Основи конституційного права
к.ю.н. О.Ещук
Надіслав: Єщук Ольга (29 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Основи конституційного права
План
СЕМІНАРИ ПО ОКП
САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ХЕРСОНС
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА”
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
ККР З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»
СЕМІНАРИ ПО ОКП
Семінарське заняття № 1

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ, ЯК ПРОВІДНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ

Час: 2 години

 

Методичні вказівки

 

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами основних понять конституційного права, предмету та методу цієї галузі права, джерел, правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань конституційно-правових відносин.

Виховною метою заняття являється націленість студентів на необхідність вивчення дисципліни “конституційне право” з метою подальшого застосування в окремих життєвих ситуаціях.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: поняття, предмет і метод конституційного права України; система конституційного права України, його інститути, конституційно-правові норми, конституційно-правові відносини; джерела конституційного права України; історико-правові аспекти розбудови конституційного ладу в Україні, Конституція Пилипа Орлика.

Під час відповіді на питання слід використовувати також знання з інших предметів, наприклад з історії України тощо.

 

План

1. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

2. Система конституційного права України, його інститути, конституційно-правові норми.

3. Конституційно-правові відносини.

4. Джерела конституційного права України.

5. Історико-правові аспекти розбудови конституційного ладу в Україні.

6. Конституція Пилипа Орлика.

 

Теми рефератів

1. Актуальні проблеми науки конституційного права України на сучасному етапі.

2. Види конституційно-правових норм.

3. Сутність Конституції.

4. Роль Конституційного права України в становленні державності України.

5. Декларація про державний суверенітет – джерело Конституційного права України.

Питання для засвоєння теми

1. У чому полягає сутність методу конституційного регулювання?

2. Назвіть найбільш важливіші ознаки консти­туцій­ного права України.

3. Розкрийте основні риси Конституції.

4. Які ознаки притаманні конституційно-правовим відносинам?

5. Що означає категорія “форма конституції”?

Завдання для виконання в зошиті для семінарських занять

1. Уясніть ст. 3 Конституції України.

2. Складіть схему “конституційно-правових відно­син”.

 

В зошитах для семінарів виконайте, будь-ласка, письмово наступні тестові завдання.

1) Розшифруй­те дефініцію предмету правового регулювання конституційного права  України (у вузькому розумінні)?

а) це суспільні відносин, які виникають під час здій­снення влади народом України та забезпечення вибраними ним органами державної влади і місцевого самоврядування прав і свобод людини та громадянина;

б) це суспільні відносин, які виникають під час здій­снення влади народом та забезпечення вибраними ним органами місцевого самоврядування прав і свобод людини;

в) це сукупність суспільних відносин, які виникають в процесі здій­снення влади вибраних органів народом України;

г) це суспільні відносин, які виникають під час забезпечення органами місцевого самоврядування прав і свобод людини та громадянина.

2) В чому полягає метод конституційного регулювання?

а) це система прийомів і способів, за допомогою яких норми конституційного права впорядковують суспільні  відповідно до поставлених перед ними завдань;

б) це система прийомів і способів, за допомогою яких норми конституційного права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядковують їх відповідно до цілей і завдань правового регулювання;

в) це сукупність способів, засобів, аспектів за допомогою яких норми конституційного права впливають на конкретні відносини, впорядковують їх відповідно до забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

г) це система прийомів, за допомогою яких норми конституційного права впливають на впорядкування цілей і завдань правового регулювання;

3) Дайте визначення конституційного права України як науки.

 а) це система основоположних знань про сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо здійснення влади народом України й забезпечення вибраними органами державної влади та місцевого само­врядування прав і свобод людини та громадянина;

б) це система основоположних знань про сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо здійснення влади народом України;

в) це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо здійснення влади народом України й забезпечення вибраними органами державної влади та місцевого само­врядування;

г) це система основоположних знань про сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо здійснення влади народом України й  тощо;

4) Розкрийте дефініцію система конституційного права.

а) це внутрішня будова галузі національного права України, що обумовлена си­стемними зв’язками між її нормами та внутрішніми аспектами, які пере­бувають у відповідній ієрархії, а також внутрішня структура норми права, як системного утворення. Вона складається з норм права та підгалузей конституційного права;

б) це внутрішня побудова конституційного права України, обумовлена си­стемними зв’язками між її нормами та інститутами, які пере­бувають у відповідній підпорядкованості, а також внутрішня структура предмета права, його устрій як нормативного утворення, система Конституції України тощо. Вона складається з норм права та інститутів конституційного права;

в) це внутрішній багатовекторний зміст конституційного права України, обумовлений си­стемними зв’язками між її нормами, інститутами, аспектами, які пере­бувають у відповідній підпорядкованості, а також внутрішня структура предмета права, його устрій як нормативного утворення. Вона складається з норм права та інститутів конституційного права;

г) це внутрішня стру­кту­ра конституційного права України, обумовлена си­стемними зв’язками між її нормами та інститутами, які пере­бувають у відповідній підпорядкованості, а також внутрішня структура предмета права, його устрій як нормативного утворення, система Конституції України тощо. Вона складається з норм права, інститутів та підгалузей конституційного права.

5) Що таке конституційно-правові норми?

а) (первинна клітинка системи конституційного права) – це загальнообов’язкова норма, правило поведінки для учасників конституційно-правових відносин;

б) це формально визначені правила поведінки для учасників суспільних відносин, які встано­влюються парламентом;

в) (первинний елемент системи конституційного права) – це загальнообов’язкові формально визначені правила поведінки для учасників конституційно-правових відносин, які встано­влюються на­ро­дом України (за референдумом) або парламентом;

г) це загальнообов’язкові формально визначені правила поводження громадян та іноземців, які встано­влюються на­ро­дом України (за референдумом) або парламентом.

6) Дайте визначення інституту конституційного права?

а) це система група норм конституційного права, що регулює певне коло однорідних суспільних відносин та утворює при цьому відносно самостійну групу;

б) це певні норми конституційного права, які регулюють суспільні відносини різних галузей права та утворюють при цьому відносно самостійну групу;

в) це систематична група норм та підгалузей конституційного права, що регулює певне коло однорідних суспільних відносин;

г) це система (група) норм конституційного права, що регулює певне коло однорідних суспільних відносин та утворює при цьому відносно самостійну групу.

7) Розкрийте поняття конституційно-правових відносини.

а) це суспільні від­носини, врегульовані нормами конституційно-процесуального права. Структурно складаються з  об’єктів та юри­дич­них фактів і змісту у вигляді прав, обов’язків і від­по­відальності за їх порушення;

б)  це суспільні від­носини, врегульовані нормами різних галузей національного права. Структурно складаються з суб’єктів, об’єктів та юри­дич­них фактів і змісту у вигляді прав та обов’язків;

в) це суспільні від­носини, врегульовані нормами конституційного права. Структурно складаються з суб’єктів, об’єктів та юри­дич­них фактів і змісту у вигляді прав, обов’язків і від­по­відальності за їх порушення;

г) відносини, що склалися в особистому суспільному житті учасників конституційного права.

8) Що таке джерела конституційного права?

а) це зовнішнє офор­млення правових норм, яке засвідчує їхню державну загально­обов’язковість, тобто способи, форми вираження державної волі. До джерел конституційного права від­но­сяться: Конституція України; конституційні закони Укра­їни; Регламент Верховної Ради України; акти всеукраїн­сь­кого референдуму; акти Конституційного Суду України; деякі укази Президента України;

б) це зовнішнє та внутрішнє офор­млення правових норм, яке засвідчує їхню державну загально­обов’язковість. До джерел конституційного права від­но­сяться: Конституція України; конституційні закони Укра­їни; Регламент Верховної Ради України; акти всеукраїн­сь­кого референдуму; акти Конституційного Суду України;

в) це офор­млення правових норм, яке засвідчує їхню державну загально­обов’язковість. До джерел конституційного права від­но­сяться: Конституція України; конституційні закони Укра­їни; акти Конституційного Суду України; деякі укази Президента України;

г) це правові норми, які засвідчують державну загально­обов’язковість джерел конституційного права, тобто способи, форми вираження державної волі. До джерел конституційного права від­но­сяться: Конституція України; акти всеукраїн­сь­кого референдуму; акти Конституційного Суду України; деякі укази Президента України.

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до семінарського заняття

Література (основна)

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конституційне право України : [підручник для студ. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого] / [Байрачна Лариса Кли­мів­на, Журавський Віталій Станіславович, Колісник Віктор Павлович, Кушніренко Олександр Георгійович, Лукаш Сергій Юрійович та ін.] ; Юрій Миколайович Тодика (ред.), Віталій Станіславович Журавський (ред.). – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. – 542с. – Бібліогр.: с. 519-535.

3. Конституційне право України : [тематичний словник] / [упорядники : Діденко С.В.,Галунько В.В., Єщук О.М., Новіков М.М.]. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 105 с.

Література (додаткова)

1. Кравченко В.В. Конституційне право України : [навч. посіб.. – Вид. 6-е, випр. та доп.] / Віктор Віталійович Кравченко. – К. : Атіка, 2008. – 592c.

2. Конституційне право України : [навч. посіб. / Київ­сь­кий національний торговельно-економічний ун-т] / [Кре­гул Юрій Іванович, Орленко Василь Іванович, Лади­ченко Віктор Валерійович, Зубок М. І., Погарченко В. А.]; Юрій Іванович Крегул (ред.). – К. : КНТЕУ, 2003. – 418 с. : рис. – Бібліогр.: с. 405-416.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти / НАН України; Інсти­тут держави і права ім. В.М.Корецького; Київський на­ціо­нальний ун-т ім. Тараса Шевченка / [Погорілко Віктор Федорович, Фрицький Олег Федорович, Городецький Оле­ксандр Васильович, Корнієнко Микола Іванович, Кра­вець Євген Якович] ; Віктор Федорович Погорілко (ред.). – 3.вид. – К. : Наукова думка, 2002. – 731с.

4. Конституційне право України : [навчальний посіб­ник] / [Галунько Валентинин Васильович, Діденко Сергій Володимирович, Шкарупа Віктор Костянтинович] ; за ред. Віктора Костянтиновича Шкарупи. Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2007. – 232 с.

 

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua

3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

 

Семінарське заняття № 2

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ, ЯК ОСНОВНОГО ЗАКОНУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЮЧОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ УКРАЇНИ.

Час: 2 години

 

Методичні вказівки

 

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами поняття конституції, як Основного закону, надання їм теоретичних знань щодо характеристики діючої Конституції України, державного апарату України, а також правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань конституційно-правових відносин.

