Основи педагогічної майстерності (дошкільна освіта)
План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Програма курсу
Змістовий модуль 1. Роль вихователя в сучасному суспільстві
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Вихователь дітей дошкільного віку у сучасному суспільстві
                  Лекція 2. Педагогічна майстерність у професійній діяльності вихователя
                  Лекція 3. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної д
                  Лекція 4. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності вихователя
                  Лекція 5. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці
                  Лекція 6. Майстерність педагогічного спілкування
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Педагогічна діяльність і майстерність вихователя ДНЗ.
                  Практичне заняття №2. Педагогічний гуманізм як основа педагогічної майстерності.
                  Практичне заняття №3. Майстерність педагогічної взаємодії вихователя у навчально-виховному процесі
                  Практичне заняття №4. Розвиток пам’яті, уваги й уяви вихователя.
                  Практичне заняття №5. Формування психофізичної свободи вихователя
                  Практичне заняття №6. Техніка вербальної взаємодії вихователя.
                  Практичне заняття №7. Техніка невербальної взаємодії вихователя.
                  Практичне заняття №8. Професійне спілкування вихователя.
         Модуль самостійної роботи
Змістовий модуль 2. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вихо
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні
                  Лекція 2. Взаємозв`язок педагогічної та театральної діяльності
                  Лекція 3. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вихователя
                  Лекція 4. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Майстерність вихователя-промовця.
                  Практичне заняття №2. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя ДНЗ.
                  Практичне заняття №3. Методи педагогічного впливу у навчально-виховному процесі ДНЗ.
                  Практичне заняття №4. Етика взаємин вихователя з батьками вихованців і колегами.
         Модуль самостійної роботи
Змістовий модуль 3. Передовий педагогічний досвід – шлях до педагогічної майстерності
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ
                  Лекція 2. Професійна етика вихователя дошкільного навчального закладу
                  Лекція 3. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ у вищому навчальному закладі
                  Лекція 4. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Розвиток творчих здібностей вихователя ДНЗ.
                  Практичне заняття №2. Бліц-ігри в професійній діяльності вихователя ДНЗ
                  Практичне заняття №3. Професійне самовдосконалення майбутнього вихователя ДНЗ
                  Практичне заняття №4. Конкурс педагогічної майстерності
         Модуль самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
Розв’язання складних проблем побудови нової школи зумовлює необхідність створення особливих умов для системи професійної підготовки вихователів, посилення уваги до наукового аналізу інтеграційних процесів, що в ній відбуваються. Як відомо, кожен з навчальних предметів, що входить до структури професійної підготовки майбутніх вихователів, не забезпечує належного рівня їх готовності до відповідної практичної діяльності, оскільки ґрунтується переважно на аналітичному підході (структурно-якісній роздрібненості окремих навчальних дисциплін). Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін.

Саме тому сучасні наукові дослідження значну увагу приділяють вивченню інтеграційних процесів, пошуку ефективних шляхів та умов створення інтегративних навчальних дисциплін. Однією з них є основи педагогічної майстерності. Цей курс спрямований на забезпечення цілісної професійної підготовки на процесуальному і результативному рівнях.

            Вихідними концептуальними положеннями при розробці курсу стали:

 • розуміння педагогічної майстерності як особливої якості педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах;
 • розглядання її не тільки як важливої умови професійної підготовки вчителя, а й як одного із системотворчих чинників, що охоплює процеси багаторівневої, багатоаспектної і багатоякісної інтеграції професійної підготовки вихователя в системі безперервної педагогічної освіти.

  Курс “ОПМ” дає можливість поставити у центр уваги особистість студента, але не тільки у суто психологічному плані, а й у безпосередньому зв’язку із змістом майбутньої професійної діяльності. У змісті педагогічної майстерності саме особистість вихователя розглядається як основний чинник впливу на розвиток дитини. Наповнення індивідуальних особливостей  студентів професійними знаннями і змістом, ознайомлення майбутніх вихователів із своєю індивідуальністю в її професійній проекції дозволяє розв’язати ряд важливих проблем: осмислення своїх недоліків і розробка компенсаторних прийомів; виявлення індивідуальних переваг і відпрацювання власного стилю діяльності; складання і реалізація програми професійного розвитку й саморозвитку.

