Корпоративне право
Література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

 

 

Базова (основна) література:

 

1.         Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.         Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

3.         Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Голос України від 10 січня 2001 р. – № 3 (2503). – С. 6-8.

4.         Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. // Док. ООН A/RES/2200 A (XXI).

5.         Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. // Док. ООН A/RES/2200 A (XXI).

6.         Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV : за станом на 1 травня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

7.         Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради УРСР України. – 1984, додаток до № 51. – Ст. 1122.

8.         Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

9.         Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 25-26. – Ст. 131.

10.    Кузнецова Н.С. Правовые вопросы создания и деятельности акционерных обществ в условиях приватизации в Украине. - К., - 1992.

11. Пилипенко А.Я., Щербина В.С.  Очерки акционерного права Украины. К.,-1995.

12. Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства. - X., - 1995.

13. Хозяйственно-правовые проблемы формирования и функциониро-вания акционерных обществ. - Донецк, - 1997.

14. Акціонерні товариства: організація та діяльність. - К., - 1997.

15. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. -X.,- 1998.

16. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи:
правове становище. - К., - 1998.

17. Кибенко Е.Р. Корпоративное право .- X., - 1999.

18. Управління акціонерним товариством. - К.: Століття, - 1999.

19. Кибенко Е.Р. Научно-практический комментарий Закона Укра­ины «О хозяйственных обществах». - X., - 2000 г.

20. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право. - К., - 2000.

 

 

Допоміжна література:

 

1. Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства. - X., - 1995.

2. Хозяйственно-правовые проблемы формирования и функциониро-вания акционерных обществ. - Донецк, - 1997.

3. Іванов Ю.Я. Акціонерні товариства: організація та діяльність. - К., - 1997.

4. Богля С.С. Відображення в інституті судових витрат принципів процесуальної економії та доступності судового захисту // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. - №2.

5. Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України// Вісник господарського судочинства. – 2009. - №2.

6. Кибенко Е.Р. Корпоративное право .- X., - 1999.

7. Управління акціонерним товариством. - К.: Століття, - 1999.

8. Коссак В.М., Бачун О.В. Практика вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики господарського суду м. Києва) // Право України. – 2003. - №12. – С.37.

9. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде. – Харьков, 2000.

10. Куйбіда Р. Перегляд судових рішень в Україні: вдосконалення процедури (нотатки з науково-практичного семінару) // Право України. – 2003. - №8.

11. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем право застосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства// Право України. – 2009. - №3.

12. ТерещенкоО.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Терещенко, І.Я. Невмержицький, А.П. Куліш та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 312 с.

13.  Одереми ДА. От А ... до ... Я об акциях и фондовых биржах. Как использовать приватизацию и заставить Ваши сбережения работать на Вас / Д.А.Одереми, Х.А.Бакаре,- X.: Форт ЛТД, 1992.-152 с.

14.  Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки. Надежность банка. Финансовые инструменты: вексель, депозит, прибыльность вложений, - М.:ИНФРА-М, 1996.- 416 с.

15. ФілінаГ.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І.Філіна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

16. МартюшеваА.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Конспект лекцій / А.С.Мартюшева, А.О.Меренкова. – Х.: ВД«ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

17. ВоловецьЯ.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / Я.В.Воловець. – К. : Алеута, 2006. – 199 с.

18. Запорожан А.Л. Все об акціях. - СПб: Питер, 2001.-256 с.

19. Г.В.Карпенко, А.Л. Данькевич // Фінанси України - К, 2009.- С. 7 - 10

 

20.  Белова Н. Операции с корпоративными правами: налогообложение и учет // Налоги и бухгалтерский учет - X., 2009. – 360 с.

21.  Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво і право. - К., 2006.-12.-С. 137-141

22.  Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право. - К., 2009.- 2.- С. 71-74

23.  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України.- К., С. 6-69

24.  Мозенков О.В. Ринкова власність компаній у системі захисту корпоративних прав держави // Вісник України. - К., 2009.-2.-С.82-98

25.  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право,- К., 2008,- 12,- С. 32 – 39

26.  Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономика управления предприятием и корпорацией.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002.- 416 с.

27.  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб.- К.: Знання - Прес, 2002.- 317 с.

28.  Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. Еспада, 2003. - 688 с.

29.  Білорус О.Г. Акціонерні товариства: організація і управління / О.Г.Білорус, В.І.Рогач,- К.: Техніка, 1992.- 144 с.

30.  Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст,- К, 2013,- 11.- С. 53-57

31.  Шапран Н. Вплив макроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій українських емітентів // Економіст. - К., 2004.- 10,- С. 21-23

Інформаційні ресурси

 

1.     Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2.     Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua.

3.     Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4.     Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5.     Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6.     Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7.     Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8.     Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

 

ккр. по корп. праву

Питання для комплексної контрольної роботи (ККР) з курсу

“Корпоративне право”.

 

Варіант 1

1.     Поняття корпоративного права. Етапи розвитку корпоративного права в зарубіжних країнах.

2.     Правовий статус учасників з повною відповідальністю в командитному товаристві.

3.     Ринок цінних паперів України.

