Фінансове право
Волкович О.Ю.
Надіслав: Волкович Олена (11 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Фінансове право
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Фінансове право" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Фінансове право" в 2013-2014 навчальному році передбачає наступне навантаження:

ІІІ курс, денна форма навчання:

Лекцій - 26 год.     Семінарських занять - 22 год.  Підсумковий контроль -  залік

ІІІ курс, заочна форма навчання:

Осіння сесія:

Лекцій - 6 год.     Семінарських занять - 6 год.  

Підсумковий контроль -  залік

План
Робоча програма
Тематика лекцій
Список літератури
Питання до заліку
Теми рефератів
Перелік підручників
Робоча програма
Тематика лекцій
 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи фінансової діяльності України

1. Фінансова діяльність держави. Предмет та система фінансового права(2 год).

 1. Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Принципи, методи та форми здійснення фінансової діяльності.
 2. Фінансова система України. Органи управління державними фінансами.

2. Предмет, метод і система фінансового права (2 год).

 1. Поняття фінансового права.
 2. Система і джерела фінансового права.
 3. Місце фінансового права в системі права України.
 4. Фінансове право і наука фінансового права.

3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини (2 год).

 1. Поняття, зміст, структура і види фінансово-правових норм.
 2. Фінансово-правові відносини, їх види та особливості.
 3. Суб’єкти фінансових правовідносин.
 4. Фінансові правовідносини і фінансова політика держави.

4. Фінансовий контроль в Україні та правові засади його здійснення (2 год).

 1. Фінансовий контроль, його зміст, завдання і значення.
 2. Види і методи фінансового контролю.
 3. Органи фінансового контролю.

5.  Правове регулювання державних доходів (2 год).

 1. Державні доходи, їх правове регулювання.
 2. Види платежів до бюджету.

6. Бюджетне право та бюджетна система України. (2 год).

 1. Поняття бюджету та бюджетного права. Бюджетно-правові відносини.
 2. Бюджетна система  України.
 3. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень.
 4. Бюджетні повноваження України.
 5. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

7. Бюджетний процес в України (2 год).

 1. Поняття і зміст бюджетного процесу.
 2. Парядок складання проекту бюджету.
 3. Порядок розгляду та прийняття Державного бюджету України.
 4. Виконання Державного бюджету України та порядок внесення змін до нього.
 5. Звітність про виконання бюджетів.

8. Правове регулювання державних видатків в Україні. (2 год)

 1. Поняття державних видатків, принципи фінансування. Особливості бюджетного фінансування.
 2. Правові основи кошторисно бюджетного фінансування.
 3. Порядок фінансування окремих державних потреб.
 4. Позабюджетних коштів бюджетних установ, їх види та порядок використання.

Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права України

9. Правові основи державного кредиту (2 год).

 1. Поняття і функції державного кредиту.
 2. Форми державного внутрішнього кредиту.
 3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту.
 4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту.

10. Правові основи страхування (2 год)

 1.  Поняття, функції, основні галузі і види страхування.
 2.  Організація страхування в Україні.

11. Правовий статус банків в Україні (2 год).

 1. Банківська система України та роль у ній Національного банку України.
 2. Правові засади контролю Національного банку за діяльністю комерційних банків.

12. Правові засади грошового обігу і розрахунків (2 год).

 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні.
 2. Контроль Національного банку України за веденням касових операцій.
 3. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у банківських установах.
 4. Правові засади безготівкового грошового обігу.

13. Правові засади валютного регулювання (2 год).

 1. Особливості правового регулювання валютних відносин.
 2. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України.
 3. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Підсумкова тека: усний заліковий контроль

Список літератури
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова (основна) література.