Курс основ педагогічної майстерності тісно пов'язаний з курсами психолого-педагогічного блоку, методиками початкової освіти, філософією, соціологією.

Мета курсу
Формування у майбутніх вихователів потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення аналогічних умов для прояву індивідуальності дітей, їхньої самореалізації у навчально-виховній діяльності.
Завдання курсу
 • пізнавальні: розвивати у майбутніх вихователів уявлення про педагогічну діяльність, створювати умови для формування у майбутніх вихователів гуманної позиції в розуміння мети, завдань власної педагогічної діяльності;
 • методичні: ознайомлення майбутніх вихователів дошкільних закладів з напрямками цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення, широко використовуючи психологічний інструментарій, та відповідні методи діагностики;
 • практичні: формування професійно-педагогічних умінь майбутніх вихователів.
Програма курсу
      Професійна майстерність у системі національної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів. Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення. Роль вихователя у формуванні особистості дошкільника. Характеристика професійних функцій вихователя. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вихователя. Етика вихователя дошкільного навчального закладу.

      Культура і образно-виразна характеристика мовлення вихователя. Комунікативні характеристики професійного мовлення вихователя. Функції мовлення у взаємодії з дітьми. Умови і шляхи вдосконалення професійного мовлення вихователя. Елементи театральної педагогіки у професійній діяльності вихователя. Умови ефективності професійного мовлення вихователя. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вихователя.

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки і психології. Спільне і відмінне у театральному та педагогічному мистецтві. Роль і місце лялькового театру в навчально-виховному процесі дошкільного закладу. Загальна характеристика лялькового театру. Закони, організація і показ лялькових вистав у ДНЗ.

Майстерність педагогічного спілкування. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди. Майстерність організації педагогічної взаємодії у вихованні. Стилі ставлення вихователя до вихованців та стиль педагогічного спілкування. Педагогічний такт. Умови ефективного педагогічного спілкування.

      Визначення педагогічної техніки вихователя, її структура та особливості.. Внутрішня і зовнішня техніка вихователя. Майстерність ігрової діяльності у повсякденній праці вихователя. Педагогічна техніка вихователя дошкільного навчального закладу. Уміння створювати естетично-виразливий і привабливий зовнішній вигляд. Уміння вербальної і невербальної взаємодії вихователя .

      Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ. Педагогічний вплив. Класифікація методів виховання. Етика взаємин вихователя і батьків вихованців.

      Підготовка майбутніх  вихователів дошкільних закладів у ВНЗ. Інтерактивні технології навчання у фаховій підготовці вихователя. Характеристика інтерактивних методів навчання. Сутність, структура процесу самовдосконалення майбутнього педагога. Етапи, методи та прийоми самовдосконалення.

      Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності.

Змістовий модуль 1. Роль вихователя в сучасному суспільстві
Лекційний модуль
Лекція 1. Вихователь дітей дошкільного віку у сучасному суспільстві
1. Портрет сучасного вихователя дошкільного навчального закладу.

2. характеристика професійних функцій вихователя.

3. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного вихователя.

Лекція 2. Педагогічна майстерність у професійній діяльності вихователя
1. Проблема педагогічної майстерності в історії школи.

2. Суспільна значущість професії вихователя, його функції.

3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.

4. Поняття і елементи педагогічної майстерності.

Лекція 3. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу як вищий рівень його професійної д
1. Поняття «майстерність» і «педагогічна майстерність».

2. Структура педагогічної майстерності.

3. специфіка педагогічної діяльності вихователя дошкільного закладу.

Лекція 4. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності вихователя
1. Педагогічна техніка – форма організації поведінки вихователя.

2. Поняття педагогічної техніки.

3. Внутрішня і зовнішня техніки вихователя.

4. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя.