Виховною метою заняття являється націленість студентів на необхідність вивчення дисципліни “конституційне право” з метою подальшого застосування в окремих життєвих ситуаціях. А також виховання поважливого ставлення до Конституції України та законів України.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: структура Конституції України, загальні положення Конституції України – вті­ле­ння кращих світових стандартів у сфері прав людини; Конституція України про державну владу і порядок її формування; державний апарат України, поняття і ознаки державних органів, державна служба.

Під час відповіді на питання слід використовувати також знання з інших предметів та інших тем конституційного права.

 

План

1. Структура Конституції України.

2. Загальні положення Конституції України – вті­ле­ння кращих світових стандартів у сфері прав людини.

3. Конституція України про державну владу і порядок її формування.

4. Державний апарат України.

5. Поняття і ознаки державних органів.

6. Державна служба.

 

Теми рефератів

1. Конституція України – Основний Закон Україн­сь­кої держави.

2. Проблема прийняття та внесення змін до Кон­сти­туції України.

3. Сутність Конституції України

4. Загальна порівняльна характеристика Конституції України та Франції.

5. Загальна порівняльна характеристика Конституції України та Польщі.

Питання для засвоєння теми

1. У чому полягає зміст дефініції “територіальний поділ держави”?

2. Які риси характеризують чинну Конституцію Укра­їни як Основний Закон держави?

3. Які основні риси Конституції України?

4. Які принципи закріплює Конституція України?

Завдання для виконання в зошиті для семінарських занять

Уяснити економічні права, свободи та законні інте­ре­си фізичних і юридичних осіб в Україні.

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до семінарського заняття

 

Література (основна)

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Совгиря О.В. Конституційне право України : [навч. посібник] / Ольга Володимирівна Совгиря, Наталія Геор­гіївна Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 c.

3. Конституційне право України : [тематичний словник] / [упорядники : Діденко С.В., Галунько В.В., Єщук О.М., Новіков М.М.]. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 105 с.

Література (додаткова)

1. Конституційне право України. Академічний курс : [підручник для студ. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького] / [Антонов Володимир Олександрович, Батанов Олександр Васильович, Воротіна Наталія Вікторівна, Гаєва Надія Петрівна, Ісаєва Наталія Карлівна] ; Ю.С. Шемшученко (заг.ред.) – К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2006. – 800с. – Т. 1. – К. : ТОВ "Вид-во "Юридична думка", 2008 – 800 с.

2. Кравченко В.В. Конституційне право України : [навч. посіб. – вид. 6-е, випр. та доп.] / Віктор Віталійович Кравченко. – К. : Атіка, 2008. – 592c.

 

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua

3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

Семінарське заняття № 3

ТЕМА 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ. ВИБОРЧА СИСТЕМА ТА ВИБОРЧЕ ПРАВО. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Час: 2 години

 

Методичні вказівки

 

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами основ конституційного ладу України, виборчої системи та виборчого права, надання їм теоретичних знань щодо правового регулювання виборів народних депутатів України, а також правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань конституційно-правових відносин.

Виховною метою заняття являється націленість студентів на необхідність вивчення дисципліни “конституційне право” з метою подальшого застосування в окремих життєвих ситуаціях. А також виховання поважливого ставлення до Конституції України та законів України.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: загальні засади конституційного ладу України; державно-конституційний устрій України; суспільно-конституційний лад України; загальні положення виборчої системи; характеристика понять мажоритарної та пропор­цій­ної правових систем, активного та пасивного виборчих прав, абсентеїзму; конституційні засади проведення виборів в Україні; проблема статусу народних депутатів в Україні; напрямки діяльності народного депутата; характеристика інституту “недоторканості народ­но­го депутата”; статус депутатів місцевих рад.

Під час відповіді на питання слід використовувати також знання з інших предметів та інших тем конституційного права.

 

План

1. Загальні засади конституційного ладу України.

2. Державно-конституційний устрій України.

3. Суспільно-конституційний лад України.

4. Загальні положення виборчої системи. Характеристика понять мажоритарної та пропор­цій­ної правових систем, активного та пасивного виборчих прав, абсентеїзму.

5. Конституційні засади проведення виборів в Україні.

6. Проблема статусу народних депутатів в Україні.

7. Напрямки діяльності народного депутата.

8. Характеристика інституту “недоторканості народ­но­го депутата”.

9. Статус депутатів місцевих рад.

 

 

Теми рефератів

1. Загальні засади конституційного ладу України.

2. Конституційні основи конституційного ладу України.

3. Загальна порівняльна характеристика Конституції України та Австрії.

4. Загальна порівняльна характеристика Конституції України та Іспанії.

5. Загальна порівняльна характеристика Конституції України та Італії.

 

Питання для засвоєння теми

1. Наведіть засади конституційного ладу країни за ступенем їх важливості (значущості)? Спробуйте її об­ґрун­тувати, розглядаючи розділ І Конституції України.

2. Що означає поняття “суверенітет”?

3. Розкрийте дефініцію “конституційний лад”.

4. Що таке “механізм держави”?

5. Охарактеризуйте поняття “політична система”.

6. У чому суть поняття “виборче право”?

7. Що розуміють під термінами мажоритарна та пропорційна виборча система?

8. Назвіть закони, якими регулюється порядок проведення виборів в Україні.

9. Як класифікуються вибори за часом проведення та за суб’єктами пасивного виборчого права?

10. Що означає поняття “абсентеїзм”?

11. Як розшифрувати поняття “виборчі комісії” та “виборчі цензи”?

12. Коли повноваження народного депутата можуть бути припиненні достроково?

Завдання для виконання в зошиті для семінарських занять

1. Уяснити статус народного депутата України.

2. Скласти схему “Напрямки діяльності народного депутата України”.

3. Розшифрувати дефініції “виборче право”, “виборча система”, “виборчий процес”, “виборча компанія”, “виборча квота”, “виборчі комісії”, “виборчі округи”, “виборчі дільниці”, “виборчі цензи (кваліфікації)”, “виборчий бюлетень”, “мажоритарна і пропорційна виборча система”, “абсентеїзм”.

4. Уяснити соціальні права людини і громадянина.

 

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до семінарського заняття

 

Література (основна)

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст.141.

2. Конституційне право України : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юри­дична академія України ім. Ярослава Мудрого] / [Бай­рач­на Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П.] ; В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 2008. – 416с. – Бібліогр.: с. 405-409.

3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підруч. / Олег Федорович Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 535 с.

 

Література (додаткова)

1. Конституційне право України : [навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів спец. "Правознавство"] / Богдан Іванович Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – Бібліогр.: с. 253-260.

2. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Академія правових наук України; Українська Правнича Фундація] / [Тацій Василь Якович, Погорілко Віктор Федорович, Тодика Юрій Миколайович, Бурчак Федір Глібович, Грошевой Юрій Михайлович] / Василь Якович Тацій (ред.). – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376с.

3. Конституційне право України : [тематичний словник] / [упорядники : Діденко С.В., Галунько В.В., Єщук О.М., Новіков М.М.]. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 105 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua

3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

Семінарське заняття № 4

 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, МЕХАНІЗМ ЇХНЬОГО ЗАХИСТУ.

 

Час: 2 години

 

Методичні вказівки

 

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами поняття конституційниих прав, свобод та обов’язків громадян України та механізму їхнього захисту, а також правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань конституційно-правових відносин.

Виховною метою заняття являється націленість студентів на необхідність вивчення дисципліни “конституційне право” з метою подальшого застосування в окремих життєвих ситуаціях.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: конституційний статус особи, поняття прав і свобод людини і громадянина, конституційні права і свободи громадян України.

Під час відповіді на питання слід використовувати також знання з інших предметів та інших тем конституційного права.

 

План

1. Конституційний статус особи.

2. Поняття прав і свобод людини і громадянина.

3. Конституційні права і свободи громадян України.

Теми рефератів

1. Основи конституційного статусу людини в Україні.

2. Основи конституційного статусу особи в Україні.

3. Поняття прав і свобод людини і громадянина.

4. Конституційні права і свободи громадян України.

5. Основи конституційного статусу громадян в Україні.

Питання для засвоєння теми

1. Назвіть основоположні акти про права людини, які є джерелами міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини?

2. Який акт є першоджерелом міжнародних стан­дар­тів у сфері прав і свобод людини?

3. Які документи підтверджують громадянство Укра­їни?

4. Як набувається громадянство України?

Завдання для виконання в зошиті для семінарських занять

1. Законспектувати та уяснити основні обов’язки людини і громадянина.

2. Розшифрувати дефініції “правовий режим”, “апа­трид”, “режим”, “біпатрид”, “правосуб’єктність”, “право­здат­ність”, “дієздатність”.

 

Список рекомендованої літератури для підготовки до семінарського заняття

 

Література (основна)

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– Ст.141.

2. Конституційне право України : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юри­дична академія України ім. Ярослава Мудрого] / [Бай­рач­на Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П.] ; В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). – Х. : Право, 2008. – 416с. – Бібліогр.: с. 405-409.

3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України : підруч. / Олег Федорович Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 535 с.

 

Література (додаткова)

1. Конституційне право України : [навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів спец. "Правознавство"] / Богдан Іванович Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – Бібліогр.: с. 253-260.

2. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Академія правових наук України; Українська Правнича Фундація] / [Тацій Василь Якович, Погорілко Віктор Федорович, Тодика Юрій Миколайович, Бурчак Федір Глібович, Грошевой Юрій Михайлович] / Василь Якович Тацій (ред.). – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376с.

3. Конституційне право України : [тематичний словник] / [упорядники : Діденко С.В., Галунько В.В., Єщук О.М., Новіков М.М.]. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 105 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua

3. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8. Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ХЕРСОНС

Модуль І: Теоретико-методологічні засади конституційного права України.

 

ТЕМА 1: Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі права України (4 години).

 

Самостійна робота №1

 

Методичні вказівки

 

Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми сучасного конституційного права. Студенти повинні приділяти достатньо уваги для вивчення даного предмету, щоб стати висококваліфікованими спеціалістами та вміти вирішувати різноманітні завдання з приводу конкретних життєвих ситуацій.

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами основних понять конституційного права: предмету, методу, взаємозв’язку цієї галузі права з іншими галузями права, правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань правовідносин в конституційному праві.

У системі національного права України провідною галуззю є конституційне право України. Цій галузі притаманні риси, характерні для всієї системи права: нормативність, формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового результату, можливість захисту правових приписів засобами державного впливу тощо.