 

Варіант 2

1. Предмет і метод корпоративного права України,

2. Особливості виникнення господарських товариств у процесі приватизації державного майна.

3. Поняття і правові ознаки командитного товариства.

 

Варіант 3

1.     Місце корпоративного права в системі права України.

2.     Особливості виникнення господарських товариств у процесі корпоратизації державних підприємств.

3.     Ведення справ (управління справами) повного товариства.

 

Варіант 4

1. Джерела корпоративного права України.

2. Поняття та види акцій.

3. Зміна складу учасників повного товариства.

 

Варіант 5

1. Поняття та правові ознаки господарського товариства.

2. Підстави ліквідації господарського товариства.

3. Поняття та правові ознаки повного товариства. Правовий статус учасників повного товариства.

 

Варіант 6

1. Класифікація господарських товариств.

2. Правовий статус учасників господарського товариства.

3. Органи управління товариства з додатковою відповідальністю.

 

Варіант 7

1. Організаційно-правова форма господарського товариства.

2. Засновники (учасники) господарського товариства, законодавчі обмеження щодо них.

3. Порядок виникнення акціонерного товариства.

 

Варіант 8

1.     Найменування господарського товариства.

2.     Права учасників господарського товариства, способи їх захисту.

3.     Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю, її компетенція.

 

Варіант 9

1. Місцезнаходження господарського товариства.

2. Обов’язки учасників господарського товариства.

3. Виконавчий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Варіант 10

1.     Підстави виникнення господарських товариств.

2.     Відповідальність учасників господарського товариства, її види.

3.     Правління акціонерного товариства, як виконавчо – розпорядчий орган управління акціонерним товариством.

 

Варіант 11

1.     Етапи створення господарського товариства.

2.     Представництво учасників у корпоративних відносинах.

3.     Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, їх компетенція  та порядок проведення.

 

Варіант 12

1. Поняття, зміст і форма установчих документів господарського товариства.

2. Зміна складу учасників господарського товариства.

3. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Варіант 13

1. Установчий (засновницький) договір господарського товариства.

2. Поняття прибутку господарського товариства, напрямки його використання.

3. Правовий статус учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Варіант 14

1.     Статут господарського товариства.

2.     Принципи корпоративного управління.

3.     Поняття товариства з обмеженою відповідальністю, його правові ознаки.

 

Варіант 15

1. Вимоги законодавства щодо формування статутного фонду господарського товариства.

2. Організація управління господарським товариством.

3. Ревізійна комісія акціонерного товариства, її компетенція.

 

Варіант 16

1.     Правове значення державної реєстрації господарських товариств.

2.     Особливості реорганізації акціонерних товариств.

3.     Наглядова (спостережна) рада акціонерного товариства.

 

Варіант 17

1. Порядок здійснення державної реєстрації господарських товариств.

2. Процедура випуску акцій в обіг. Право власності на акцію.

3. Реорганізація діяльності господарського товариства, як форма припинення його діяльності.

Варіант 18

1. Порядок реєстрації змін внесених в установчі документи товариства.

2. Підстави припинення діяльності господарського товариства.

3. Органи управління акціонерним товариством: загальна характеристика.

 

Варіант 19

1.     Правові форми припинення діяльності господарського товариства.

2.     Загальні збори акціонерів, як вищий орган управління акціонерним товариством.

3.     Відмінність відкритого акціонерного товариства від закритого.

 

Варіант 20

1. Призупинення діяльності господарського товариства.

2.  Поняття та ознаки акціонерного товариства.

3. Поняття товариства з додатковою відповідальністю, його правові ознаки.

 

Питання на корп. право

Питання для складання заліку з курсу

“Корпоративне право”.

 

1.     Поняття корпоративного права. Етапи розвитку корпоративного права в зарубіжних країнах.

2.     Предмет і метод корпоративного права України,

3.     Місце корпоративного права в системі права України.

4.     Джерела корпоративного права України.

5.     Поняття та правові ознаки господарського товариства.

6.     Класифікація господарських товариств.

7.      Організаційно-правова форма господарського товариства.

8.     Найменування господарського товариства.

9.      Місцезнаходження господарського товариства.

10.                         Підстави виникнення господарських товариств.

11.                         Етапи створення господарського товариства.

12.                         Поняття, зміст і форма установчих документів господарського товариства.

13.                        Установчий (засновницький) договір господарського товариства.

14.                         Статут господарського товариства.

15.                         Вимоги законодавства щодо формування статутного фонду господарського товариства.

16.                         Правове значення державної реєстрації господарських товариств.

17.                         Порядок здійснення державної реєстрації господарських товариств.

18.                         Порядок реєстрації змін внесених в установчі документи товариства.

19.                         Особливості виникнення господарських товариств у процесі приватизації державного майна.

20.                         Особливості виникнення господарських товариств у процесі корпоратизації державних підприємств.

21.                         Правовий статус учасників господарського товариства.

22.                         Засновники (учасники) господарського товариства, законодавчі обмеження щодо них.

23.                         Права учасників господарського товариства, способи їх захисту.

24.                         Обов’язки учасників господарського товариства.

