Педагогічна деонтологія
План
Пояснювальна записка
Програма курсу
Мета курсу
Завдання курсу
Змістовий модуль 1. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя
         Лекційний модуль
                  Тема 1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку вчителя
                  Тема 2. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя.
                  Тема 3. Роль педагогічної етики вчителя у реалізації основних прав і свобод дитини
                  Тема 4. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях
         Практичний модуль
                  Семінарське заняття № 1. Професійна етика вчителя як змістова основа педагогічної деонтології
                  Семінарське заняття № 2. Етичні норми професійної поведінки вчителя
                  Семінарське заняття №3. Особливості етичної поведінки вчителя
                  Семінарське заняття № 4. Способи діагностики та шляхи розвитку педагогічної етики майбутнього вчит
         Модуль самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
В умовах гуманізації освіти, особистісно орієнтованого підходу до учнів пріоритетного значення набуває формування гуманістичних цінностей, педагогічної культури у майбутніх учителів, умінь щодо володіння різноманітним арсеналом педагогічних засобів, готовності до етично адекватної поведінки в різних ситуаціях мінливого шкільного життя. Реалізація цих завдань пов'язана із засвоєнням майбутніми вчителями норм і принципів педагогічної етики, відповідною деонтологічною підготовкою.

       Проблема педагогічної етики, як базової складової у формуванні професійності майбутніх учителів, актуалізує необхідність введення до навчальних планів вищих педагогічних закладів освіти дисципліни "Педагогічна деонтологія". Вона передбачає теоретичне і практичне опанування студентами основ педагогічної етики, розвиток гуманістичних цінностей, моральних особистісно професійних якостей, умінь щодо здійснення індивідуальної педагогічної дії на етичних засадах та ін. Вивчення цього курсу дасть змогу майбутнім учителям оцінити свій стан розвитку моральної свідомості і шляхом рефлексії відшукати нормативне в індивідуальному; аналізувати факти реального педагогічного процесу крізь призму морального вибору: сформувати позитивне ставлення до себе та інших учасників навчально-виховного процесу тощо.

       Теоретичний зміст програми тематично не збігається з проблемами, які визначені дисциплінами психолого-педагогічного циклу, і не повторює їх. Він поглиблює і розширює питання, що містяться в базових курсах цього спрямування, але не розкриті повністю. Введення у навчальні плани (за рахунок варіативної частини) курсу "Педагогічна деонтологія"' - це реалізація принципу компліментарності (додатковості) в освіті, що дає можливість удосконалити рівень професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

       Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання змісту освіти в програмі застосовано: аксіологічішй, соціокультурний та діяльнісний підходи.

       Аксіологічний підхід передбачає засвоєння студентами етичних норм, принципів і вимог до поведінки вчителя, які у своїй сукупності впливають на формування його цінностей та педагогічних установок, визначають характер його ставлення до різних суб'єктів навчально-виховного процесу.

       Соціокультурний підхід спрямований на сприйняття педагогічної етики вчителем як універсального соціального регулятора поведінки вчителя у різних сферах його професійних взаємин (учні, колеги, адміністрація, батьки, професія тощо). Соціокультурну складову змісту дисципліни забезпечують також знання з питань професійної етики в історії педагогіки.

       Діяльнісний підхід передбачає формування у майбутніх педагогів практичних навичок (моральної культури) поведінки у різноманітних ситуаціях морального вибору відповідно до норм педагогічної етики, розвиток умінь щодо використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

         Підсумком вивчення курсу с написання та захист студентами творчих робіт за визначеною  тематикою  (індивідуальні   навчально-дослідні   завдання).   Важливим результатом курсу є розробка студентами кодексу професійної етики вчителя    у різних сферах його педагогічної взаємодії.

Програма курсу
Характеристика і генезис розвитку поняття "педагогічна деонтологія"'. Цілі та завдання педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку вчителя. Об'єкт і предмет педагогічної деонтології (дослідження сукупності формалізованих і неформалізованих норм професійної поведінки та діяльності вчителя).

       Професійні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і діяльності. Гуманізм як нормативна основа педагогічної професії. Загальні, часткові та рамкові норми, норми-ідеали. Структура рамкових норм: норми-заборони, норми-права. норми-обов'язки. Конкретно-історичний характер розвитку норм професійної поведінки вчителя.