Основним предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення влади народом України.

 

Будь-ласка, письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі завдання:

 

План (письмово дайте відповіді на запитання):

1. Роль Конституційного права України в становленні державності України.

2. Декларація про державний суверенітет – джерело Конституційного права України.

3. Предмет конституційного права України.

4. Конституційне право як галузь права України.

5. Методи конституційного права України.

6. Система конституційного права України.

7. Інститути конституційного права України

8. Конституційно-правові норми.

9. Конституційно-правові відносини.

10. Джерела конституційного права України.

 

Дайте, будь-ласка, вірні відповіді на вказані нижче питання:

1). Назвіть науковців в сфері конституційного права.

2). Які відносини входять до сфери конституційно-правового регулювання?

3). Які елементи відрізняють конституційне право від інших галузей права?Охарактеризуйте їх.

4). З яких інститутів складається Конституційне право України?

5). Назвіть суб’єкти і об’єкти Конституційного права України?

6). Дайте визначення конституційного права.

7). У чому полягає основне призначення конституційного права?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

 

 

 

ТЕМА 2: Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України (4 години).

 

 

Самостійна робота №2

 

Методичні вказівки

 

Розкриття теми “Поняття Конституції як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України ” рекомендується починати з аналізу значень терміну “Конституція”. Слід висвітлити основні положення теорії конституції, яка обґрунтовує природу, призначення, предмет, риси та юридичні властивості конституції.

Трьохсотрічна історія Конституції виробила кілька способів її прийняття.

Слід дати характеристику основних способів прийняття Конституції. Розуміння основних етапів сучасного конституційного процесу в Україні доцільно починати з жовтня 1989 року. Слід коротко дати характеристику основних положень Конституції України необхідно звернути увагу на мову й стиль Конституції, реалізацію та правову охорону конституції України.

При розкритті питань, що стосуються державного апарату слід детально зупинитися на характеристиці державних органів, державної служби в Україні, а також охарактеризувати місце державного апарату в механізмі держави.

 

Будь-ласка, письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі завдання:

 

План (письмово дайте відповіді на запитання):

1.     Конституційний процес в Україні.

2.     Поняття Конституції України як Основного Закону держави і суспільства.

3.     Характеристика Конституції України:

а) Мова і стиль Конституції України

б) Механізм зміни норм Конституції України

в) Реалізація Конституції України

г) Правова охорона конституції.

 

Законспектуйте коротко:

 

1. Положення розділу І Конституції України “Загальні засади”(ст. 1-20).

2. Положення розділу II Конституції України “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” (ст.ст. 21-68).

3. Положення розділу III Конституції України “Вибори. Референдум” (ст.ст. 69-74).

4. Положення розділу ІV Конституції України “Верховна Рада України” (ст.ст. 75-101).

5. Положення розділу V Конституції України “Президент України” (ст.ст. 102-112).

6. Положення розділу VІ Конституції України “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади” (ст.ст. 113-120).

7. Положення розділу VІІ Конституції України “Прокуратура” (ст.ст. 121-123).

 

Вирішіть, будь-ласка, тести-тренінги:

 

1) У чому суть поняття конституціоналізм?

а) правління, обмежене кон­ституцією, політична система, яка спирається на кон­ституцію та конституційні методи правління;

б) політико-правова теорія, яка обґрунтовує необхідність устано­вле­ння конституційного ладу;

в) перша та друга відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

2) В чому полягає сутність конституції?

а) це її внутрішня основа, зміст, найва­жливіші якості та властивості, що визначають усі специфічні та функціональні характеристики основного закону суспільства й держави;

б) це її найва­жливіші якості та властивості, що визначають усі специфічні та функціональні характеристики основного закону суспільства, громадян, іноземців та осіб без громадянства;

в) це її внутрішня побудова, що структурно вбирає в себе усі джерела конституційного права України, специфічні та функціональні характеристики основного закону суспільства й держави;

г) тлумачення норм, галузей, підгалузей та інших елементів структури конституційного права України.

3) В чому полягає політична функція конституції?

а) полягає в тому, що вона формує політичний устрій країни – державний лад, порядок утворення партій, визначеного кола громадських організацій та їх ліквідацію тощо;

б) полягає в тому, що вона формує порядок поведінки суб’єктів конституційно-правових відносин належність влади в країні, внутрішню та зовнішню політику;

в) полягає в тому, що в Конституції України визначається поведінка громадян, іноземців, апатридів та біпатридів;

г) полягає в тому, що вона формує найактивніше, найістотніше в політиці – належність влади в країні, внутрішню та зовнішню політику, державний лад.

4) Що таке форма конституції?

а) це спосіб вираження й орга­ні­зації конституційних норм. Конституція мо­же функціонувати у вигляді тільки моноконституцій­ного акта;

б) це спосіб орга­ні­зації конституційних інститутів. Конституція мо­же функціонувати у вигляді багатьох (двох і більше) актів, що в сукупності складають її;

в) це спосіб вираження й орга­ні­зації конституційних норм та інститутів. Конституція мо­же функціонувати у вигляді моноконституцій­ного акта чи багатьох актів, що в сукупності складають її;

г) це спосіб вираження й орга­ні­зації положень конституції, що містять основні права і обов’язки людини і громадянина.

5) Коли була прийнята Конституція Пилипа Орлика?

а) 8 квітня 1710 року;

б) 12 червня 1725 року;

в) 16 лютого 1805 року;

г) немає жодної вірної відповіді.

6) Що визначено в Розділ І “Загальні засади” Конституції України?

а) основи суспільного життя народу України. У ньому Україна характеризується як правова держава, що виступає самостійним суб’єктом міжнародного та внутрішньодержавного права;

б) основи конститу­ційного ладу України. У ньому Україна характеризується як демо­кратична, соціальна та правова держава. Демокра­тич­ність держави визначається конституційно встано­вле­ними формами народовладдя, участю народу в управлінні дер­жавою, населення – у місцевому самоврядуванні, кож­ного грома­дянина – в організації та здійсненні державної влади, можли­востями громадянського суспільства впли­ва­ти на державну владу;

в) право на рівність прав чоловіків і жінок; на єдність прав і обов’язків; на позбавлення гро­ма­дянства і права змінити громадянство; на немо­жли­вість виселення громадянина України за межі України або видачі його іншій державі; на рівність пра­во­вого статусу іноземців і осіб без громадян­ства з правовим статусом громадян України за виключе­ннями, встано­вле­ними Конституцією, законами і між­на­род­ними догово­ра­ми України;

г) визначає, що на­род­не волевиявлення здійсню­ється через вибори, рефе­рен­дум і інші форми безпосередньої демократії.

7) Коли була прийнята Конституція України?

а) 24 серпня 1991 року;

б) 22 червня 1996 року;

в) 24 червня 1996 року;

г) 28 червня 1996 року.

8) Розкрийте дефініцію конституційного  ладу України.

а) це система норм, які встановлюються й охороняються конституцією та іншими конституційними законами держави Україна. Насамперед це передбачена конституцією форма держави;

б) це система еконо­міч­них і політико-правових відносин конституційно-правовими актами держави, міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою України. Насамперед це передбачена конституційними законами та актами форма державного правління та форми безпо­се­ред­нього народовладдя (вибори, референдум, абсентеїзм тощо);

в) це система національного законодавства України, що охороняється конституцією та іншими міжнародними та внутрішньодержавними актами та має основоположне, керівне значення для інших галузей права. Насамперед це передбачена форма безпо­се­ред­нього народовладдя;

г) це система соціальних, еконо­міч­них і політико-правових відносин, які встановлюються й охороняються конституцією та іншими конституційно-правовими актами держави. Насамперед це передбачена конституцією форма держави за характером державного устрою й державного правління та форми безпо­се­ред­нього народовладдя (вибори, референдум тощо).

9) Якими загальними принципами характеризується конституційний лад України, передбачений Кон­сти­ту­цією?

а) суверенністю, демократизмом, неприпустимістю зміни конституційного ладу, що зафіксовано в нормативно-правових актах, гуманізмом, реальністю, системністю, наступністю, програмним характером та ін.;

б) суверенністю, демократизмом, гуманізмом, реальністю, системністю, наступністю та ін.;

в) суверенністю, демократизмом, гуманізмом, реальністю, системністю, наступністю, програмним характером та ін.

г) демократизмом, суверенністю, принципом розподілу влад, реальністю, системністю, наступністю, програмним характером та ін.

10) У чому полягає суверенність конституційного ладу?

а) полягає насам­пе­ред у визначенні, встановленні конституційного ладу народом і можливості його зміни лише волею народу;

б) полягає насам­пе­ред у визначенні, встановленні конституційного ладу органами державної влади і можливості його зміни лише органами державної влади;

в) полягає насам­пе­ред у визначенні, встановленні конституційного ладу органами місцевого самоврядування і можливості його зміни лише органами місцевого самоврядування і їх представниками;

г) полягає встановленні конституційного ладу народом і можливості його зміни лише органами державної влади;

11) Розкрийте дефініцію державний лад.

а) це основна складова основоположного устрою держави, що являє собою організацію і діяльність держави. Він пропагується конституцією дер­жа­ви та гарантується нею;

б) це організація і діяльність держави. Він прописаний в конституції України, жорстоко регламентується та всіляко пропагується нею;

в) це сукупність норм, що містять основи суспільного життя та визначаються конституцією дер­жа­ви та гарантується нею за допомогою норм примусу;

г)  це основна складова консти­туцій­ного ладу, що являє собою організацію (будівництво) і діяльність держави. Він визначається конституцією дер­жа­ви та гарантується нею.

12) Що таке механізм держави?

а) це система органів і орга­нізацій та інших інститутів держави, які складають її орга­ніза­ційну основу – фінансову, ділову, політичну та ін.;

б) це система орга­нізацій та інших інститутів держави, які складають її орга­ніза­ційну основу – орга­нізаційно-політичну, організаційно-еко­номічну, орга­нізаційно-соці­альну, організаційно-куль­турну та ін.;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

 

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

ТЕМА 3: Основи конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

 

Самостійна робота №3

 

Методичні вказівки

 

Слід розкрити питання та принципи виборів. У ст..71 КУ визначається, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального , рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи:

-         мажоритарна,

-         пропорційна

-         змішана.

Змішаний процес – це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Виборчі дільниці – це виборчі одиниці, що об’єднують виборців за загальним місцем голосування. Виборчі дільниці для всіх видів виборів в Україні мають однакову кількість показників – від 20 до 3000 виборців.

