. Навч. Посіб./ Є.Ф. Безротний (керівник).-     К. : Юрінком Інтер, 1999.
Допоміжна
 1. Антология мировой политической мысли : в 5 т. – М., 1997.
 2. Антология мировой правовой мысли : в 5 т. – М., 1999
 3. Антологія лібералізму і політико-правничі вчення та верховенство права / Науч. ред. С.Головатий. – К., 2008
 4. Аристотель. Политика. Афинская полития.: Т.4. – М., 1997.
 5. Гегель Г.-В.-Ф. Политические произведения. – М., 1987.
 6. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права.- М., 1990.
 7. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-х т. – К., 1991.
 8. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
 9. Кухта Б.З. З історії української політичної думки. – Львів, 1991.
 10. Локк Дж. Два трактата о правлении / Сочинения.- Т.3. – М., 1987.
 11. Макиавелли Н.  Государь.-К.,1990.
 12. Мироненко О.М. Права і свободи людини у доробку українських мислителів XIX ст.- початку ХХ століття. – К., 1995.
 13. Нерсесянц В.С.(відп. ред.)  История политических и правовых учений.- М.,2002.
 14. Платон. Держава.- К., 2000.
 15. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О.І. Сомківа.- Львів, 1996.
 16. Селінов В.Г., Шульженко Ф.П. Формування ідеї громадянського суспільства та правової держави в західноєвропейській філософії XVII – XVIII століть. – К., 1995.
 17. Український парламентаризм : минуле і сучасне / Ю.С. Шемшученко, О.М. Мироненко, В.Ф. Погорілко та ін. – К., 1993.
 18. Філософія політики : Хрестоматія : У 4 т./ Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К., 2003. –Т.1, Т.2, Т.3.
 19. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.,1999.
Інформаційні ресурси
 1. Історія держави і права зарубіжних країн - Маймескулов Л.М. http://pidruchniki.ws/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin_-_maymeskulov_lm
 2. Історія держави і права України - Музиченко П.П. http://pidruchniki.ws/17390617/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_muzichenko_pp
 3. Історія держави і права України - Терлюк І.Я. http://pidruchniki.ws/1584072045407/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_terlyuk_iya
 4. Історія держави та права України - Трофанчук Г.І. http://pidruchniki.ws/1237042343223/pravo/istoriya_derzhavi_ta_prava_ukrayini_-_trofanchuk_gi
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
перелік літератури з курсу історія вчень про державу і право
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
12 березня 2013р., 5:14 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7083

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 48
Ні, але хочу спробувати 151
Так, в ролі тьютора (студента) 165
Всього голосів: 364
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...