 1. Конституція України: прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К. :”Україна “, 1996.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.
 3. Цивільний  кодекс України від 16.01.2003р. //  Голос України. – 2003. – 12 березня.
 4. Закон України – «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. N 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006 -  № 31. – ст. 268.
 5. Закон України «Про власність» вiд 07.02.1991р.  № 697-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. - N 20. - ст.249.
 6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996р. №  448/96-ВР // . Відомості Верховної Ради. – 1996. - N 51. - ст.292.
 7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних  осіб та фізичних осіб-підприємців" вiд 15.05.2003  № 755-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 31-32. - ст.263.
 8. Закон України «Про захист економічної конкуренції» вiд 23.02.2006  № 3486-IV // Відомості Верховної Ради. – 2006. - N 31. - ст.269.
 9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991  № 959-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. - N 29. - ст. 377.
 10. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1995. - N 4. - ст. 28.
 11. Закон України «Про товарну біржу» від  10.12.1991р. № 1956-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. - N 10. - ст.139.
 12. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від від 12.05.2004р. N 1713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 35. – ст. 258.
 13. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. – Ст.. 229.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна від 20.07. 2000 р. № 1148 //  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1148-2000-%EF.

 

   Допоміжна література:

 1. Фінансове право: навчальний посібник ./ за редакцією М. П. Кучерявенка.-Ф59Ч.: Право,2010.-288 с.
 2. Александрова Т.Г. Коммерческое страхование: Справочник. М., 1996. 254 с.
 3. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. Самара: СамВен,1992. 167 с.
 4. Базилевич В.Д. Страховий ринок України: Навч. посiбник. К.: Знание, 1998. 374 с.
 5. Базилевич В.Д. Страхова справа: Навч. посiбник. К.: Знание, 1997. 216 с.
 6. Банковскофинансовый словарьсправочник / Авторсост. Л.К. Воронова. К., 1998.
 7. Берлач А. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання вищ. навч. закладів / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 288с.
 8. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П., Лукашев О. А. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 319с.
 9. Воронова Л. Фінансове право України: Підручник/ Лідія Воронова,; М-во освіти і науки України. - К.: Прецедент: Моя книга, 2006. - 440 с.
 10. Дмитренко Е. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Емілія Дмитренко,; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія служби безпеки України. - К.: Алерта: КНТ, 2006. - 374с.
 11. Зюнькін А. Фінансове право: Опорний конспект лекцій/ Анатолій Зюнькін,; Міжрегіон. акад. управл. персоналом. - 3-тє вид., доп.. - К.: МАУП, 2003. - 159 с.
 12. Ковальчук А. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 488с.
 13. Музика О. Фінансове право: Навчальний посібник/ Оксана Музика,; Національна академія державної податкової служби України, Науково-дослідний інститут фінансового права. - 2-е видан., допов. і перероб.. - К. : Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 255 с.
 14. Орлюк О. Фінансове право: Навчальний посібник/ Олена Орлюк,; М-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 527 с.
 15. Шкарупа В. Фінансове право України: Навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН України / Віктор Костянтинович Шкарупа (заг.ред.), Тетяна Олександрівна Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 254с.
 16. Борсученко Э.И. Валютный рынок и валютный режим в деятельности предприятий. К.: УкрИНТЭИ, 1992. 32 с.
 17. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Нацiональний банк та його операцiї: Конспект лекцiй.К.:МАУП,1997. 44 с.