Законом про вибори народних депутатів встановлено, що виборчі дільниці на виборах народних депутатів України є спільними. Окружні виборчі комісії можуть утворюватися також по виборах депутатів районних, міських, районних у містах рад, дільничні виборчі комісії.

Рекомендується дати характеристику проведення виборів народних депутатів у Верховну Раду України.

 

Будь-ласка, письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі завдання:

 

План (письмово дайте відповіді на питання):

1.     Поняття виборчого права і виборчої системи та їх конституційна основа в Україні.

2.     Виборча система в Україні, її загальна характеристика.

3.     Порядок організації та проведення виборів в Україні.

4.     конституційні принципи виборчої системи.

5.     Тенденція вдосконалення виборчої системи України.

 

Законспектуйте коротко:

 

1. Положення розділу VІІІ Конституції України “Правосуддя” (ст.ст. 124-131).

2. Положення розділу IX Конституції України “Територіальний устрій України” (ст.ст. 132, 133).

3. Положення розділу X Конституції України “Автономна Республіка Крим” (ст.ст. 134-139).

4. Розколоження розділу XI Конституції України “Місцеве самоврядування” (ст.ст. 140-146).

5. Розкрийте положення розділу XII Конституції України “Конституційний Суд України” (ст. 147-153).

6. Розкрийте положення розділу ХIII Конституції України “Внесення змін до Конституції України” (ст.ст. 154-159).

 

Вирішіть, будь-ласка, тести-тренінги:

 

1) Що становить суспільний лад за змістом ?

а) це система політичних, економічних, соціальних, духовних та інших суспільних норм їх подальшого взаємоузгодженого пози­тив­ного розвитку;

б) це систематизація та кодифікація політичних, економічних, соціальних, духовних, фінансових та інших суспільних відносин, що становить основу державного устрою;

в) це система політичних, економічних, соціальних, духовних та інших нормативно-правових актів їх подальшого взаємоузгодженого пози­тив­ного розвитку;

г) це система політичних, економічних, соціальних, духовних та інших суспільних відносин (в усіх основних сферах життя та діяльності суспільства), їх подальшого взаємоузгодженого пози­тив­ного розвитку.

2) Розшифруйте дефініцію конституційно-право­вий статус особи.

а) це встано­вле­ні конституційними нормами права й обов’язки юридичних осіб у сукупності із обсягом й хара­кте­ром їх правосуб’єктності

б) це встано­вле­ні конституційними нормами права фізич­них осіб у сукупності із обсягом й хара­кте­ром їх правосуб’єктності;

в) це встано­вле­ні конституційними нормами права й обов’язки фізич­них і юридичних осіб у сукупності із обсягом й хара­кте­ром їх правосуб’єктності;

г) це встано­вле­ні конституційними нормативно-правовими актами  та іншими міжнародними актами обов’язки фізич­них і юридичних осіб у сукупності із обсягом й хара­кте­ром їх правосуб’єктності.

3) В чому суть  загального конституційного статус громадянина?

 а) він єди­ний і однаковий для всіх громадян держави, він не залежить від конкретних обставин, тобто є базовим, вихід­ним, а всі інші – похідними від нього, такими, що доповнюють його. Це поняття, яке відо­бражає тільки ті властивості, що притаманні всім і кожному члену суспіль­ства, і залишає за своїми рамками все приватне, інди­ві­дуальне, що сто­сується конкретних осіб або груп осіб;

а) він єди­ний і однаковий для всіх громадян держави та іноземців, він не залежить від конкретних обставин, тобто є базовим, вихід­ним, а всі інші – похідними від нього, такими, що доповнюють його. Це поняття, яке відо­бражає тільки ті властивості, що притаманні всім і кожному члену суспіль­ства, і залишає за своїми рамками все приватне, інди­ві­дуальне, що сто­сується конкретних осіб або груп осіб;

в) дві попередні відповіді ідентичні та вірні;

г) вірна відповідь – відсутня.

4) Що таке права людини?

а) це природні права кож­ного апатрида, що зумовлюються самим фактом його життя у конкретно-історичних умовах, вони не однакові для всіх людей, об’єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку людства та встановлені на рівні міжнародних стандартів;

б) це природні права кож­ного іноземця та особи без громадянства, що зумовлюються самим фактом його життя у конкретно-історичних умовах, вони не однакові для всіх людей, об’єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку людства та встановлені на рівні міжнародних стандартів;

в) це природні, невід’ємні права кож­ного індивіда, що зумовлюються самим фактом його існування у конкретно-історичних умовах, однакові для всіх людей, об’єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку людства та встановлені на рівні міжнародних стандартів. Обов’язок будь-якої держави – за­кріпити їх у конституційному законодавстві та створити умови для їх реального забезпечення;

г) це права кож­ного пересічного громадянина, однакові для всіх людей, об’єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку певної держави та встановлені на рівні міжнародних актів. Обов’язок будь-якої держави – за­кріпити їх у деклараціях та створити умови для їх подальшого розвитку.

5) Розкрийте поняття іноземець?

а) це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

б) це особа, яка є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

в) дві попередні відповіді є вірними;

г) вірна відповідь – відсутня.

6) Що таке конституційно-правовий режим ?

а) (від лат. regіmen – “управління, керів­ництво”) – це встановлений національ­ним законодавством і нормами міжнародного права по­рядок у суспільних відносинах. У сфері іноземного елеме­нту розрізняють національний режим, режим найбільшого сприяння і спеціальний режим;

б) це встановлений нормами міжнародного права по­рядок у суспільних відносинах. У сфері іноземного елеме­нту розрізняють режим найбільшого сприяння і спеціальний режим;

в) (від лат. regіmen – “управління, керів­ництво”) – це встановлений національ­ним законодавством по­рядок у суспільних відносинах. У сфері іноземного елеме­нту розрізняють національний режим, спеціальний режим;

г) вірної відповіді немає.

7) Що означає народовладдя з правової точки зору?

а) належність усієї суспільної влади, зокрема державної, народові;

б) вільне здій­снення цієї влади народом відпо­від­но до його суверенної волі в інтересах як усього су­спіль­ства, так і кожної людини та гро­мадянина;

в) дві відповіді є вірними;

г) вірної відповіді немає.

8) Що таке референдум?

а) це спосіб прийняття її громадянами шля­хом безпосереднього голосування конституційних законів На відміну від виборів під час рефе­рен­думу об’єктом є не кандидат, а список конституційних законів з приводу яких проводиться рефе­рендум;

б) це спосіб прийняття її громадянами та іноземцями шля­хом безпосереднього голосування певних питань. Об’єктом рефе­рен­думу є список конституційних законів з приводу яких проводиться рефе­рендум;

в) це спосіб прийняття її громадянами шля­хом безпосереднього голосування законів України із важливих питань місцевого значення. На відміну від виборів під час рефе­рен­думу об’єктом є список кандидатів на певну посаду;

г)  це спосіб прийняття її громадянами шля­хом безпосереднього голосування законів України чи інших рішень із важливих питань загальнодержавного й місцевого значення. На відміну від виборів під час рефе­рен­думу об’єктом є не кандидат або список кандидатів на певну посаду, а певне питання, з якого проводиться рефе­рендум.

9) Що означає поняття виборів в загальнотеоретичному аспекті?

 а) це волеви­явлення народу з метою формування органів державної влади чи місцевого самоврядування шляхом голосування. Зміст виборів як політичного суспільно-правового інсти­ту­ту полягає в тому, що волею народу здійснюється консти­ту­ювання органів державної влади та місцевого само­вря­дування;

а) це волеви­явлення народу з метою формування органів державної влади шляхом голосування. Зміст виборів полягає в тому, що волею народу здійснюється консти­ту­ювання органів державної влади;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

10) Що таке виборчий процес?

а) це один з основних елементів виборчої систе­ми, який включає в себе: призначення ви­борів, утворення виборчих комісій, висунення кан­ди­датів, проведення голосування (в один чи два тури), ви­значення результатів голосування (підраху­нок поданих голосів) і розподіл депутатських мандатів, які здій­сню­ють­ся місцевими й центральними виборчими органами;

б)  це один з основних елементів виборчої систе­ми, який включає в себе: призначення ви­борів, реєстрацію виборців, організацію виборчих округів, районів, утворення виборчих комісій, висунення кан­ди­датів, проведення голосування (в один чи два тури), ви­значення результатів голосування (підраху­нок поданих голосів) і розподіл депутатських мандатів, які здій­сню­ють­ся місцевими й центральними виборчими органами;

в)  це один з основних елементів виборчої систе­ми, який включає в себе: призначення ви­борів, реєстрацію виборців, організацію виборчих округів, районів, утворення виборчих комісій, висунення кан­ди­датів, розподіл депутатських мандатів, які здій­сню­ють­ся місцевими й центральними виборчими органами;

д) це аспект виборчої систе­ми, який включає в себе: реєстрацію виборців, організацію виборчих округів, висунення кан­ди­датів, проведення голосування (в один чи два тури), ви­значення результатів голосування (підраху­нок поданих голосів) і розподіл депутатських мандатів, які здій­сню­ють­ся місцевими й центральними виборчими органами.

11) В чому суть поняття виборча квота?

а) найменша кількість голосів, необ­хід­на для обрання одного депутата, вона може визначатися як для кожного виборчого округу зокрема, так і для всієї країни у цілому;

б) найбільша кількість голосів, необ­хід­на для обрання одного депутата, вона може визначатися як для кожного виборчого округу зокрема, так і для всієї країни у цілому;

в) середня кількість голосів, необ­хід­на для обрання одного депутата, вона може визначатися як для кожного виборчого округу зокрема, так і для всієї країни у цілому;

г) середньозважена кількість голосів, необ­хід­на для обрання списку депутатів, вона може визначатися як для кожного виборчого округу зокрема, так і для всієї країни у цілому.

12) Розкрийте дефініцію виборчих дільниць?

а) це територіальні одиниці, що утво­рюються для проведення голосування;

б) це територіальні одиниці, що утво­рюються для підрахунку голосів;

в) це територіальні одиниці, що утво­рюються для проведення агітації та голосування;

г) це територіальні одиниці, що утво­рюються для проведення голосування й підрахунку голосів.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

ТЕМА 4: Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту (4 години).

 

Самостійна робота №4

 

Методичні вказівки

 

Готуючись до цієї самостійної роботи студенти повинні познайомитися з рекомендаційною літературою до даного заняття та текстом лекцій.

При підготовці першого питання семінарського заняття студенти повинні звернутися до Розділу2 Конституції України від 28 червня 1996 року та коментарю до нього, а також до підручників, перелік яких вказаний в списку літератури.

