перелік літератури з курсу історія України
ст. викл. Томіліна Ю.Є.
Надіслав: Крыжановская Зоя (25 лютого 2011р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра історії та теорії національного і міжнародного права :: Історія України
План
перелік літератури з історії України
         Базова
         Допоміжна
         Інформаційні ресурси
перелік літератури з історії України
Базова
 1. Аркас М. Історія України-Русі. - К., 1990; Одеса - 1994.
 2. Бойко О.Д. Історія Укураїни. – К.,2005.
 3. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навч. посібник. -К , 1990.
 4. Брайчевський М. Конспект історії України. - К., 1993.
 5. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. — К., 1989.
 6. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавні­ших
 7. часів до сьогодення.  Хронологічний довідник. - К., 1995.
 8. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. -К., 1994.
 9. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. -К., 1993.
 10. Грушевський М. Історія України-Руси. В II т. 12 кн. -К., 1991-1997.
 11. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.
 12. Дорошенко. Д. Нарис історії України. - К., 1991. - Т. 1-2.
 13. Давня історія України. - К., 1994-1995. - Кн.1,2.
 14. Жуковський Л., Субтельний О. Нарис історії України. — Львів 1993.
 15. Етнографія України. —Львів, 1994.
 16. Єфименко А. История украинского народа. - К., 1990.
 17. Історія України. —Львів, 1996.
 18. Історія України /За ред. В.А.Смолія. – К.,1997.
 19. Історія України: нове бачення. — К., 1995-1996. Т.1-2.
 20. Історія української культури. — К., 1994.
 21. Колективізація і голод на Україні (1922-1933) Зб. докум. і матеріалів. -
 22. К., 1993.
 23. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. -К., 1996.
 24. Крип'якевич І. Історія України - Львів, 1992.
 25. Культура і побут населення України. Навчальний посібник. -К., 1993.
 26. Конституція України. – К.,1996.
 27. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства.-
 28. К., 1996.
 29. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.
 30. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К.,2002.
 31. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. - К., 1994.
 32. Сергієнко Г., Смоліїі В. Історія України. Для 7-8 кл. серед, школи. —

К., 1995.

 1. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. -К., 1993.
 2. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991-1993.
 3. Турченко Ф. Новітня історія України. Для 10 кл. серед, шко­ли.     К.,

1995.

 1. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко В. Новітня історія України.

Для 11 кл. серед, школи. - К., 1994.

Допоміжна
 1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозь­кої Січі. - К., 1993.
 2. Багалій Д. Нарис історії України. Доба натурального госпо­дарства.-К., 1994.
 3. Бантиш-Каменський.Д. История Малой России. - К., 1993.
 4. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. –К., 1991.
 5. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. -Львів, 1992.
 6. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. — Львів, 1990.
 7. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський -Львів, 1991.
 8. Величко С. Літопис. -К., 1991. - Т.1 -2.
 9. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети.- К., 1994.
 10. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. - К., 1994.
 11. Верстюк В. Махновщина. - К., 1992.
 12. Вивід прав України. - Львів, 1991.
 13. Винниченко В. Відродження нації. -К., 1990. -4.1,2,3.
 14. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.-К., 1996.
 15. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.
 16. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.
 17. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.:
 18. кордони, населення, право. - К., 1996.
 19. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.
 20. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-
 21. 30-ті роки) - К.; Едмонтон, 1991.
 22. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. - К., 1996.
 23. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1994.
 24. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних
 25. країнах. — Львів, 1991.

Євтух В., Ковальчук О. Українці в Канаді. - К., 1993.

 1. Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992.
 2. Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії

української державності. — К., 1992.

 1. Історія України в особах. - IX—XVIII ст. - К., 1993.
 2. Історія України в особах. — ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.
 3. Витоки. Від найдавніших часів до першої половини IX ст. -ІС, 1995;
 4. Відома і чута у всіх кінцях землі. Друга половина IX - перша половина

XII ст. — К., 1993;

 1. Темні віки. XIV - перша половина XV ст. — К., 1993;
 2. Руїна. Друга половина XVII ст. - К., 1996.
 3. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки

історії. - К., 1995.

 1. Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. - К. 1994.
 2. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX—XX ст.
 3. Соціально—політичний портрет. — К., 1993.

портрет та історична доля. - К.; Едмонтон, 1992.

 1. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-1980
 2. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20—30-х років: соціальний

років. - К., 1995.

 1. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруської держава. — К.,

1996.

 1. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К.,1998.
 2. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янсь­кої

цивілізації. - К., 1995.

 1. Кульчицький С. Ціна «великого перелому» — К., 1993.
 2. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (191 9-1928).-

К., 1996.

 1. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. - Париж; Нью-

Йорк; Львів, 1993.

 1. Літопис Самовидця. — К., 1971.
 2. Липа Ю. Призначення України. -Львів, 1992.
 3. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Київ; Філадель­фія, 1995.
 4. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. - К., 1994. - Т. 1-2.
 5. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни

українського народу середини XVII ст. -Дніпропетровськ,1991.

 1. Петлюра С. Спомин. — К., 1993.
 2. Нариси з історії українського національного руху.— К., 1994.
  Т.1-2.
 3. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1992.-
 4. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історич­ний огляд
 5. культурного процесу. - К., 1993.
 6. Січинський В.Чужинці про Україну. Вибір з описів подоро­жей по
 7. Україні та інших писань чужинців про Україну за де­сять століть. - К.,

1992.

 1. Терещснко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996.
 2. Толочко П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, и

идеология. — К., 1992.

 1. Толочко П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.
 2. Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – К.,1998.
 3. Українська державність у XX ст. - К., 1996.
 4. Україна у сучасному світі. – К.,2003.
 5. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії.-

К,1993.

 1. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тота­літарної

доби в Україні). - К., 1994.

 1. Яворнидький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. -Львів, 1990-
 2. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.

(Волинь і Центральна Україна). - К, 1994.

 1. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-

социологический очерк. - К., 1991.

Інформаційні ресурси
Історія України - Гарін В.Б http://pidruchniki.ws/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini_-_garin_vb

Історія України - Коваль М.В. http://pidruchniki.ws/19991130/istoriya/istoriya_ukrayini_-_koval_m_v

Історія України - Кормич Л.І. http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_kormich_li

Історія України - Лазарович М.В. http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_lazarevich_mv