25.                         Відповідальність учасників господарського товариства, її види.

26.                         Представництво учасників у корпоративних відносинах.

27.                         Зміна складу учасників господарського товариства.

28.                        Поняття прибутку господарського товариства, напрямки його використання.

29.                        Принципи корпоративного управління.

30.                         Організація управління господарським товариством.

31.                         Підстави припинення діяльності господарського товариства.

32.                         Правові форми припинення діяльності господарського товариства.

33.                         Призупинення діяльності господарського товариства.

34.                         Реорганізація діяльності господарського товариства, як форма припинення його діяльності.

35.                         Особливості реорганізації акціонерних товариств.

36.                         Підстави ліквідації господарського товариства.

37.                         Поняття та види акцій.

38.                         Ринок цінних паперів України.

39.                         Процедура випуску акцій в обіг.Право власності на акцію.

40.                         Поняття та ознаки акціонерного товариства.

41.                         Відмінність відкритого акціонерного товариства від закритого.

42.                         Порядок виникнення акціонерного товариства.

43.                         Органи управління акціонерним товариством: загальна характеристика.

44.                         Загальні збори акціонерів, як вищий орган управління акціонерним товариством.

45.                         Наглядова (спостережна) рада акціонерного товариства.

46.                         Правління акціонерного товариства, як виконавчо розпорядчий орган управління акціонерним товариством.

47.                         Ревізійна комісія акціонерного товариства, її компетенція.

48.                         Поняття товариства з обмеженою відповідальністю, його правові ознаки.

49.                         Правовий статус учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

50.                         Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю.

51.                         Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, їх компетенція  та порядок проведення.

52.                         Виконавчий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю.

53.                         Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю, її компетенція.

54.                         Поняття товариства з додатковою відповідальністю, його правові ознаки.

55.                         Органи управління товариства з додатковою відповідальністю.

56.                         Поняття та правові ознаки повного товариства. Правовий статус учасників повного товариства.

57.                         Зміна складу учасників повного товариства.

58.                         Ведення справ (управління справами) повного товариства.

59.                         Поняття і правові ознаки командитного товариства.

60.                         Правовий статус учасників з повною відповідальністю в командитному товаристві.

Робоча програма

Форма № Н-3.04

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра адміністративного і господарського права

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

доц. Казанчан А.А.

 

02вересня 2013 року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПП 17 “КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО”

 

 

 

 

напрям підготовки  6.030401 «Правознавство»

спеціальність ________________

факультет  юридичний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 навчальний рік

 

Робоча програма з курсу “Корпоративне право” для студентів 4 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

Розробники: 

Єщук Ольга Михайлівна, доцент кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету ХДУ, кандидат юридичних наук.

Іванов Сергій Сергійович, асистент кафедри адміністративного і господарського права юридичного факультету ХДУ, адвокат.

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри адміністративного і господарського права

Протокол   від  “02вересня 2013 року №1 

                       

Завідувач кафедри адміністративного і господарського права

 

                                      _________________________ (доц. Казанчан А.А.)

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Єщук О.М., Іванов С.С., 2013  рік

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

1,5 кредитів

Галузь знань:

0304 Право

 

Нормативна дисципліна

Напрям підготовки  6.030401 «Правознавство»

 

Модулів – 2

 

Рік підготовки

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

 

Семестр

Загальна кількість годин – 54 год.

5-й

5-й

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лекції

18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

16 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

20 год.

42 год.

Вид контролю:

залік

 залік

     

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - 3/2

для заочної форми навчання - 1/4

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета викладання навчальної дисципліни – є осмислення майбутніми юристами правових та економічних проблем корпоративного права, котрі, як ніколи виступили на передній план суспільного життя; засвоєння практичних навичок, які дозволять студентам отримати конкретну, об'єктивну інформацію в сучасному корпоративному праві.

 

 Завдання курсу:

 

Теоретичні надання студентам знання щодо основної проблематики цієї галузі права в Україні та одержання студентами належних знань, вмінь та навичок по реалізації корпоративних прав, засвоєння системи органів України, що здійснюють контроль у даній галузі права, їх компетенції;

- сформулювати у студентів вміння орієнтуватися в чинному корпоративному законодавстві, аналізувати зміст нормативних-правових актів в даній сфері, застосовувати теоретичні здобуті знання у професійній діяльності юриста.

- сформулювати навички щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного користування юридичною термінологією в сфері корпоративного права, застосовувати чинні корпоративно-правові норми в майбутній практичній діяльності юриста.

- навчити організовувати свою самостійну роботу з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів, наукових доповідей, статей, повідомлень з ключових проблем тематики курсу.

 

 

Перелік знань та умінь студентів

По завершенню курсу студенти повинні

1) отримати знання про:

суть та значення корпоративного права;

- джерела корпоративного права та їх структуру;

- механізм створення підприємницьких структур;

- характеристику організаційно-правових форм господарських товариств;

- принципи і порядок розробки засновницьких документів господарських товариств;

- правовий статус різних форм господарських товариств;

- застосування різних методів захисту інтересів корпоративних організацій.