Лекція 5. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці
1. Комунікативні характеристики професійного мовлення вихователя.

2. Функції мовлення вихователя у взаємодії з дітьми.

3. Умови ефективності і шляхи вдосконалення професійного мовлення вихователя.

Лекція 6. Майстерність педагогічного спілкування
1. Професійно-педагогічне спілкування, його сутність, структура, функції, види.

2. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні.

3. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні, у процесі індивідуальної бесіди.

Практичний модуль
Практичне заняття №1. Педагогічна діяльність і майстерність вихователя ДНЗ.
1. Роль вихователя у формуванні особистості дошкільника. Ви­моги до вихователя.

2. Характеристика професійних функцій вихователя.

3. Специфіка професійної діяльності вихователя ДНЗ.

4. Визначення сутності педагогічної майстерності вихователя дітей дошкільного віку.

5. Характеристика структурних компонентів педагогічної майс­терності вихователя дошкільного закладу:

а) гуманістична спрямованість;

б) професійні знання;

в) педагогічні здібності;

г) педагогічна техніка.

6. Педагогічна ситуація і педагогічна задача, їх місце в навчаль-
но-виховному процесі дошкільного закладу.

Практичне заняття №2. Педагогічний гуманізм як основа педагогічної майстерності.
 1. Термінологічний диктант.
 2. Обговорення основних питань теми.
 3. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вихова­теля, її загальні особливості.
 4. Характеристика умінь самопрезентації педагога ДНЗ:

а) уміння створювати естетично виразний зовнішній вигляд;

б) уміння невербальної взаємодії;

в) уміння психотехніки;

г) уміння вербальної взаємодії.

Практичне заняття №3. Майстерність педагогічної взаємодії вихователя у навчально-виховному процесі
1. Характеристика вмінь взаємодії педагога з вихованцями, їх батьками та колегами:

а) психолого-педагогічних;

б) фахово-методичних;

в) спеціальних;

г) творчих.

2. Уміння вихователя вдосконалювати власну педагогічну техніку:

а) аналітичні;

б) гностичні;

в) проективно-конструктивні;

г) організаційно-спонукальні.

3. Моделювання фрагмента заняття, проведення гри, бесіди з дошкільниками.

Практичне заняття №4. Розвиток пам’яті, уваги й уяви вихователя.
1. Розгадування термінологічних кросвордів з тем: «Пам'ять», «Увага» і ребусів з теми «Уява».

2. Діагностика різних видів пам'яті, уваги, уяви студентів (при­клад кросвордів і ребусів див. дод. Б).

3. Перевірка виконання самостійної роботи: читання розповідей про одногрупників та проходження практики в дошкільному закладі, монолог дитячої іграшки, предмета одягу тощо (при­клад монологу див. у дод. В).

4. Виконання вправ на розвиток пам'яті, уваги, уяви.

Практичне заняття №5. Формування психофізичної свободи вихователя
1. Термінологічний діалог.

2. Діагностика рівня емоційної стабільності, оволодіння студен­тами технікою психофізичної саморегуляції.

3. Виконання вправ на оволодіння прийомами регуляції психіч­ного самопочуття, зняття м'язового напруження, створення робочого самопочуття. Ознайомлення з елементами техніки аутогенного тренування.

4. Моделювання педагогічних ситуацій, які вимагають володіння технікою саморегуляції.

Практичне заняття №6. Техніка вербальної взаємодії вихователя.
1. Відгадування термінологічних загадок, кросвордів.

2. Артикуляційна гімнастика.

3. Виконання вправ на вдосконалення техніки мовлення: на ди­хання, резонування, організацію глотки, вправи для язика, вправи з дикції (див додаток 3).

4. Виконання вправ на вдосконалення комунікативних якостей мовлення.

Практичне заняття №7. Техніка невербальної взаємодії вихователя.
1. Термінологічний диктант.

2. Розповідь-демонстрація дитячого вірша, казки, байки мовою тіла.

З. Виконання вправ на вдосконалення умінь правильно читати і доцільно користуватися засобами невербальної комунікації.