       Закріплення формалізованих норм професійної поведінки вчителя в основних нормативно-правових документах, які регламентують діяльність сфери освіти: "Закон про освіту" (1996), закони прямої дії "Про загальну середню освіту" (1999), "Про дошкільну освіту" (2001), "Про позашкільну освіту" (2000) та ін.

       Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Моральні конфлікти: типові причини виникнення та способи їх подолання. Характеристика основних суперечностей, що виникають у навчально-виховному процесі. Етичні засади розв'язання педагогічних задач.

         Моральна оцінка як орієнтир вчителя для вибору професійної поведінки та дій у складних педагогічних ситуаціях. Вимогливість і чуйність - основа етичного підходу до учня.

Мета курсу
Формування у майбутніх учителів моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі.
Завдання курсу
- теоретичні: розкриття соціальної та виховної значущості дотримання вчителем норм педагогічної етики у професійній діяльності; ознайомлення майбутнього вчителя з принципами, нормами і правилами професійно-педагогічної поведінки і чітке їх засвоєння; формування моральних цінностей вчительської професії та відповідних якостей педагога; розвиток у майбутніх учителів етичної культури на рефлексивній основі, спонукання їх до самоаналізу своїх вчинків:

-   практичні:  визначення типових помилок педагогічної поведінки, пов'язаних із порушенням норм педагогічної моралі; розкриття особливостей етичної поведінки вчителя при розв'язанні складних педагогічних ситуацій: розробка алгоритму індивідуальної педагогічної взаємодії.

Змістовий модуль 1. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя
Лекційний модуль
Тема 1. Педагогічна деонтологія як наука про професійну поведінку вчителя
 1. Характеристика і генезис розвитку поняття "педагогічна деонтологія"'.
 2. Цілі та завдання педагогічної деонтології як науки про професійну поведінку вчителя.
 3. Об'єкт і предмет педагогічної деонтології (дослідження сукупності формалізованих і неформалізованих норм професійної поведінки та діяльності вчителя).
Тема 2. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя.
 1. Професійні норми як історично встановлені стандарти професійної поведінки і діяльності.
 2. Гуманізм як нормативна основа педагогічної професії.
 3. Загальні, часткові та рамкові норми, норми-ідеали.
 4. Структура рамкових норм: норми-заборони, норми-права. норми-обов'язки.
 5. Конкретно-історичний характер розвитку норм професійної поведінки вчителя.
Тема 3. Роль педагогічної етики вчителя у реалізації основних прав і свобод дитини
 1. Закріплення формалізованих норм професійної поведінки вчителя в основних нормативно-правових документах, які регламентують діяльність сфери освіти.
 2. Захист прав дитини в Україні.
 3. Нормативно-правові документи про права дитини і місце педагогічної етики вчителя у їх виконанні.
 4. Декларація прав дитини (1959 р.) і Конвенція ООН про права дитини (1989 р.) як нормативно-правова основа життєдіяльності школяра.
Тема 4. Особливості етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях
 1. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 2. Моральні конфлікти: типові причини виникнення та способи їх подолання.
 3. Характеристика основних суперечностей, що виникають у навчально-виховному процесі.
 4. Етичні засади розв'язання педагогічних задач.

      

Практичний модуль
Семінарське заняття № 1. Професійна етика вчителя як змістова основа педагогічної деонтології

1. Поняття педагогічної деонтології в контексті історичного розвитку.

 1. Філософські засади педагогічної етики.
 2. Сутність і структура педагогічної етики.
 3. Етика вчителя як невід'ємна частина кожної педагогічної дії.
 4. Роль і місце педагогічної етики у працях відомих педагогів (Я.А. Коменський, Я. Корчак, К.Д. Ушинський, Т.Г. Лубенець, В.О. Сухомлинський та інші).
Семінарське заняття № 2. Етичні норми професійної поведінки вчителя
 1. Поняття професійної норми: формалізовані і неформалізовані норми.
 2. Специфіка професійної ролі педагога і вимоги до нього.
 3. Гуманізм як нормативна основа педагогічної професії.
 4. Характеристика загальних і часткових норм педагогічної етики.
 5. Сутність рамкових норм: норми-заборони, норми-права, норми-обов'язки.
Семінарське заняття №3. Особливості етичної поведінки вчителя

1. Характеристика сфери суб'єктно-об'єктних взаємин вчителя в школі.