Вивчивши поняття та основні права, свободи та обов’язки громадян України студенти повинні перейти до підготовки другого питання де класифікувати конституційні права та свободи громадян України звернувшись до Конституції України, підручників, та інших джерел літератури, які дані в плані підготовки до заняття. Готуючи друге питання необхідно звернути увагу на громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні права і свободи громадян України.

При підготовці третього питання студенти повинні вивчити із вказаних джерел літератури конституційні обов’язки людини і громадянина.

Готуючи останнє питання студенти повинні звернути увагу на механізм забезпечення конституційних прав, свобод, обов’язків громадян України. Форми захисту. Судовий захист прав та свобод громадян України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Механізм Європейської правозахисної системи. Контрольні органи ООН у сфері прав людини.

 

Будь-ласка, письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі завдання:

 

План (письмово дайте відповіді на питання):

1.Поняття основних прав, свобод, обов’язків громадян України.

2.Класифікація конституційних прав та свобод громадян України.

3.Характеристика основних обов’язків людини та громадянина.

4.Механізм забезпечення конституційних прав, свобод, обов’язків громадян України.

5.Судовий захист прав та свобод громадян України.

6.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

7.Механізм Європейської правозахисної системи.

 

 

Вирішіть письмово тести-тренінги:

 

1) Що означає поняття виборів в конституційно-правовому аспекті?

а) це участь громадян у здійсненні влади народу через виділення зі свого середовища шляхом голосування представників для виконання в державних органах чи органах місцевого самоврядування функцій зі здійснення влади;

б) це участь громадян у здійсненні влади народу для виконання в державних органах чи органах місцевого самоврядування функцій зі здійснення влади;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

2) Розкрийте дефініцію абсентеїзм ?

а) відмова різних прошарків виборців від реалізації свого активного та пасивного виборчого права;

б) добровільна неявка частини виборців на виборчі дільниці для голосування, тобто їхня відмова від реалізації свого активного виборчого права;

в) добровільний прихід виборців на виборчі дільниці для голосування, тобто здійснення свого активного та пасивного виборчого права;

г) добровільний прихід виборців на виборчі дільниці для голосування, тобто здійснення свого пасивного виборчого права.

3) Який  статус депутата?

 а) це виник­нення, припинення і дія депутатського мандату, що тісно пов'язаний з повноваженнями депутатів, гарантіями їхньої діяльності, а також їх підзвітністю, підкон­трольністю та відповідальністю;

 б) це його правове положення у представ­ницьких органах державної влади, яке визна­ча­ється сукупністю правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з політико-правовою природою депу­тат­ського мандата, його виник­ненням, припиненням і тер­міном дії, повноваженнями депутатів, гарантіями їхньої діяльності, а також їх підзвітністю, підкон­трольністю та відповідальністю;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

4) В чому суть поняття виконавча влада?

 а) це самостійна гілка влади, яка на основі декларацій та по їх виконанню здійснює державне управління в країні;

б) це самостійна гілка влади, яка на основі Конституції України та по її виконанню здійснює державне управління в країні та її межами;

в) це самостійна гілка влади (система державних органів), яка на основі законів та по їх виконанню здійснює державне управління в країні та на­ділена компетенцією підзаконної правотворчості. В респу­блі­ках змішаного типу (парламентсько-президентській) здій­снення виконавчої влади покладається на уряд при підзвітності його главі держави (президенту);

г) це система державних органів, яка на основі нормативно-правових національних та міжнародних актів та по їх виконанню здійснює державне управління в країні та на­ділена компетенцією владних повноважень. В парламентсько-президентській республіці здій­снення виконавчої влади покладається на уряд при підзвітності його главі держави (президенту);

5) Що включає в себе система центральних органів?

а) міні­стер­ства та центральні органи влади зі спеціальним статусом;

б) міні­стер­ства, дер­жав­ні комітети та центральні органи влади зі спеціальним статусом;

в) міні­стер­ства, відомства, виборчі комісії, дер­жав­ні комітети та центральні органи влади зі спеціальним статусом;

г) міні­стер­ства, дер­жав­ні комітети, місцеві комітети, центральні органи влади зі спеціальним статусом.

6) Які принципи побудови та функціонування системи орга­нів проку­ратури?

а) Принцип централізації,  принцип законності, принцип гласності, принцип незалежності;

б) Принцип об’єктивності, принцип добровільності, принцип компетентності, принцип незалежності;

в) Принцип об’єктивності, принцип добровільності, принцип компетентності, принцип незалежності; принцип централізації,  принцип законності, принцип гласності, принцип незалежності

г) Принцип об’єктивності, принцип добровільності, принцип компетентності, принцип незалежності; принцип централізації,  принцип законності, принцип гласності, принцип незалежності; принцип виборності.

7) Що таке правосуддя?

а) самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду й вирішення у судових засіданнях в особливій, установленій законом про­це­суаль­ній формі адміністративних, цивільних, господарських і кримінальних справ;

б) здійснення судом шляхом розгляду й вирішення у установленій законом про­це­суаль­ній формі конституційно-правових норм господарських і кримінальних прав і обов’язків;

в) самостійна галузь державної політики, яку здійснює державний орган (суд) шляхом розгляду й вирішення у судових засіданнях в особливій, установленій законом про­це­суаль­ній формі адміністративних, цивільних, господарських і кримінальних прав;

г) діяльність державних органів – судів по накопиченню справ в певний період часу.

8) Що становить систему судів загальної юрисдикції?

а) 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд Украї­ни; 3) Касаційний суд України; 4) вищі спеціа­лізо­вані суди; 5) Верховний Суд України. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юри­сдикції є Касаційний Суд України. Вищими судовими органами спеціалі­зо­ва­них судів є відповідні вищі спеціалізовані суди;

б) 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд Украї­ни; 3) Касаційний суд України; 4) Верховний Суд України. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юри­сдикції є Конституційний Суд України. Вищими судовими органами спеціалі­зо­ва­них судів є відповідні вищі спеціалізовані суди;

в) 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд Украї­ни; 3) Касаційний суд України; 4) вищі спеціа­лізо­вані суди; 5) Верховний Суд України; 6) Конституційний Суд України;

г) 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд Украї­ни; 3) Касаційний суд України; 4) вищі спеціа­лізо­вані суди; 5) Верховний Суд України. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юри­сдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалі­зо­ва­них судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

Тема 5: Конституційно-правові засади законодавчої влади (4 години).

 

Самостійна робота №5

 

Методичні вказівки

 

При підготовці до даної самостійної роботи студенти повинні познайомитися з питаннями які виносяться для розглядання на занятті, познайомитися з основними джерелами літератури яка дана в списку, вивчити конспект-лекції.

Готуючи самостійну роботу студенти повинні засвоїти, що являє собою законодавча влада в Україні. Місце законодавчої влади в системі поділу влади в Україні. Верховна влада в Україні – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Конституційний склад Верховної Ради України, порядок її обрання. Звернути увагу на систему й принципи виборів народних депутатів України. Чергові та позачергові вибори у Верховну Раду України.

 

Будь-ласка, письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи такі завдання:

 

План (письмово дайте відповіді на питання):

1. Загальні засади організації державної влади в Україні.

2. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

3. Повноваження Голови Верховної Ради України.

4. Що визначається виключно законами України?

5. Що встановлюється виключно законами України?

6. Функції Верховної Ради України.

7. Конституційно-правові засади організації та діяль­ності законодавчої влади в Україні.

8. Верховна Рада України, як єдиний орган зако­но­давчої влади.

9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

10. Загальні засади організації державної влади в Україні .

11. Характеристика функцій Верховної Ради України.

Питання для засвоєння теми (усно):

1. У чому суть поняття «орган держави»?

2. Що розуміють під термінами державний орган України та орган держави? Як вони співвідносяться?

3. Назвіть закони, якими регулюється конституційно-правовий статус Верховної Ради України ?

4. Як за статусом розрізняють парламенти?

5. Що означає поняття «легіслатура»?

6. Визначте місце Верховної Ради в системі держав­них органів.

7. Наведіть аргументи (як позитивні, так і негативні) відносно того, що Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади?

8. Які органи створює Верховна Рада України для забезпечення своєї роботи?

Завдання для виконання в зошиті самостійної роботи:

1. Уяснити основні положення розділу IV Верховна Рада України

2. Скласти схему «Повноваження Голови Верховної Ради України».

3. Розшифрувати дефініції: «легіслатура», «орган держави», «державний орган України».

 

Вирішіть тести-тренінги:

 

1) Що належить до відання Вищої  ради  юстиції в Україні?

а) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до ди­сциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місце­вих судів;

б) прийняття рішення стосовно порушення суддями і проку­рорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до ди­сциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місце­вих судів;

 в) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; прийняття рішення стосовно порушення суддями і проку­рорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до ди­сциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місце­вих судів, а також прокурорів;

в) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; прийняття рішення стосовно порушення суддями і проку­рорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до ди­сциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місце­вих судів, а також інших державних службовців.

2) Що означає охорона конституції в широкому розумінні?

а) це сукупність різноманітних заходів щодо забезпечення її дії. До таких належать заходи фінансового та полі­тичного характеру. Організація охорони конституції полягає у ство­ренні дійових гарантій конституційної законності;

б) це сукупність різноманітних заходів щодо забезпечення її дії. До таких належать заходи юридичного, освітнього, вихов­но­го, економічного та полі­тичного характеру. Організація охорони конституції полягає у ство­ренні дійових гарантій конституційної законності;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

3) Розшифруйте поняття конституційного контролю (нагляду).

а) особ­ливий вид правоохоронної діяльності в державі, що полягає в пере­вірці відповідності законів та інших нормативних актів кон­ституції даної країни;

б) особ­ливий вид систематичної та ефективної діяльності в державі, що полягає в пере­вірці відповідності законів та інших нормативних актів міжнародним нормативно-правовим актам, які ратифіковані Верховною Радою України;

в) особ­ливий вид діяння державних службовців, що полягає в пере­вірці законів кон­ституції даної країни;

г) вірна відповідь – відсутня.

4) Що таке конституційне подання?

а) це письмове клопотання до Кон­ституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конститу­ційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституцій­ним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу ви­сновку щодо дотримання конституційної процедури роз­слі­дува­ння і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

б) це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлума­чення Конституції України та законів України з метою забезпе­чення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також прав юридичної особи. Конституцій­ним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу ви­сновку щодо дотримання конституційної процедури усунення з поста Прем’єр міністра України з поста в порядку недовіри;

в) це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлума­чення Конституції України про визначення конститу­ційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України;

г) вірна відповідь – відсутня.