 18. Бункина М. Валютный рынок. М.: ао "ДИС",1995. 112 с.
 19. Валютне регулювання в Українi: Закони, укази, постанови, накази, iнструкцiї / Упоряд. Кол тун С.Л., Панiнська Т.Д. К.: Компас, 1996. 200 с.
 20. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М.: Анкил, 1995. 226 с.
 21. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. К., 1983.
 22. Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.
 23. Вступ до банкiвської справи / За ред. М.I.Савлука. К.: Либра, 1998. 344 с.
 24. Гвозденко А.А. Финансовоэкономические методы страхования: Учеб. пособие для эконом. спецтей вузов, имеющих специализацию по туризму. М.: Финансы и статистика, 1998. 178 с.
 25. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посiбник. К.: Знание, 1998. 273 с.
 26. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества.Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. К.: Издательская группа "Норма", 1992. 94 с.
 27. Заруба О.Д. Страхова справа: Пiдручник. К.: Знание, 1998. 321 с.
 28. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. М.: Банки и биржи, 1995. 224 с.
 29. Епiфанов А.О. та iн. Бюджет i фiнансова полiтика України: Навч. посiбник. К.: Наукова думка, 1997. 301 с.
 30. Ищенко Е.П. Финансовое право Украины: Курс лекций для студентов экономических и правовых специальностей. Херсон, 1997. 84 с.
 31. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії і практики. К., 1997.
 32. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб. методич. пособие. К.: МАУП, 1997. 221 с.
 33. Калина А.В. и др. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб.пособие. Изд.2е, перераб. и доп. К.: МАУП, 1999. 254 с.
 34. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. К.: МАУП, 1998. 69 с.
 35. Кочетков В.Н. и др. Современная система денежных расчетов. Изд. 2е, перераб. и доп. К.: УФИМБ, 1998. 192 с.
 36. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. Харьков: Консум, 1997. 432 с.
 37. Самсонов Н.Ф. и др. Финансы на макроуровне: Учеб. пособие для вузов. М., 1998. 192 с.
 38. СКВ: Некоторые данные о банкнотах иностранных валют. К.: Альтерпрес, 1993. – 236 с.
 39. Онищенко В.О. Основи банкiвської справи: Навч.посiбник для вузiв. Полтава: ПГТУ им. Ю. Кондратюка, 1999. 163 с.
 40. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. К.: Либра, 1994. 330 с.
 41. Ответственность юридических лиц за нарушение налогового законодательства: Справочное пособие / Сост. Юровский Б.С., Романов А.Г. Харьков: БизнесИнформ, 1997. 132 с.
 42. Пискотин М.И. Советское финансовое право. М., 1978.
 43. Правове регулювання податкiв: Збiрник нормативних актiв. К.: Торговий дiм, 1992. 104 с.
 44. Поддерегин А.Н. Налоги и налогообложение. Нормативные документы. Комментарии. Методические рекомендации. К.: Учетинформ, 1995. -53 с.
 45. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 1995.
 46. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996.
 47. Фінансове право: За законодавством України / За ред. Л.К. Воронової та Д.А. Бекерської: Навч. посiбник для юридич. вузiв та факультетiв. К.: Вентурi, 1995.- 270 с.
 48. Фінансове право: Навчальний посiбник / За ред. Воронової Л.К. К.: Вентурi, 1998.- 384 с.
 49. Фiнансове право: Пiдручник / За ред. Л.К. Воронової. Харьков: Консум, 1998. 496 с.
 50. Фiнансове право: Навчальний посібник в 2х томах. Том 1 / Упорядники Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко. Харьков: Консум, 1999.
 51. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, 1999. 544 с.
 52. Цiннi папери: Сутнiсть, бiржовi операцiї, обiг: Збiрник нормативних документiв та методичних матерiалiв. К.: Полиграфкнига, 1992. -152 с.

     Інформаційні ресурси

 1. Фінансове право України (Орлюк О.П) http://www.textbooks. net.ua/content/ category/16/16/22/
 2. http://radniki.at.ua/board/naukovo_praktichni_komenta.
 3. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.6817.0
 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/

 