2) сформувати вміння:

- визначати ознаки господарського товариства як корпоративного суб'єкта підприємницької діяльності;

- розробляти засновницькі документи господарських товариств всіх організаційно-правових форм;

- відповідно до різновидності підприємства визначати його структуру;

- пропонувати можливі варіанти захисту підприємства від банкрутства;

- проводити аналіз документів на предмет їх відповідальності діючому законодавству;

- вносити зміни,, доповнення до статутних документів підприємства;

- проводити державну реєстрацію різних організаційно-правових форм господарських товариств;

- захищати інтереси товариств і їх учасників в правовому полі.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Курс «Корпоративне право» тісно пов’язаний з такими економічними та юридичними дисциплінами як фінансовий облік, управлінський облік, податковий облік, економічна теорія, економіко-правовий аналіз та аудит, контроль і ревізія, конституційне право України, адміністративне право, господарське право, фінансове право, судова бухгалтерія, основи інвестиційної діяльності, бухгалтерський облік та інші дисципліни.

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль I: Загальні положення корпоративного права

 

Тема 1. Предмет, метод, система корпоративного права України.

Поняття корпоративного права. Історія розвитку корпоративного права. Предмет корпоративного права України. Метод корпоративного права України. Місце корпоративного права в системі права України. Особливості джерел корпоративного права України. Взаємозв’язок корпоративного права України з іншими галузями права.

 

Тема 2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності.

Поняття та правові ознаки господарського товариства. Класифікація господарських товариств. Організаційно-правова форма господарського товариства. Правоздатність господарського товариства. Найменування і місцезнаходження господарського товариства. Розмежування господарського товариства, підприємства і об’єднання господарських суб’єктів. Особливості розмежування господарського товариства та підприємства. Особливості розмежування господарського товариства і об’єднання господарських суб’єктів.

 

Тема 3. Виникнення господарських товариств.

Підстави виникнення господарських товариств. Визначення установчих документів господарського товариства. Зміст установчих документів господарського товариства. Форма установчих документів господарського товариства. Формування початкового капіталу господарського товариства. Правове значення і порядок здійснення державної реєстрації господарських товариств. Особливості виникнення господарських товариств у процесі приватизації державного майна і корпоратизації державних підприємств.

 

Тема 4. Управління господарським товариством.

Загальні засади управління господарським товариством. Правовий статус учасників господарського товариства. Правовий режим майна господарського товариства. Управління господарським товариством. Особливості управління господарським товариством у сучасній Україні.

 

Тема 5. Припинення діяльності господарського товариства.

Загальні засади припинення діяльності господарського товариства. Підстави припинення діяльності господарського товариства. Реорганізація господарського товариства. Особливості реорганізації акціонерних товариств. Ліквідація господарського товариства.

 

Змістовий модуль ІI: Поняття і правовий режим акцій. Різновиди господарських товариств.

 

Тема 6. Поняття і правовий режим акцій.

Поняття акцій. Види акцій. Загальна характеристика фондового ринку України. Процедура випуску акцій в обіг. Право власності на акцію. Здійснення цивільно-правових угод з акціями. Поняття і правовий режим акцій в інших країнах.

 

Тема 7. Виникнення акціонерного товариства та його управління.

Особливості виникнення акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством. Статутний фонд акціонерного товариства. Ознаки акціонерного товариства. Корпоративні принципи утворення акціонерного товариства. Розмежування акціонерного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

 

Тема 8. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Загальні засади утворення товариства з обмеженою відповідальністю. Правові ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Майнове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. Розмежування товариства з обмеженою відповідальністю від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

 

Тема 9. Повне товариство і командитне товариство.

Правові ознаки повного товариства. Правовий статус і зміна складу учасників повного товариства. Ведення справ повного товариства. Поняття і правові ознаки командитного товариства. Особливості правового положення вкладників в командитному товаристві. Розмежування повного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств. Розмежування командитного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назви змістових модулів і тем

 

 

 

 

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальні положення корпоративного права

Тема 1. Предмет, метод, система корпоративного права України

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

Тема 2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

Тема 3. Виникнення господарських товариств

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 4. Управління господарським товариством

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Тема 5. Припинення діяльності господарського товариства

6

2

2

-

-

2

6

-

-

-

-

6

Разом за змістовим модулем 1

30

10

10

--

--

10

30

4

4

-

-

22

Змістовий модуль 2. Поняття і правовий режим акцій. Різновиди господарських товариств.

Тема 1. Поняття і правовий режим акцій

6

2

2

 

 

2

6

2

2

 

 

2

Тема 2. Виникнення акціонерного товариства та його управління

6

2

2

 

 

2

6

 

 

 

 

6

Тема 3. Товариство з обмеженою відповідальністю

7

2

2

 

 

3

7

 

 

 

 

7

Тема 4 Повне товариство і командитне товариство

5

2

 

 

 

3

5

 

 

 

 

5

Разом за змістовим модулем 2

24

8

6

 

 

10

24

2

2

 

 

20

Усього годин

54

18

16

 

 

20

54

6

6

 

 

42

 

 

 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс 5 семестр

 

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення корпоративного права

 

Лекційний модуль:

1.     Предмет, метод система корпоративного права (2 години).