5) Хто є суб’єктами права на конституційне подання?

а) Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд Укра­їни, Уповноважений Вер­ховної Ради з прав людини, Вер­ховна Рада Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади;

б) Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд Укра­їни, апатрид, іноземець;

в) громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи;

г) Президент України, Кабінет Міністрів України, не менш як сорок п’ять на­родних депутатів, Верховний Суд Укра­їни, Уповноважений Вер­ховної Ради з прав людини, Вер­ховна Рада Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади та органи місцевого само­врядування.

6) Розкрийте поняття конституційного звернення до КСУ?

а) це письмове клопотання до Кон­ституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конститу­ційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституцій­ним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу ви­сновку щодо дотримання конституційної процедури роз­слі­дува­ння і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

б) це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлума­чення Конституції України та законів України з метою забезпе­чення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також прав юридичної особи;

в) це письмове клопотання до Кон­ституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним на вимогу громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб;

г) це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлума­чення Конституції України та законів України щодо нагальних та багатовекторних питань, що постали в суспільному житті України.

7) Хто є суб’єктами права на конституційне звернення?

а) суб’єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи;

б) суб’єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є апатриди та біпатриди;

в) Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд Укра­їни, Уповноважений Вер­ховної Ради з прав людини, Вер­ховна Рада Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади;

г) Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд Укра­їни, апатрид, іноземець.

8) Що таке адміністративно-територіальна оди­ниця?

а) це ча­сти­на єдиної території держави, яка є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади та юридичних осіб;

б) це ча­сти­на суші держави, яка є просторовим визначенням для організації та діяльності місцевих органів державної влади, громадян та юридичних осіб;

в) це ча­сти­на єдиної території держави, яка є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

г) це просторова основа для організації та діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

9) В чому суть місцевого самоврядування?

а) це право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в ме­жах Конституції й законів України;

б) це право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання щодо створення профспілок, громадських організацій на їх території;

в) дві відповіді вірні;

г) немає жодної вірної відповіді.

10) Який орган є єдиним органом законодавчої влади в Україні та в якій статті Конституції України це закріплено?

а) Однопалатний парламент (ст.70);

б) Верховна Рада України - парламент (ст.75);

в) Конгрес, що складається з однієї палати чисельністю 450 народних депу­татів України, які обираються на основі зага­льного, рівного і пря­мого вибор­чо­го права шляхом таємного голосування (ст.105);

г) Двопалатний парламент – Кабінет Міністрів України (ст.21).

11) Яка чисельність органу законодавчої влади в Україні?

а) 450 народних депутатів;

б) 200 обранців в одній палаті та 330 в другій палаті;

в) 400 народних обранців;

г) 225 в кожній палаті.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА”

Форма № Н-3.04

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра адміністративного і господарського права

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Казанчан А.А.

 

02вересня 2013 року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

“ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА”

 

 

 

 

напрям підготовки

спеціальність ________________

факультет фізичного виховання, іноземної філології, культури та мистецтв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 навчальний рік

 

Робоча програма з курсу “Основи конституційного права” для студентів 4 курсу факультету культури та мистецтв, фізичного виховання, факультету іноземної філології.

 

Розробники: 

Єщук Ольга Михайлівна, доцент кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету ХДУ, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри адміністративного і господарського права

Протокол   від  “02вересня 2013 року №1 

                       

Завідувач кафедри адміністративного і господарського права

 

                                      _________________________ (доц. Казанчан А.А.)

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Казанчан А.А., 2013  рік

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

1 кредитів

Галузь знань:

 

Нормативна дисципліна

Напрям підготовки

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки

Змістових модулів – 1

4-й

-

 

Семестр

Загальна кількість годин – 36 год.

VIІ-й

-

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лекції

8 год.

-

Практичні, семінарські

8 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

20 год.

-

Вид контролю:

     залік

-

     

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - 1/1

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета викладання навчальної дисципліни – це опанування інструмен­тарієм науки конституційного права, вивчення ролі Конституції України, других державно-правових актів в регулюванні суспіль­них відносин, загальних положень конституційного ладу, правового статусу громадян України, конституційно-правового регулю­вання пряного народовладдя, організації і функціонування ор­ганів  державної влади, засобів масової інформації, тери­торіального устрою України, символіки держави, охорони Конституції.

 

 

Завдання курсу:

•  Теоретичні дати знання про Конституцію України, її структуру; про конституційний устрій держави; про правовий статус людини і громадянина в Україні; про державний апарат України, його структуру, функції та повноваження органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, порядок їх утворення;

Практичні – сформувати у студентів вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів у практичному житті;

‑  навчити їх організовувати свою самостійну роботу з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів, наукових доповідей, статей, повідомлень з ключових проблем тематики даного курсу.

 

Перелік знань та умінь студентів

По завершенню курсу студенти повинні

1) отримати знання щодо:

- стан основних проблем науки конституційного права;

- предмет конституційного права України, методи  консти­туційно-правового регулювання суспільних відносин;

- структуру, функції, принципи, юридичні властивості Конс­титуції  України,  її  роль  і місце  в правовій системі рес­публіки;

- загальні засади конституційного ладу;

- конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків громадян України;

- виборчу систему України, нормативно-правове регулювання організації і проведення референдумів;

- конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

- механізм захисту Конституції України;

- державну символіку України і її нормативне регулювання.

 

2) сформувати вміння щодо:

- використання даних науки конституційного права України у вирішенні життєвих ситуацій;

- орієнтуватися в системі державно-правового законодавства і державно-правовій практиці;

- тлумачити чинне державно-правове законодавство;

- правильно застосовувати норми Конституції України, других державно-правових актів;

- застосування теоретичних знань для розгляду та вирішення проблемних правових ситуацій;

- самостійного вивчення окремих питань курсу;

- самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять;

- самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави і права, історія держави і права України, державне право зарубіжних країн, історія вчень про державу і право, кримінальне право, цивільне право, адміністративне право, господарське право, фінансове право, інформаційне право, міжнародне приватне та публічне право тощо.

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади конституційного права України.

 

ТЕМА №1 Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі права України.

 

Поняття і предмет конституційного права України, як галузі права. Місце й роль конституційного права в системі галузей національного права України. Предмет Конституційного права України. Метод правового регулювання конституційного права України, його особливості. Конституційно-правові інститути, їх специфіка і види. Конституційно-правові норми, їх особливості й класифікація. Характеристика й структура конституційно-правових відносин, їх види. Суб’єкти, об’єкти й зміст відносин. Особливості юридичних фактів. Джерела конституційного права України, їх взаємозв’язок, ієрархічність і юридичні властивості.

Система конституційного права України. Проблеми й перспективи розвитку галузі конституційного права України.

 

ТЕМА №2 Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України.

 

Конституційний процес в Україні. Основні етапи, суб’єктний склад, суспільно-політичні фактори.

Поняття Конституції України як Основного Закону держави й суспільства. Структура Конституції, зміст і призначення її складових частин. Аналіз Конституції України з точки зору класифікаційних критеріїв, які використовуються в загальній теорії Конституції. Мова й стиль Конституції України.

Механізм зміни норм Конституції України. Реалізація Конституції України. Правова охорона Конституції.

Поняття та ознаки державних органів. Види державних органів. Принципи організації та функціонування механізму держави. Державна служба в Україні.

 

ТЕМА №3. Основи Конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

 

Поняття конституційного ладу, його структура й принципи. Теоретико-правове розуміння  основ конституційного ладу. Система й специфічні риси. Особливості закріплення основ конституційного ладу в Конституції України. Загальна характеристика основ конституційного ладу.

Україна як демократична, правова й соціальна держава. Україна - республіка. Конституційне закріплення принципу поділу влади. Верховенство права. Конституційний принцип політичної, економічної й ідеологічної багатоманітності.

Порядок зміни конституційного ладу. Охорона та захист конституційного ладу. Конституційно-правова відповідальність, її сутність, ознаки, суб’єкти, санкції.

Поняття, сутність і зміст виборчого права. Виборче право в суб’єктивному і об’єктивному розумінні. Конституційні принципи виборчого права, їх характеристика.

Поняття виборчої системи. Види виборчих систем, їх характеристика. Пропорційна виборча система. Мажоритарна виборча система, її види. Законодавство України про вибори, його характеристика. Виборча система України. Поняття виборчого процесу, його стадії. Організація виборів. Висування і реєстрація кандидатів у депутати. Передвиборна агітація. Фінансування виборчої компанії. Підрахунок голосів і визначення результатів виборів. Тенденції вдосконалення виборчої системи України.

 

ТЕМА №4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту.

 

Поняття основних прав, свобод, обов’язків громадян України. Класифікація прав та свобод людини й громадянина. Конституційне регулювання особистих, політичних, соціально-економічних, культурних, екологічних прав громадян України. Співвідношення між правами, свободами й обов’язками громадян в Конституції України. Характеристика основних обов’язків людини й громадянина.

Поняття механізму забезпечення конституційних прав, свобод, обов’язків громадян України.

Захист основних прав та свобод, його форми. Охоронна та захист конституційних прав та свобод громадян України з боку державних органів. Судовий захист прав та свобод. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Механізм Європейської правозахисної системи. Контрольні органи ООН у сфері людини.

 

ТЕМА № 5 Конституційно-правові засади законодавчої влади

 

Загальні засади організації державної влади в Україні. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Повноваження Голови Верховної Ради України. Положення, що визначаються виключно законами України. Положення, що встановлюються виключно законами України. Функції Верховної Ради України.

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лк

пр

лаб

інд

с.р.

лк

пр

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади конституційного права України.

Тема 1. Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі права України.

 

8

2

2

 -

4

-

-

-

 -

-

Тема 2. Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України.

8

2

2

 -

4

-

-

-

 -

-

-

Тема 3. Основи конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

8

2

2

 -

 -

4

-

-

-

 -

-

Тема 4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту.

8

2

2

 -

 -

4

-

-

-

-

-

Тема 5 Конституційно-правові засади законодавчої влади

4

 

 

 

 

4

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовним    модулем 1

36

8

8

-

-

20

-

-

-

-

-

-

Усього годин:

36

8

8

-

-

20

-

-

-

-

-

-

 

 

 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс 7 семестр

 

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади конституційного права України.

 

Лекційний модуль:

1.     Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі                   права України (2 години).

2.     Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України. (2 години).

3.     Основи конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України. (2 години).

4.     Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту (2 години).