Практичне заняття №8. Професійне спілкування вихователя.
1. Педагогічне спілкування, його функції й етапи.

2. Характеристика типів стосунків і стилів педагогічного спіл­кування.

3. Педагогічний такт.

4. Умови успішного професійного спілкування вихователя ДНЗ.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Сутність педагогічної діяльності

1. Випишіть із праць Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського міркування про педагогічну майстерність вихователя, про місце і роль учителя в суспільстві, його якості, вміння.

2. Проаналізуйте вплив особистості вихователя на становлення вас як особистості. Викладіть свої думки у творчій роботі на одну із запланованих тем: “Вихователь у моєму житті”, “Мій ідеал вихователя”, “Я і моя професія”, «Професійний портрет сучасного вихователя».

3. Вибрати з педагогічної поеми А.С. Макаренка ситуацію, яка на Ваш погляд, найбільш виявила педагогічну майстерність видатного педагога (конспект).

4. Скласти словник  термінології з педагогічної майстерності. Сформулювати власне педагогічне кредо, використовуючи такий зачин: «Для мене як вихователя найголовніше буде…».

 

 

 

Конспект

  

  

 Мінітвір

 

Конспект

 

 

 

 

Конспект

 

22.09.10

 

 

 

Змістовий модуль 2. Професійні знання, здібності – основа становлення педагогічної майстерності вихо
Лекційний модуль
Лекція 1. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні
1. Особистість вихователя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

2.Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.

3.Способи комунікативного впливу переконання і навіювання.

4.Стратегія взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

Лекція 2. Взаємозв`язок педагогічної та театральної діяльності
1. Педагогічна та акторська дія.

2. Спільне і відмінне в професійній діяльності актора і вихователя.

3. Місце і роль лялькового театру у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

Лекція 3. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вихователя
1. Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.

2. Самовиховання у формуванні педагогічної майстерності.

3. Майстерність вихователя у індивідуальному впливі на дітей.

Лекція 4. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди
1.Індивідуальна бесіда як модель педагогічної взаємодії.

2.Структура бесіди, етапи моделювання.

3. Забезпечення психолого-педагогічного контакту на початку бесіди. роль невербальних засобів.

4. Прийоми педагогічної взаємодії.

Практичний модуль
Практичне заняття №1. Майстерність вихователя-промовця.
1. Індивідуальна письмова робота.

2. Проведення рольової гри на вибір (батьківські збори в дошкіль­ному закладі, спрощене судове слухання).

3. Аналіз й оцінювання учасників гри.

Практичне заняття №2. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя ДНЗ.
1. Спільне та відмінне в театральній і педагогічній діяльності. Основні принципи системи К.Станіславського, їх використан­ня в професійній діяльності вихователя.

2. Драматургія і режисура педагогічної дії вихователя ДНЗ.

3. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання в професій­ній діяльності вихователя.

4. Спільні ознаки професійної діяльності актора й вихователя дошкільного закладу.

Практичне заняття №3. Методи педагогічного впливу у навчально-виховному процесі ДНЗ.
1. Методи виховання, їх класифікація.

2. Характеристика методів формування свідомості особистості.

3. Особливості застосування методів організації діяльності, спіл­кування та формування позитивного досвіду суспільної пове­дінки.

4. Характеристика методів стимулювання діяльності і поведін­ки дошкільників.

Практичне заняття №4. Етика взаємин вихователя з батьками вихованців і колегами.
1. Вихователь дошкільного навчального закладу і батьки вихо­ванців:

а) взаємини між вихователем і батьками як етичний аспект
професійної діяльності педагога дошкільного закладу;

б) основи педагогічного співробітництва вихователів і батьків вихованців.

2. Конфлікти в діяльності вихователя дошкільного закладу і шляхи їх розв'язання:

а) причини конфліктів у діяльності вихователя;

б) способи розв'язання конфліктних ситуацій та моральні вимоги, що регулюють стосунки в трудовому колективі дошкільного закладу.

3. Імітаційна гра.