2.     Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3.     Виникнення господарських товариств (2 години).

4.     Управління господарським товариством (2 години).

5.     Припинення діяльності господарського товариства (2 години).

 

Семінарський модуль:

1.     Предмет, метод система корпоративного права (2 години).

2.     Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3.     Виникнення господарських товариств (2 години).

4.     Управління господарським товариством (2 години).

5.     Припинення діяльності господарського товариства (2 години).

 

Модуль самостійної роботи:

1. Предмет, метод система корпоративного права (2 години).

2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3. Виникнення господарських товариств (2 години).

4. Управління господарським товариством (2 години).

5. Припинення діяльності господарського товариства (2 години).

 

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий тестовий контроль

 

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Поняття і правовий режим акцій. Різновиди господарських товариств.

 

Лекційний модуль:

1.     Поняття і правовий режим акцій (2 години).

2.     Виникнення акціонерного товариства та його управління (2 години).

3.     Товариство з обмеженою відповідальністю (2 години).

4.     Повне і командитне товариство (2 години).

 

Семінарський модуль:

1.     Поняття і правовий режим акцій (2 години).

2.     Виникнення акціонерного товариства та його управління (2 години).

3.     Товариство з обмеженою відповідальністю (2 години).

 

Модуль самостійної роботи:

1. Поняття і правовий режим акцій (2 години).

2. Виникнення акціонерного товариства та його управління (2 години).

3. Товариство з обмеженою відповідальністю (4 години).

4. Повне і командитне товариство (4 години).

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий заліковий контроль

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

4 курс

ОСІННЯ СЕСІЯ

 

Лекційний модуль:

1.     Предмет, метод, система корпоративного права України (2 години).

2.     Господарське товариство, як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3.     Поняття і правовий режим акцій (2 години).

 

Семінарський модуль:

1. Предмет, метод, система корпоративного права України (2 години).

2. Господарське товариство, як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3. Поняття і правовий режим акцій (2 години).

 

 

Модуль самостійної роботи:

1. Предмет, метод система корпоративного права (2 години).

2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності (2 години).

3. Виникнення господарських товариств (6 годин).

4. Управління господарським товариством (6 годин).

5. Припинення діяльності господарського товариства (6 годин).

6. Поняття і правовий режим акцій (2 години).

7. Виникнення акціонерного товариства та його управління (6 годин).

8. Товариство з обмеженою відповідальністю (7 годин).

9. Повне і командитне товариство (5 годин).

 

 

Підсумкова тека: письмовий підсумковий заліковий контроль

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця юриста з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо).

 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Навчальна лекція. В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення.

Бесіда. Бесіда організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять студентів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності. В ході застосування методу бесіди використовуються прийоми порушення питань (основних, додаткових, навідних і ін.), обговорення відповідей і думок студентів, корегування їх відповідей, прийоми формулювання висновків з бесіди.

Практичні методи навчання. Під час використання практичних методів навчання застосовуються прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети. До практичних методів відносяться також практичні задачі.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання. Індуктивні і дедуктивні методи навчання  характеризують спроможність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу. Застосування індуктивних і дедуктивних методів означає вибір певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від окремого до загального і від загального до окремого.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи навчання

Практичні роботи репродуктивного характеру відрізняються тим, що їх застосовують за зразком раніше або щойно придбання знань. При цьому, в ході практичної роботи не здійснюють самостійного прирощування знань.

Репродуктивні вправи особливо ефективно сприяють відпрацьовуванню практичних вмінь і навиків, бо перетворення в навик вимагає неодноразових дій за зразком. 

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання,  а саме, що під проблемною ситуацією треба вважати невідповідність між тим, що вивчається і вже вивченим.

При використанні проблемно-пошукових методів навчання викладач використовує такі прийоми: створює проблемну ситуацію (ставить питання, пропонує задачу, експериментальне завдання), організує колективне обговорення можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулює висування гіпотез, тощо.

Студенти роблять припущення про шляхи вирішення проблемної ситуації, узагальнюють раніше набуті знання, виявляють причини явищ, пояснюють їхнє походження, вибирають найбільш раціональний варіант вирішення проблемної ситуації. Викладач обов'язково керує цим процесом на всіх етапах, а також за допомогою запитань-підказок.  Наприклад, бінарні методи: пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий, спонукальний і пошуковий.

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

          Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

          Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх юристів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки підготовки майбутніх юристів перевага надається усному, письмовому, практичному контролю.

Контроль навчальної роботи студентів денної та заочної форми навчання у міжсесійний період здійснюється в перебігу аудиторних занять, що проводяться відповідно до розкладу, а також шляхом перевірки результатів самостійно виконаних ними завдань (самостійної роботи), індивідуальних завдань передбачених чинною програмою з корпоративного права.

Контроль навчальної роботи студентів може бути поточним, модульним і підсумковим.