 

Семінарський модуль:

1. Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі права України (2 години).

2. Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України. (2 години).

3. Основи конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України. (2 години).

4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту (2 години).

 

Модуль самостійної роботи:

1. Поняття і предмет конституційного права України, як провідної галузі права України (4 години).

2. Поняття Конституції, як Основного Закону. Характеристика діючої Конституції України. Державний апарат України. (4 години).

3. Основи конституційного ладу України. Виборча система та виборче право. Правове регулювання виборів народних депутатів України. (4 години).

4. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, механізм їхнього захисту (4 години).

5. Конституційно-правові засади законодавчої влади (4 години).

 

 

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий тестовий контроль

 

 

 

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Навчальна лекція. В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення.

Бесіда. Бесіда організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять студентів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності. В ході застосування методу бесіди використовуються прийоми порушення питань (основних, додаткових, навідних і ін.), обговорення відповідей і думок студентів, корегування їх відповідей, прийоми формулювання висновків з бесіди.

Практичні методи навчання. Під час використання практичних методів навчання застосовуються прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети. До практичних методів відносяться також практичні задачі.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання. Індуктивні і дедуктивні методи навчання  характеризують спроможність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу. Застосування індуктивних і дедуктивних методів означає вибір певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від окремого до загального і від загального до окремого.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи навчання

Практичні роботи репродуктивного характеру відрізняються тим, що їх застосовують за зразком раніше або щойно придбання знань. При цьому, в ході практичної роботи не здійснюють самостійного прирощування знань.

Репродуктивні вправи особливо ефективно сприяють відпрацьовуванню практичних вмінь і навиків, бо перетворення в навик вимагає неодноразових дій за зразком. 

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання, а саме, що під проблемною ситуацією треба вважати невідповідність між тим, що вивчається і вже вивченим.

При використанні проблемно-пошукових методів навчання викладач використовує такі прийоми: створює проблемну ситуацію (ставить питання, пропонує задачу, експериментальне завдання), організує колективне обговорення можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулює висування гіпотез, тощо.

Студенти роблять припущення про шляхи вирішення проблемної ситуації, узагальнюють раніше набуті знання, виявляють причини явищ, пояснюють їхнє походження, вибирають найбільш раціональний варіант вирішення проблемної ситуації. Викладач обов'язково керує цим процесом на всіх етапах, а також за допомогою запитань-підказок.  Наприклад, бінарні методи: пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий, спонукальний і пошуковий.

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

          Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

          Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному контролю.

Контроль навчальної роботи студентів денної форми навчання у міжсесійний період здійснюється в перебігу аудиторних занять, що проводяться відповідно до розкладу, а також шляхом перевірки результатів самостійно виконаних ними завдань (самостійної роботи), індивідуальних завдань передбачених чинною програмою з конституційного права.

Контроль навчальної роботи студентів може бути поточним, модульним і підсумковим.

Поточний контроль - здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять шляхом опитування студентів і виступає засобом активізації навчального процесу та підвищення його ефективності. Він включає як традиційні методи оцінки знань студентів у відповідності до розроблених критеріїв, так і методи експрес-аналізу знань за допомогою програмованого контролю чи комп'ютерної техніки.

Модульний контроль - здійснюється після вивчення кожної теми і розділу програми, виходячи з оцінок поточного контролю, результатів виконання індивідуальних завдань з окремих тем курсу та співбесіди викладача зі студентами з вивчених тем, а також шляхом рубіжного тестування (виконання тестових завдань), експрес-аналізу знань за допомогою технічних засобів навчання.

Результати модульного контролю використовуються для забезпечення ритмічної навчальної роботи студентів, прищеплювання останнім уміння чітко організувати свою працю, своєчасного виявлення відстаючих і надання їм допомоги у вивченні програмного матеріалу, а також для організації індивідуальних занять творчого характеру з найбільш підготовленими студентами (відмінниками).

Підсумковий контроль - здійснюється за результатами вивчення курсу в формі заліку під час залікової сесії. З курсу "Конституційне право" складається залік у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі залікових питань, затверджених у встановленому порядку.

Студент вважається допущеним до складання заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом і програмою з курсу "Конституційне право". Допуск до складання заліку та екзамену здійснюється деканатом відповідного факультету ХДУ шляхом оформлення залікової відомості.

Перелік питань, які виносяться на залік з курсу "Конституційне право", складається з питань, що розглядалися на семінарських заняттях, а також з питань, рекомендованих студентам для самостійного опрацювання у позааудиторний час.

Нижче наводиться зразок тестових завдань, які використовуються в якості модульного контролю знань студентів.

Зразок тесту

Тест з конституційного права

Варіант А

І рівень:

Виберіть вірне ствердження:

1) Коли була прийнята Конституція Пилипа Орлика?

а) 8 квітня 1710 року;

б) 12 червня 1725 року;

в) 16 лютого 1805 року;

г) немає жодної вірної відповіді.

2) В чому полягає метод конституційного регулювання?

а) це система прийомів і способів, за допомогою яких норми конституційного права впорядковують суспільні  відповідно до поставлених перед ними завдань;

б) це система прийомів і способів, за допомогою яких норми конституційного права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядковують їх відповідно до цілей і завдань правового регулювання;

в) це сукупність способів, засобів, аспектів за допомогою яких норми конституційного права впливають на конкретні відносини, впорядковують їх відповідно до забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

г) це система прийомів, за допомогою яких норми конституційного права впливають на впорядкування цілей і завдань правового регулювання.

3) Яка чисельність органу законодавчої влади в Україні?

а) 450 народних депутатів;

б) 200 обранців в одній палаті та 330 в другій палаті;

в) 400 народних обранців;

г) 225 в кожній палаті.

 

ІІ рівень:

Дайте відповідь на питання:

1.     У чому суть поняття «орган держави»?

2.     Які органи створює Верховна Рада України для забезпечення своєї роботи?

3.     Що означає поняття «легіслатура»?

4.     Як за статусом розрізняють парламенти?

5.     Назвіть найбільш важливіші ознаки консти­туцій­ного права України.

 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

«зараховано»

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати основні дефініції, використовуючи наукову термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основну проблематику даного курсу.

Має чіткі уявлення про основні положення сучасного конституційного права та чинного законодавства України в цій сфері.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України щодо сучасних конституційно-правових відносин.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій. Вміє дати критичну оцінку сучасним процесам, що відбуваються в політичному житті країни.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

А 90-100 б.

В 82-89 б.

Студент має міцні, ґрунтовні знання, виконує практичну роботу без помилок, але може допустити деякі незначні понятійні неточності у формулюваннях та класифікації. Знає основні проблеми становлення та розвитку сучасного конституційного права. Володіє навчальним матеріалом, що висвітлює структуру та характеристику елементів адміністративно-правового регулювання, основні положення права та чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій, припускаючи при цьому незначні неточності.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

С 74-81 б.

 

Студент знає програмний матеріал повністю, але допускає незначні помилки у процесі аналізу положень актів чинного законодавства. Він орієнтується в цілому в питаннях сучасного конституційного права.

Менш активно реалізує свої здібності щодо організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

D 64-73 б.

 

Студент знає основні питання курсу, має уявлення про основні проблеми становлення та розвитку сучасного конституційного права, але допускає помилок у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України, у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій.

В цілому його знання мають загальний, неглибокий і несистемний характер. Має деякі прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Відповіді студента часто не підкріплені посиланнями на акти чинного законодавства, практичними прикладами з життя. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Не завжди в повній мірі може організувати самостійне вивчення окремих питань курсу, самостійне і творче виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійну роботу з науковою, навчально-методичною літературою.

Е 60-63 б.

 

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про основні проблеми сучасного конституційного права, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.

Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Не здатний самостійно давати характеристику та оцінку основним юридичним поняттям та категоріям, не розуміє актуальності при використанні досвіду минулого.

«незараховано»

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.

Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, розкриття основних процесів та понять відбувається на побутовому рівні. Практичні навички на рівні розпізнавання.

FX 35-59 б.

F 1-34 б.

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова (основна) література:

 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV : за станом на 1 травня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради УРСР України. – 1984, додаток до № 51. – Ст. 1122.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 25-26. – Ст. 131.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  №№ 40-44. – Ст. 356.

7. Кравченко В.В., Сербан Ф.І. Конституційне право України: Тематичний словник термінів і визначень. К., 1996 р. – 146 с.

8. Молдован В.В., Мелещенко В.Ф. Словник-довідник. Опорні конспекти. К., “Юмана” – 1996р. – 272 с.

9. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник К.: АТЕК, „Вища школа” – 1998 р. – 496 с.

10. Васильченко О.П. Класифікація законів як джерел Консти­туційного права України. Концепція розвитку законодавства Украї­ни. Матеріали науково-практичної конференції. – 1996р. – К., АТ „Книга”, 1996 р. – С. 145-152.

11. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

12. Конституційне право України: Підруч. / Авт. кол. В.Ф.Погоріко, О.Ф.Фріцкий, О.В.Городецький, М.І.Корнієнко, Є.Я.Кравець, В.Ф.Кузнецова та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка. – К. Наукова думка, 1999. – 736 с.

13. Основи Конституційного права України / авт. кол. М.І.Козюба, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медвечук, В.П.Пастухов; за ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. - 288 с.

14. Шаповал В.М. Конституційне право заружіжних країн: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.

 

 

Додаткова література:

1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Закон України „Про політичні партії в Україні” // Відомості Верховної Ради України. 2001.- № 23. – Ст. 118.

4. Закон України „Про об’єднання громадян”// Відомості Верховної Ради України. 1992. – № 34. – Ст. 504.

5. Закон України „Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

6.  Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451.

7. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 20. – Ст. 134.

8. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215.

9. Закон України «Про загально шкільну освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 28. – Ст. 230.

10. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 49. – Ст. 259.

11. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 12. – С. 165.

12. Закон України «Основи законодавства про культуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 21. – С. 294.

13. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 21. – Ст. 294.

14. Указ Президента України від 14 квітня 1992р. № 252 “Про Положення про місцеву державну адміністрацію”.

15. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

16. Муніципальне право України. Підруч./ За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького - К.: Юрінком, 2001. – 346с.

17. Мучник А.Г. Коментари к Конституции Украины. К.: Парламетское изд-во, 2000. – Кн.1. – 2000. – 253 с.

18. Основи Конституційного права України/ авт. Кол. М.І.Козюба, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медвечук, В.П.Пастухов; за ред. В.В.Копєйчикова. – К.Юрінком Інтер, 1999.- 288 с.