 1. Етика спілкування та етикет поведінки вчителя.
 2. Розробка кодексу професійної етики вчителя (робота в групах) у сферах:
 • вчитель - учень;
 • вчитель    колеги;
 • вчитель - адміністрація:
 • вчитель-батьки;
 • вчитель-- педагогічна професія.
Семінарське заняття № 4. Способи діагностики та шляхи розвитку педагогічної етики майбутнього вчит
1. Пріоритетні стратегії етичного самовдосконалення.

2. Рефлексивний аналіз вчителем своєї діяльності як спосіб самодіагностики.

3. Роль емоцій і почуттів у діяльності вчителя та їх корегування.

4. Умови оволодіння педагогічним тактом.

5. Використання тестових методик з метою виявлення рівнів моральної культури педагогів.

6. Шляхи і форми професійно-етичного самовдосконалення вчителя.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Педагогіка: становлення, сучасний стан.

1. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем (список тем додається)

2. На основі праць видатних учених і педагогів зробіть ретроспективний аналіз етико-педагогічних ідей в історії педагогічної думки,

3. Підберіть декілька відомих афоризмів, які актуалізують проблему моральних вимог до діяльності вчителя, визначить власне розуміння цих висловів.

4. Розробіть рекомендації для сучасного педагога щодо морального виховання школярів в умовах наявної соціокультурної ситуації.

5. Наведіть приклади із художньої літератури, в яких ставляться високі вимоїн до морально-етичних якостей педагога.

6. Проаналізуйте факти власного шкільного життя і наведіть приклади етичного
ставлення вчителя до учнів.

7. Зобразіть    схематично    абстрактну    модель    (професіограму)    особистості ідеального вчителя.

Реферат

 

Реферат, доповідь

 

Повідомлення

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Повідомлення

 

 

Схема

 

 

Список рекомендованої літератури
 1. Асташова Н.А.     Концептуальнне    основи    педагогической    аксиологии    // Педагогика. - 2002. - № 8. - С. 8-13.
 2. Блощинська В.А.   Етика.   Практикум:    Навчальний   посібник.   -   К.:   Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.
 3. Бобир О. Етикет учителя: Навчально-методичний посібник. - К.: Ленвіт. 2004. -192 с.
 4. Васянович Г.П.  Педагогічна  етика:  Навчально-методичний   посібник.  -Львів: Норма, 2005.-С. 344.
 5. Гринькова В.    Аксіологічний    підхід    до    проблеми    педагогічної    культури майбутнього вчителя // Шлях освіти. - 2002. - № 2. - С. 2-6.
 6. Громкова М.Т.   Психология   и   педагогика   профессиональной   деятельности: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.
 7. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки. - К.: АПН, 2002. - 223 с.
 1. Етика: Навч. посіб.  ; В.О. Лозовой, МІ. Панов, О.А. Стасевська та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 224 с.
 2. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут., Г.Л. Чайка. - К.: МАУП, 1999. - 28 с.
 3. Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко. О.М. Лінчук та ін. - К.: Либідь, 1992.-328 с,
 4. Законодавство України про освіту: Збірник законів. - К.: Парламентське вид-во. 2002.- 159 с.
 5. Зязюн І.А. Гуманістична стратегічна теорія і  практика навчальною процесу: Спец, випуск // Рідна школа.    -2000. -№ 8.
 6. Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти. - 2001. -№1.-С. 31-34.
 7. Левитан К.М. Основи педагогической деонтологии. -М.: Наука, 1994. - 192 с.
 8. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина Х1Х-ХХ ст.): Хрестоматія / У поряд.: Л.Д. Березовська та ін. - К.: Наук, світ, 2003. -418 с.
 9. Мартиненко CM.. Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. --К.: МАУП. 2002. - 169 с.
 10. Мільто Л.О. Методика розв'язування педагогічних задач: Навч. посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Харків: Ранок-НТ, 2004. - 152 с.
 11. Народна     педагогіка:      світовий     досвід     /     Уклад.                               А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003. - 134 с.
 12. Науменко Г.   Рівень   професіоналізму   вчителя-основа   реформи   школи   // Початкова школа. - 2001. -№ 1. - С. 3-5.
 13. Наумчик В.Н., Савченко Е.А. Этика педагога: Учеб.-метод, пособие. - Минск: Университецкое, 1999. - 216 с.
 14. Олексюк О.М.     Нормативно-регулятивні     механізми     духовного     розвитку особистості // Педагогіка толерантності. - 1999. - С. 85-87.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Педагогічна деонтологія
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 6:03 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 18739

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 92
2 24
3 24
4 20
5 53
6 31
7 50
8 43
9 46
10 112
Всього голосів: 495
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...