Поточний контроль - здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять шляхом опитування студентів і виступає засобом активізації навчального процесу та підвищення його ефективності. Він включає як традиційні методи оцінки знань студентів у відповідності до розроблених критеріїв, так і методи експрес-аналізу знань за допомогою програмованого контролю чи комп'ютерної техніки.

Модульний контроль - здійснюється після вивчення кожної теми і розділу програми, виходячи з оцінок поточного контролю, результатів виконання індивідуальних завдань з окремих тем курсу та співбесіди викладача зі студентами з вивчених тем, а також шляхом рубіжного тестування (виконання тестових завдань), експрес-аналізу знань за допомогою технічних засобів навчання.

Результати модульного контролю використовуються для забезпечення ритмічної навчальної роботи студентів, прищеплювання останнім уміння чітко організувати свою працю, своєчасного виявлення відстаючих і надання їм допомоги у вивченні програмного матеріалу, а також для організації індивідуальних занять творчого характеру з найбільш підготовленими студентами (відмінниками).

Підсумковий контроль - здійснюється за результатами вивчення курсу в формі заліку під час залікової сесії. З курсу "Корпоративне право" складається залік у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі залікових питань, затверджених у встановленому порядку.

Студент вважається допущеним до складання заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом і програмою з курсу "Корпоративне право". Допуск до складання заліку та екзамену здійснюється деканатом юридичного факультету ХДУ шляхом оформлення залікової відомості.

Перелік питань, які виносяться на залік з курсу "Корпоративне право", складається з питань, що розглядалися на семінарських заняттях, а також з питань, рекомендованих студентам для самостійного опрацювання у позааудиторний час.

Нижче наводиться зразок тестових завдань, які використовуються в якості модульного контролю знань студентів.

Зразок тесту

Тест з корпоративного права

Варіант А

І рівень:

Виберіть вірне ствердження:

1) З якими дисциплінами пов’язане корпоративне право?

1.     цивільне право

2.     кримінальне право

3.     конституційне право

4.     всі відповіді вірні

2) Що відрізняє корпоративне право від інших галузей права?

1.     предмет та метод регулювання;

2.     принципи та джерела;

3.     метод та науковці;

4.     кодекси та книги;

3) Скільки етапів розвитку корпоративного права виділяють?

1.     шість;

2.     десять;

3.     чотири;

4.     п’ять.

ІІ рівень:

Дайте відповідь на питання:

1.     Класифікація господарських товариств.

2.      Правове значення державної реєстрації господарських товариств.

3.      Право власності на акцію.

 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

«зараховано»

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати основні дефініції, використовуючи наукову термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, знає основну проблематику даного курсу.

Має чіткі уявлення про основні положення сучасного корпоративного права та чинного законодавства України в цій сфері.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України щодо корпоративного права.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій. Вміє дати критичну оцінку сучасним процесам, що відбуваються в сучасному корпоративному праві України.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

А 90-100 б.

В 82-89 б.

Студент має міцні, ґрунтовні знання, виконує практичну роботу без помилок, але може допустити деякі незначні понятійні неточності у формулюваннях та класифікації. Знає основні проблеми становлення та розвитку сучасного корпоративного права України. Володіє навчальним матеріалом, що висвітлює положення корпоративного права, основні положення права та чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України.

Вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій, припускаючи при цьому незначні неточності.

Володіє здібностями до організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

С 74-81 б.

 

Студент знає програмний матеріал повністю, але допускає незначні помилки у процесі аналізу положень актів чинного законодавства. Він орієнтується в цілому в питаннях сучасної судової бухгалтерії.

Менш активно реалізує свої здібності щодо організації самостійного вивчення окремих питань курсу, самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою.

D 64-73 б.

 

Студент знає основні питання курсу, має уявлення про основні проблеми становлення та розвитку сучасного корпоративного права, але допускає помилок у процесі аналізу положень актів чинного законодавства України, у процесі аналізу та моделювання правових ситуацій.

В цілому його знання мають загальний, неглибокий і несистемний характер. Має деякі прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Відповіді студента часто не підкріплені посиланнями на акти чинного законодавства, практичними прикладами з життя. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

Не завжди в повній мірі може організувати самостійне вивчення окремих питань курсу, самостійне і творче виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять, а також самостійну роботу з науковою, навчально-методичною літературою.

Е 60-63 б.

 

Студент знає основні теми курсу, має уявлення про основні проблеми корпоративного права, але його знання мають загальний характер, іноді непідкріплені прикладами.

Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.

Не здатний самостійно давати характеристику та оцінку основним юридичним поняттям та категоріям, не розуміє актуальності при використанні досвіду минулого.

«незараховано»

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований.

Не вміє викласти програмний матеріал. Мова невиразна, обмежена, розкриття основних процесів та понять відбувається на побутовому рівні. Практичні навички на рівні розпізнавання.

FX 35-59 б.

F 1-34 б.

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова (основна література):

 

1.         Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.         Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

3.         Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Голос України від 10 січня 2001 р. – № 3 (2503). – С. 6-8.

4.         Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. // Док. ООН A/RES/2200 A (XXI).