Питання до заліку

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ

 1. Що таке фінанси як економічна категорія?
 2. Функції фінансів.
 3. Дати визначення поняття фінансової діяльності держави.
 4. Відміннсть між фінансами та грошима.
 5. Чим відрівзняються приватнгі фінанси від державних?
 6. Що розуміють під централізованими і децентралізованими фінансами?
 7. Якими методами здійснюється фінансова діяльність держави?
 8. Що таке фінансова політика?
 9. Дати визначення поняття фінансової системи країни.
 10. Предмет, метод фінансового права.
 11. Які групи відносин становлять предмет фінансового права.
 12. Дати визначення фінансового права.
 13. Які методи правового регулювання суспільних відносин використовуються у фінансовому праві.
 14. Які особливості відрізняють фінансове право від інших галузей права.
 15. З якими галузями права тісно межує фінансового права.
 16. Особливості науки фінансового права.
 17. Що розуміють під системою фінансового права.
 18. Дати визначення фінансово-правової норми.
 19. Особливості фінансово-правих норм.
 20. Дати визначення поняття фінансово-правових відносин.
 21. Форми фінансового контролю.
 22. Фінансовий контроль та його значення.
 23. Поняття та ознаки  бюджетного процесу.
 24. Принципи та стадії  бюджетного процесу.
 25. Повноваження учасників бюджетного процесу.
 26. Складання  проектів  Державного та місцевих бюджетів.
 27. Розгляд та  прийняття  Державного  і місцевих бюджетів.
 28. Виконання Державного та місцевих бюджетів.
 29. Підготовка , розгляд і затвердження  звітів про виконання бюджетів.
 30. Поняття, функції страхування.
 31. Основні галузі і види страхування.
 32. Організація страхування в Україні.
 33. Визначте поняття страхування.
 34. Основні галузі і види страхування.
 35. Банківська система України та роль у ній Національного банку України.
 36. Правові засади контролю Національного банку за діяльністю комерційних банків.
 37. Контроль Національного банку України за веденням касових операцій.
 38. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у банківських установах.
 39. Правові засади безготівкового грошового обігу.
 40. Визначити режим здійснення валютних операцій на території України,
 41. Загальні принципи валютного регулювання.
 42. Особливості операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством України.
 43. Повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій,
 44. Відповідальність за порушення валютного законодавства (цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність).
 45. Фінансові правопорушення банків, інших кредитно-фінансових установ, резидентів і нерезидентів передбачені валютним законодавством.
Теми рефератів

 

Список тем рекомендованих для написання рефератів:

 1. Поняття і предмет фінансового права як галузі права.
 2. Метод фінансового права як галузі права.
 3. Мiсце фiнансового права в системi нацiонального права України.
 4. Структурна характеристика системи фінансового права як галузі права.
 5. Поняття джерел фінансового права та їх види.
 6. Фінансове право як юридична наука і навчальна дисципліна.
 7. Історія науки фінансового права.
 8. Фінансово-правові норми.
 9. Фінансово-правові відносини.
 10. Суб'єкти фiнансового права України.
 11. Парламентський фінансовий контроль в Україні.
 12. Правовий статус Рахункової палати України.
 13. Фінансовий контроль органів державної податкової служби в Україні.
 14. Правове регулювання банківської таємниці в Україні.
 15. Правові гарантії забезпечення охорони і захисту банківської таємниці у нормотворчій і судовій практиці.
 16. Основи загальної теорії бюджету: економічна сутність і правова природа.
 17. Бюджетне право як підгалузь фінансового права України.
 18. Бюджетні права України, Автономної Республіки Крим і місцевих само врядувань.
 19. Бюджетний устрій України.
 20. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні.
 21. Поняття і правовi основи бюджетного процесу в Українi.
 22. Принципи бюджетного процесу в Українi.
 23. Загальна характеристика стадiй бюджетного процесу.
 24. Основи загальної теорії податків: економічна сутність і правова природа.
 25. Сутнісні характеристики податку як економічної категорії.
 26. Суть та юридичні ознаки податку.
 27. Суб’єкти податкових правовідносин, їх права та обов’язки.
 28. Юридичний і фактичний зміст податкових правовідносин.
 29. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.
 30. Правові основи податкової системи України.
 31. Усунення подвійного оподаткування.
 32. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у банківських установах.
 33. Правові засади безготівкового грошового обігу.
 34. Валютний контроль: поняття, задачі, функції.
 35.  Роль державних органів в сфері валютного регулювання і валютного контролю.