19. Основи Конституційного права України / авт. кол. М.І.Козюба, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медвечук; за ред. В.В.Копєйчикова.– К.Юрінком Інтер, 1999. - 288 с.

20. Орзіх М. Міжнародна конференція з проблем конституціо­налізму та конституційної юстиції // Право України. – № 1. – 2001 р. – С.21-29.

21. Патюлин В.А. Субъективные права граждан: основные черты, стадии, гарантии реализации// Советское государство и право. – 1971. – № 6. – С. 26- 34.

22. Пелих Н. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України. – № 4. – 2001р. – С.88-91.

 

10. Інформаційні ресурси

 

1.     Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2.     Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua.

3.     Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4.     Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5.     Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6.     Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7.     Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8.     Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

 

1. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

2. Система конституційного права України, його інститути, конституційно-правові норми.

3. Конституційно-правові відносини.

4. Джерела конституційного права України.

5. Історико-правові аспекти розбудови конституційного ладу в Україні.

6. Конституція Пилипа Орлика.

7. Структура Конституції України.

8. Загальні положення Конституції України – вті­ле­ння кращих світових стандартів у сфері прав людини.

9. Конституція України про державну владу і порядок її формування.

10. Державний апарат України.

11. Поняття і ознаки державних органів.

12. Державна служба.

13. Загальні засади конституційного ладу України.

14. Державно-конституційний устрій України.

15. Суспільно-конституційний лад України.

16. Загальні положення виборчої системи. Характеристика понять мажоритарної та пропор­цій­ної правових систем, активного та пасивного виборчих прав, абсентеїзму.

17. Конституційні засади проведення виборів в Україні.

18. Проблема статусу народних депутатів в Україні.

19. Напрямки діяльності народного депутата.

20. Характеристика інституту “недоторканості народ­но­го депутата”.

21. Статус депутатів місцевих рад.

22.Конституційний статус особи.

23. Поняття прав і свобод людини і громадянина.

24. Конституційні права і свободи громадян України.

25. Сутність методу конституційного регулювання.

26. Назвіть найбільш важливіші ознаки консти­туцій­ного права України.

27. Основні риси Конституції.

28. Ознаки конституційно-правових відносин.

29. Сутність категорії “форма конституції”.

30. Зміст дефініції “територіальний поділ держави”.

31. Риси, які характеризують чинну Конституцію Укра­їни як Основний Закон держави.

32. Змішана виборча система.

33. Які принципи закріплює Конституція України.

34. Що означає поняття “суверенітет”?

35. Розкрийте дефініцію “конституційний лад”.

36. Охарактеризуйте поняття “політична система”.

37. Поняття “виборче право”.

38. Мажоритарна виборча система.

39.  Пропорційна виборча система.

40.  Класифікація виборів за часом проведення та за суб’єктами пасивного виборчого права.

41. Поняття “абсентеїзм”.

42. “Виборчі комісії”.

43. Документи, що підтверджують громадянство Укра­їни.

44. Громадянство України.

45. Розкрийте положення розділу І Конституції України “Загальні засади”(ст. 1-20).

46. Розкрийте положення розділу II Конституції України “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” (ст.ст. 21-68).

47. Розкрийте положення розділу III Конституції України “Вибори. Референдум” (ст.ст. 69-74).

48. Розкрийте положення розділу ІV Конституції України “Верховна Рада України” (ст.ст. 75-101).

49. Розкрийте положення розділу V Конституції України “Президент України” (ст.ст. 102-112).

50. Розкрийте положення розділу VІ Конституції України “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади” (ст.ст. 113-120).

51. Розкрийте положення розділу VІІ Конституції України “Прокуратура” (ст.ст. 121-123).

52. Розкрийте положення розділу VІІІ Конституції України “Правосуддя” (ст.ст. 124-131).

53. Розкрийте положення розділу IX Конституції України “Територіальний устрій України” (ст.ст. 132, 133).

54. Розкрийте положення розділу X Конституції України “Автономна Республіка Крим” (ст.ст. 134-139).

55. Розкрийте положення розділу XI Конституції України “Місцеве самоврядування” (ст.ст. 140-146).

56. Розкрийте положення розділу XII Конституції України “Конституційний Суд України” (ст. 147-153).

57. Розкрийте положення розділу ХIII Конституції України “Внесення змін до Конституції України” (ст.ст. 154-159).

58. Конституційно-правові норми.

59. Класифікація конституцій.

60. “Виборчі цензи”.

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

«зараховано»

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати основні дефініції, використовуючи наукову термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основну проблематику даного курсу.

Має чіткі уявлення про основні положення сучасного конституційного права та чинного законодавства України в цій сфері.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України щодо сучасних конституційно-правових відносин.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій. Вміє дати критичну оцінку сучасним процесам, що відбуваються в політичному житті країни.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

А 90-100 б.

В 82-89 б.

Студент має міцні, ґрунтовні знання, виконує практичну роботу без помилок, але може допустити деякі незначні понятійні неточності у формулюваннях та класифікації. Знає основні проблеми становлення та розвитку сучасного конституційного права. Володіє навчальним матеріалом, що висвітлює структуру та характеристику елементів адміністративно-правового регулювання, основні положення права та чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій, припускаючи при цьому незначні неточності.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

С 74-81 б.

 

Студент знає програмний матеріал повністю, але допускає незначні помилки у процесі аналізу положень актів чинного законодавства. Він орієнтується в цілому в питаннях сучасного конституційного права.

Менш активно реалізує свої здібності щодо організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

D 64-73 б.

 

Студент знає основні питання курсу, має уявлення про основні проблеми становлення та розвитку сучасного конституційного права, але допускає помилок у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України, у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій.

В цілому його знання мають загальний, неглибокий і несистемний характер. Має деякі прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Відповіді студента часто не підкріплені посиланнями на акти чинного законодавства, практичними прикладами з життя. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Не завжди в повній мірі може організувати самостійне вивчення окремих питань курсу, самостійне і творче виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійну роботу з науковою, навчально-методичною літературою.

Е 60-63 б.

 

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про основні проблеми сучасного конституційного права, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.

Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Не здатний самостійно давати характеристику та оцінку основним юридичним поняттям та категоріям, не розуміє актуальності при використанні досвіду минулого.

«незараховано»

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.

Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, розкриття основних процесів та понять відбувається на побутовому рівні. Практичні навички на рівні розпізнавання.

FX 35-59 б.

F 1-34 б.

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

 

 

ККР З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

ККР З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

 

Варіант 1

1. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

2. “Виборчі цензи”.

3. Статус депутатів місцевих рад.

 

Варіант 2

1. Система конституційного права України, його інститути, конституційно-правові норми.

2.Конституційний статус особи.

3.  Класифікація виборів за часом проведення та за суб’єктами пасивного виборчого права.

 

Варіант 3

1. Конституційно-правові відносини.

2. Поняття прав і свобод людини і громадянина.

3. Поняття “абсентеїзм”.

 

Варіант 4

1. Джерела конституційного права України.

2. Конституційні права і свободи громадян України.

3. Класифікація конституцій.

 

Варіант 5

1. Історико-правові аспекти розбудови конституційного ладу в Україні.

2. Сутність методу конституційного регулювання.

3. Розкрийте положення розділу II Конституції України “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” (ст.ст. 21-68).

 

Варіант 6

1. Конституція Пилипа Орлика.

2. Назвіть найбільш важливіші ознаки консти­туцій­ного права України.

3. Документи, що підтверджують громадянство Укра­їни.

 

Варіант 7

1. Структура Конституції України.

2. Основні риси Конституції.

3. Конституційно-правові норми.

 

Варіант 8

1. Загальні положення Конституції України – вті­ле­ння кращих світових стандартів у сфері прав людини.

2. Ознаки конституційно-правових відносин.

3. Розкрийте положення розділу ХIII Конституції України “Внесення змін до Конституції України” (ст.ст. 154-159).

Варіант 9

1. Конституція України про державну владу і порядок її формування.

2. Сутність категорії “форма конституції”.

3. Розкрийте положення розділу XII Конституції України “Конституційний Суд України” (ст. 147-153).

 

Варіант 10

1. Державний апарат України.

2. Риси, які характеризують чинну Конституцію Укра­їни як Основний Закон держави.

3. Розкрийте положення розділу XI Конституції України “Місцеве самоврядування” (ст.ст. 140-146).

 

Варіант 11

1. Поняття і ознаки державних органів.

2. Змішана виборча система.

3. Розкрийте положення розділу X Конституції України “Автономна Республіка Крим” (ст.ст. 134-139).

 

Варіант 12

1. Державна служба.

2. Які принципи закріплює Конституція України.

3. Розкрийте положення розділу IX Конституції України “Територіальний устрій України” (ст.ст. 132, 133).

 

Варіант 13

1. Загальні засади конституційного ладу України.

2. Що означає поняття “суверенітет”?

3. Розкрийте положення розділу VІІІ Конституції України “Правосуддя” (ст.ст. 124-131).

 

Варіант 14

1. Державно-конституційний устрій України.

2. Розкрийте дефініцію “конституційний лад”.

3. Документи, що підтверджують громадянство Укра­їни.

 

Варіант 15

1. Суспільно-конституційний лад України.

2. Охарактеризуйте поняття “політична система”.

3. Розкрийте положення розділу VІІ Конституції України “Прокуратура” (ст.ст. 121-123).

Варіант 16

1. Загальні положення виборчої системи. Характеристика понять мажоритарної та пропор­цій­ної правових систем, активного та пасивного виборчих прав, абсентеїзму.

2. Поняття “виборче право”.

3. Розкрийте положення розділу VІ Конституції України “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади” (ст.ст. 113-120).

 

Варіант 17

1. Конституційні засади проведення виборів в Україні.

2. Мажоритарна виборча система.

3. Розкрийте положення розділу V Конституції України “Президент України” (ст.ст. 102-112).

Варіант 18

1. Проблема статусу народних депутатів в Україні.

2.  Пропорційна виборча система.

3. Розкрийте положення розділу ІV Конституції України “Верховна Рада України” (ст.ст. 75-101).

Варіант 19

1. Напрямки діяльності народного депутата.

2. Характеристика інституту “недоторканості народ­но­го депутата”.

3. Розкрийте положення розділу І Конституції України “Загальні засади”(ст. 1-20).

Варіант 20

1. Виборчі комісії.

2. Депутатська недоторканість: сучасна проблематика.

3. Розкрийте положення розділу III Конституції України “Вибори. Референдум” (ст.ст. 69-74).