5.         Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. // Док. ООН A/RES/2200 A (XXI).

6.         Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV : за станом на 1 травня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

7.         Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради УРСР України. – 1984, додаток до № 51. – Ст. 1122.

8.         Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

9.         Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III : за станом на 1 червня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 25-26. – Ст. 131.

10.    Кузнецова Н.С. Правовые вопросы создания и деятельности акционерных обществ в условиях приватизации в Украине. - К., - 1992.

11. Пилипенко А.Я., Щербина В.С.  Очерки акционерного права Украины. К.,-1995.

12. Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства. - X., - 1995.

13. Хозяйственно-правовые проблемы формирования и функциониро-вания акционерных обществ. - Донецк, - 1997.

14. Акціонерні товариства: організація та діяльність. - К., - 1997.

15. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. -X.,- 1998.

16. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи:
правове становище. - К., - 1998.

17. Кибенко Е.Р. Корпоративное право .- X., - 1999.

18. Управління акціонерним товариством. - К.: Століття, - 1999.

19. Кибенко Е.Р. Научно-практический комментарий Закона Укра­ины «О хозяйственных обществах». - X., - 2000 г.

20. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право. - К., - 2000.

 

 

Допоміжна література:

 

1. Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства. - X., - 1995.

2. Хозяйственно-правовые проблемы формирования и функциониро-вания акционерных обществ. - Донецк, - 1997.

3. Іванов Ю.Я. Акціонерні товариства: організація та діяльність. - К., - 1997.

4. Богля С.С. Відображення в інституті судових витрат принципів процесуальної економії та доступності судового захисту // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. - №2.

5. Богомол О.В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України// Вісник господарського судочинства. – 2009. - №2.

6. Кибенко Е.Р. Корпоративное право .- X., - 1999.

7. Управління акціонерним товариством. - К.: Століття, - 1999.

8. Коссак В.М., Бачун О.В. Практика вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики господарського суду м. Києва) // Право України. – 2003. - №12. – С.37.

9. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде. – Харьков, 2000.

10. Куйбіда Р. Перегляд судових рішень в Україні: вдосконалення процедури (нотатки з науково-практичного семінару) // Право України. – 2003. - №8.

11. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем право застосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства// Право України. – 2009. - №3.

12. ТерещенкоО.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Терещенко, І.Я. Невмержицький, А.П. Куліш та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 312 с.

13.  Одереми ДА. От А ... до ... Я об акциях и фондовых биржах. Как использовать приватизацию и заставить Ваши сбережения работать на Вас / Д.А.Одереми, Х.А.Бакаре,- X.: Форт ЛТД, 1992.-152 с.

14.  Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки. Надежность банка. Финансовые инструменты: вексель, депозит, прибыльность вложений, - М.:ИНФРА-М, 1996.- 416 с.

15. ФілінаГ.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І.Філіна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

16. МартюшеваА.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Конспект лекцій / А.С.Мартюшева, А.О.Меренкова. – Х.: ВД«ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

17. ВоловецьЯ.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / Я.В.Воловець. – К. : Алеута, 2006. – 199 с.

18. Запорожан А.Л. Все об акціях. - СПб: Питер, 2001.-256 с.

19. Г.В.Карпенко, А.Л. Данькевич // Фінанси України - К, 2009.- С. 7 - 10

20. Белова Н. Операции с корпоративными правами: налогообложение и учет // Налоги и бухгалтерский учет - X., 2009. – 360 с.

21. Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво і право. - К., 2006.-12.-С. 137-141

22. Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право. - К., 2009.- 2.- С. 71-74

23. Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України.- К., С. 6-69

24. Мозенков О.В. Ринкова власність компаній у системі захисту корпоративних прав держави // Вісник України. - К., 2009.-2.-С.82-98

25. Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право,- К., 2008,- 12,- С. 32 – 39

26. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономика управления предприятием и корпорацией.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002.- 416 с.

27. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб.- К.: Знання - Прес, 2002.- 317 с.

28. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. Еспада, 2003. - 688 с.

29. Білорус О.Г. Акціонерні товариства: організація і управління / О.Г.Білорус, В.І.Рогач,- К.: Техніка, 1992.- 144 с.

30. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст,- К, 2013,- 11.- С. 53-57

31. Шапран Н. Вплив макроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій українських емітентів // Економіст. - К., 2004.- 10,- С. 21-23

 

10. Інформаційні ресурси

 

1.     Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2.     Сайт Президента України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua.

3.     Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.

4.     Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua.

5.     Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// radnuk.info.

6.     Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// yurist-online.com.

7.     Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// vuzlib.net.

8.     Херсонський віртуальний університет. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ksu.ks.ua.

 

Тематики лекцій

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

З КУРСУ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

 

Змістовий модуль 1: Загальні положення корпоративного права

 

Тема 1. Предмет, метод, система корпоративного права України.

Поняття корпоративного права. Історія розвитку корпоративного права. Предмет корпоративного права України. Метод корпоративного права України. Місце корпоративного права в системі права України. Особливості джерел корпоративного права України. Взаємозв’язок корпоративного права України з іншими галузями права.