4. Аналіз й оцінювання учасників гри.

5. Термінологічний діалог.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Педагогічна майстерність вихователя

Заповнити анкету.

 

Анкета

13.10.10

2

Педагогічна техніка вихователя

 

1. Підібрати вправи на формування вміння керувати своїм емоційним станом та поведінкою (таблиця).

2. Проаналізуйте думки дослідників-дидактів щодо проблеми підготовки вихователя до заняття (М.І. Махмутов, І.Я. Лернер, М.М. Скаткін, М.М. Шахмаєв).

3. Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, праце терапія, імітаційна гра, аутогенне тренування), можливості використання їх у професійному самовдосконаленні вихователя.

Таблиця

 

 Виступ

  

Тезисний конспект-порадник

 

 

20.10.10

 

10.11.10

 

 

 

24.11.10

 

Змістовий модуль 3. Передовий педагогічний досвід – шлях до педагогічної майстерності
Лекційний модуль
Лекція 1. Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в ДНЗ
1. Педагогічний вплив класифікації методів виховання.

2. Методи формування свідомості особистості.

3. Методи організації діяльності дітей, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки.

Лекція 2. Професійна етика вихователя дошкільного навчального закладу
1. Етика взаємин вихователя і батьків вихованців.

2. Виховання у трудовому колективі дошкільнят.

3. Конфлікти в діяльності педагога дошкільного закладу і шляхи їх розв’язання.

Лекція 3. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ у вищому навчальному закладі
1. Інтерактивні технології навчання у фаховій підготовці і професійній діяльності вихователя.
Лекція 4. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності
1. Науково-методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

2. Діагностика психологічної готовності студентів до опанування нового в професійній діяльності.

3. Передовий педагогічний досвід вихователя-майстра (картка вивчення передового педагогічного досвіду).

Практичний модуль
Практичне заняття №1. Розвиток творчих здібностей вихователя ДНЗ.
1. Тематичний діалог.

2. Читання чарівних казок та етюдів із використанням запропо­нованих наборів слів.

3. Виконання діагностичних вправ.

4. Виконання вправ на розвиток творчих здібностей (тренінг креативності).

Практичне заняття №2. Бліц-ігри в професійній діяльності вихователя ДНЗ
1. Термінологічний діалог.

2. Моделювання бліц-ігор.

3. Аналіз і оцінювання учасників ігор.

Практичне заняття №3. Професійне самовдосконалення майбутнього вихователя ДНЗ
1. Визначення самовдосконалення як процесу, його мотивація та ознаки.

2. Характеристика засобів самовдосконалення.

3. Характеристика етапів, методів та прийомів самовдосконалення.

Практичне заняття №4. Конкурс педагогічної майстерності
1. Візитна картка: «Ось ми які!» (представлення команд (на-
зва, девіз, емблема)).

Час виконання завдання: 5 хвилин.

Критерії оцінки: дотепність; оригінальність; артистичність.

2. «Вихователь-ерудит» — розминка (команди відповідають
на 12 питань з курсу «Основи педагогічної майстерності»)

Час виконання завдання: 10 хвилин.

Критерії оцінки: правильність відповіді; конкретизація; еле­менти педагогічної імпровізації; мовна культура.

3. «Вихователь-художник» (намалювати ескіз за темою «До-
шкільний заклад майбутнього» (розробка проекту))

Час виконання завдання: 10 хвилин.

Критерії оцінки: творче розв'язання завдання; фантазія; ори­гінальність.

4. Моделювання педагогічних ситуацій (кожна команда по-
казує педагогічну ситуацію до кульмінаційного моменту, а інша
її логічно продовжує, пропонуючи свій варіант розв'язання)

Час виконання завдання: 15-20 хвилин.

Критерії оцінки: артистичність; техніка використання невербальних засобів спілкування; мовна виразність; вміння творчо імпровізувати відповідно до ситуації.

5. Конкурс капітанів (двом капітанам дається ключове сло-
во, до кожної літери якого слід придумати слова, пов'язані з пе-
дагогічною діяльністю)

Час виконання завдання: 5-7 хвилин.

Критерії оцінки:за кількістю відповідей; аргументація всіх висловів.

6. «Вихователь-майстер» (виготовити багатофункціональну
дитячу іграшку та придумати ігрову ситуацію до запропоновано-
го матеріалу)

Час виконання завдання: 10 хвилин.

Критерії оцінки: творче розв'язання завдання; фантазія; оригі­нальність.

7. «Вихователь-імпровізатор» (студентам пропонується пограти в сюжетоскладання – скласти казки на новий  лад, увівши запропонованих героїв та підпорядкувати її виконанню завдань екологічного та валеологічного спрямування) Час виконання завдання: 10 хвилин.

Критерії оцінки: дотепність; винахідливість; уміння мислити нестандартно.

8. «Вихователь-актор» (домашнє завдання - показ лялько­вого театру)

Час виконання завдання: 10-15 хвилин.     ;

Критерії оцінки: артистичність; техніка використання невербальних засобів; мовна виразність.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Передовий педагогічний досвід вихователя

 

1. Індивідуальна педагогічна бесіда, її завдання, умови ефективності.

2. Підготувати фрагмент уроку організація навчання на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями) для його демонстрації на конкурсі (час виступу – до 7 хв.). Тема, етап уроку – за вибором студента.

 

 

Конспект уроку

22.12.10

 

Список рекомендованої літератури
 1. Загородняя Л.П., Тітаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу. –Суми: Університетська книга. -2010.
 2. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.
 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. –Київ. -2008.
 4. Зязюн І.А. Педагогічнай майстерність (Хрестоматія). –Київ. -2008.
 5. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. - К. : УРІМБ, 1997.-302
 6. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. - М. : Просвещение, 1987. - 190 с.
 7. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.
 8. КарнегиД. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично / Д. Карнеги. — К. : Глобус, 1995. - 185 с.
 9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук - К.:Вища школа, 1997. - 304 с.
 10. Леви В. Л. Искусство быть собой / В. Л. Леви. - Луганск : Глобус, 2000. - 254 с.
 11. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев - М. : Зна­ние, 1979.-46 с.
 12. Луценко І. Педагогічний стиль мовлення / І. Луценко // Дошкільне виховання. - 2000. - № 1. - С. 9-10.
 13. Люблинская А. А. Современный воспитатель. Какой он? / A.A. Люб­линская, С. Е. Кулачковская. - К. : Знание, 1981. - 64 с.
 14. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. –К., 1954.
 15. Мацько Л. Риторика: предмет, основні поняття, рйзділи / Любов Мацько // Дивослово. - 2001. - № 12. - С. 28-32.
 16. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. школа, 1998.
 17. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини до­шкільного віку «Я у Світі» / [О. Л. Кононко, 3. П. Плохій та ін.]-К. : Світич, 2009. - 208 с.
 18. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитаии дошкольников / Л. Ф. Островская. - М. : Просвещение, 1990. -160 с.
 19. Поніманська Т. І. Підготовка педагогічних кадрів для системи до­шкільної освіти / Т. І. Поніманська (Дошкільна педагогіка). - К., 2004.-456 с.
 20. Психогимнастика в тренинге /под ред. Н.Ю. Хрящевой.- СПб.:Ювента, 1999. -256 с.
 21. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –М., 1998.
 22. Учителю о педагогической технике / [под ред. Л. И. Рувинского]. -М. : Педагогика, 1987. - 160 с.
 23. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.
 24. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю // Избр. пр. в 5-ти т.] / В. А. Сухомлинский. - К., 1979. - Т. 2.
 25. Тищук Л. І. Творчість як умова особистісного розвитку і підвищен­ня рівня професійної майстерності педагога дошкільного навчаль­ного закладу / Л. І. Тищук // Обдарована дитина. - 2008. - № 6. -С.19-25.
 26. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Основи педагогічної майстерності (дошкільна освіта)
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 4:04 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 61010

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 73
групою дистанційного навчання 111
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 281
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...