Література:

1-3; 5-10; 11; 12; 16; 20-22; 25.

 

Тема 2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності.

Поняття та правові ознаки господарського товариства. Класифікація господарських товариств. Організаційно-правова форма господарського товариства. Правоздатність господарського товариства. Найменування і місцезнаходження господарського товариства. Розмежування господарського товариства, підприємства і об’єднання господарських суб’єктів. Особливості розмежування господарського товариства та підприємства. Особливості розмежування господарського товариства і об’єднання господарських суб’єктів.

Література:

1-3; 6-10; 11; 12; 14; 16; 20-22; 25.

 

Тема 3. Виникнення господарських товариств.

Підстави виникнення господарських товариств. Визначення установчих документів господарського товариства. Зміст установчих документів господарського товариства. Форма установчих документів господарського товариства. Формування початкового капіталу господарського товариства. Правове значення і порядок здійснення державної реєстрації господарських товариств. Особливості виникнення господарських товариств у процесі приватизації державного майна і корпоратизації державних підприємств.

Література:

1-4; 6-10; 11; 12; 14; 16; 20-22; 25; 27-30

 

Тема 4. Управління господарським товариством.

Загальні засади управління господарським товариством. Правовий статус учасників господарського товариства. Правовий режим майна господарського товариства. Управління господарським товариством. Особливості управління господарським товариством у сучасній Україні.

Література:

1-4; 6-10; 11; 12; 14; 16; 20-22; 25; 27-30

 

Тема 5. Припинення діяльності господарського товариства.

Загальні засади припинення діяльності господарського товариства. Підстави припинення діяльності господарського товариства. Реорганізація господарського товариства. Особливості реорганізації акціонерних товариств. Ліквідація господарського товариства.

Література:

1-4; 7-10; 11; 12; 14; 16; 20-22; 25; 27-30

 

Змістовий модуль 2: Поняття і правовий режим акцій. Різновиди господарських товариств.

 

Тема 6. Поняття і правовий режим акцій.

Поняття акцій. Види акцій. Загальна характеристика фондового ринку України. Процедура випуску акцій в обіг. Право власності на акцію. Здійснення цивільно-правових угод з акціями. Поняття і правовий режим акцій в інших країнах.

Література:

1-4; 7-10; 11; 12; 14; 16; 18 20-22; 25; 27-30

 

Тема 7. Виникнення акціонерного товариства та його управління.

Особливості виникнення акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством. Статутний фонд акціонерного товариства. Ознаки акціонерного товариства. Корпоративні принципи утворення акціонерного товариства. Розмежування акціонерного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

Література:

1-4; 7-10; 11; 12; 14; 16; 18 20-22; 25; 27-30

 

Тема 8. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Загальні засади утворення товариства з обмеженою відповідальністю. Правові ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Майнове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. Розмежування товариства з обмеженою відповідальністю від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

Література:

1-4; 7-10; 11; 12; 14; 16; 18 20-22; 25.

 

Тема 9. Повне товариство і командитне товариство.

Правові ознаки повного товариства. Правовий статус і зміна складу учасників повного товариства. Ведення справ повного товариства. Поняття і правові ознаки командитного товариства. Особливості правового положення вкладників в командитному товаристві. Розмежування повного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств. Розмежування командитного товариства від інших організаційно-правових форм господарських товариств.

Література:

1-5; 7-10; 11; 12; 14; 16; 18 20-22; 25.

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З КУРСУ «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

 

Змістовий модуль 1: Загальні положення корпоративного права

 

Тема 1. Предмет, метод, система корпоративного права України.

Поняття корпоративного права. Історія розвитку корпоративного права. Предмет корпоративного права України. Метод корпоративного права України. Місце корпоративного права в системі права України. Особливості джерел корпоративного права України. Взаємозв’язок корпоративного права України з іншими галузями права.

Література:

1-3; 5-10; 11; 12; 16; 20-22; 25.

 

Тема 2. Господарське товариство як суб’єкт підприємницької діяльності.

Поняття та правові ознаки господарського товариства. Класифікація господарських товариств. Організаційно-правова форма господарського товариства. Правоздатність господарського товариства. Найменування і місцезнаходження господарського товариства. Розмежування господарського товариства, підприємства і об’єднання господарських суб’єктів. Особливості розмежування господарського товариства та підприємства. Особливості розмежування господарського товариства і об’єднання господарських суб’єктів.

Література:

1-3; 6-10; 11; 12; 14; 16; 20-22; 25.

 

 

Змістовий модуль 2: Поняття і правовий режим акцій. Різновиди господарських товариств.

 

Тема 6. Поняття і правовий режим акцій.

Поняття акцій. Види акцій. Загальна характеристика фондового ринку України. Процедура випуску акцій в обіг. Право власності на акцію. Здійснення цивільно-правових угод з акціями. Поняття і правовий режим акцій в інших країнах.

Література:

1-4; 7-10; 11; 12; 14; 16; 18 20-22; 25; 27-30

 

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Корпоративне право
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
29 жовтня 2013р., 8:42 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9648

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 73
групою дистанційного навчання 112
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 282
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...