Трудове право та Право соціального забезпечення України
доц. Казанчан А.А.
Надіслав: Казанчан Андрій (7 лютого 2011р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Трудове право та право соціального забезпечення
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Трудове право та право соціального забезпечення України" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності 081 "Право".

Навчальне навантаження з курсу "Трудове право та право соціального забезпечення України" в 2017-2018 навчальному році передбачає:

 

          ІІ курс, денна форма навчання:

    І семестр     "Право соціального забезпечення"

Лекцій - 24 год.     Семінар. занять - 24 год.  Підсумк.контроль залік

    ІІ семестр     "Трудове право"

Лекцій - 26 год.     Семінар. занять - 24 год.  Підсумк.контроль екзамен

           ІІ курс, заочна форма навчання:

      Осіння, зимова сесія          "Право соціального забезпечення"

Лекцій - 2 год.     Семінар. занять - 2 год.  Підсумк.контроль - залік

      Літня сесія          "Трудове право"

Лекцій - 6 год.     Семінар. занять - 4 год.  Контрольна робота   Підсумк.контроль екзамен

План
Робоча програма з Трудового права та права соціального забезпечення
Тексти лекцій з Трудового права та права соціального забезпечення
Плани семінарських занять з Трудового права та права соціального забезпечення
Теми контрольних робіт з Трудового права та права соціального забезпечення для студентів заочної форми навчання
Питання до іспиту з Трудового права, питання до заліку з Права соціального забезпечення
Посібники, підручники, методичні рекомендації
Робоча програма з Трудового права та права соціального забезпечення
Тексти лекцій з Трудового права та права соціального забезпечення

Перелік тем лекцій з курсу "Трудове право" з переліком навчальних питань до кожної теми для студентів 2 курсу денної форми навчання ЮФ  спеціальності 081 "Право"  див. ТУТ  

Тематика лекційз ТП та ПСЗ 17-18.doc

Перелік тем лекцій з курсу "Трудове право" з переліком навчальних питань до кожної теми для студентів 2 курсу заочної  форми навчання ЮФ спеціальності 081 "Право"  див. ТУТ   

Тематика лекцій з ТП та ПСЗ 17-18 заочн.doc

 


 

Опорні конспекти лекцій

з курсу "Право соціального забезпечення":

     

      Змістовий модуль 1. Основи права соціального забезпечення України

      Тема №1. Право соціального забезпечення як галузь національного права України  див. ТУТ

Тема 1. Право соц.забезп-ня. Ч.1..doc

Тема 1. Право соц.забезп-ня. Ч.2..doc

      Тема №2. Пенсійне забезпечення   див. ТУТ 

Тема 2. Пенсійне забезпечення. Ч.1..doc

Тема 2. Пенсійне забезпечення. Ч.2..doc

Тема 2. Пенсійне забезпечення. Ч.3..doc

      Тема №3. Забезпечення допомогами   див. ТУТ 

Тема 3. Забезп-ня допом-ми. Ч.1. 16-17.doc       

Тема 3. Забезп-ня допом-ми. Ч.2. 16-17.doc

Тема №4. Соціальне обслуговування  див. ТУТ

Тема 4. Соц. обслуговування. Ч.1..doc

Тема 4. Соц. обслуговування Ч.2.doc

Тема №5. Забезпечення пільгами та перевагами  див. ТУТ

Тема 5. Забезпечення пільгами та перевагами.doc

      Тема №6. Натуральне забезпечення  див. ТУТ

 

Опорні конспекти лекцій

з курсу "Трудове право":

     

      Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права

      Тема №1. Трудове право як галузь національного права України  див. ТУТ   

Тема 1. Трудове право.doc

     Тема №2. Трудовий договір   див. ТУТ   

Тема 2. Трудовий договір. Ч.1..doc

Тема 2. Трудовий договір. Ч.2.doc

Тема 2. Трудовий договір. Ч.3.doc

      Тема №3. Зайнятість населення   див. ТУТ   Тема 3. Зайнятість населення.doc

      Тема №4. Робочий час  див. ТУТ  

Тема 4. Робочий час.doc

      Тема №5. Час відпочинку  див. ТУТ 

Тема 5. Час відпочинку. Ч.1.doc

     Тема №6. Нормування праці.Оплата праці  див. ТУТ  

      Тема №7. Дисципліна праці  див. ТУТ  Тема 7. Дисципліна праці.doc   

      Правила внутрішнього трудового розпорядку ХДУ  див. ТУТ Правила внутр. труд. розпорядку ХДУ.doc

      Тема №8. Матеріальна відповідальність сторін трудового  договору  див. ТУТ 

Тема 8. Матеріальна відповідальність. Ч.1..doc

Тема 8. Матеріальна відповідальність. Ч.2..doc

      Тема №9. Охорона праці. Праця жінок та молоді  див. ТУТ

Плани семінарських занять з Трудового права та права соціального забезпечення

Плани семінарських занять з "Трудового права та права соціального забезпечення" для студентів 2 курсу денної форми навчання юридичного факультету ХДУ  

     І семестр     "Право соціального забезпечення"   

Див.  ТУТ    

Плани семінар.занять ТП та ПСЗ 17-18 1 частина.doc   

    ІІ семестр     "Трудове право"   

Див.  ТУТ     

Плани семінар.занять ТП та ПСЗ 17-18 2 частина.doc


Плани семінарських занять з "Трудового права та права соціального забезпечення" для студентів 2 курсу заочної форми навчання юридичного факультету ХДУ  

     ОСІННЯ, ЗИМОВА  СЕСІЯ    "Право соціального забезпечення"    

Див.  ТУТ    

Плани семін.занять ТП та ПСЗ 17-18 заочн. 1 частина.doc     

    ЛІТНЯ  СЕСІЯ    "Трудове право"    

Див.  ТУТ    

Плани семін.занять ТП та ПСЗ 17-18 заочн. 2 частина.doc

Теми контрольних робіт з Трудового права та права соціального забезпечення для студентів заочної форми навчання

КОНТРОЛЬНІ   РОБОТИ

з «Трудового  права та права соціального забезпечення України»

для студентів 2 курсу  заочної форми навчання ЮФ ХДУ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт

Самостійно розглянути й оформити у вигляді реферату завдання контрольних робіт за схемою:

 • титульний лист;
 • основна частина із змістом питань, що розглядаються;
 • список використаних джерел.

В основній частині роботи слід відобразити основні положення та вимоги  чинного трудового законодавства із запропонованих питань із посиланням на нормативно-правові акти, якими регламентуються певні види трудових відносин.

В списку використаних джерел слід відобразити чинні нормативно-правові акти, які регламентують різні види трудових відносин, навчально-методичну та науково-дослідну літературу з обраних тем; бажано наводити джерела, видані за останні п’ять років.

Вибір варіанту контрольної роботи має здійснюватись за порядковим номером студента в академічному журналі

Тематику контрольних робіт з "Трудового права та права соціального забезпечення України"  див. ТУТ   

Контрольні роботи з ТП 2 к. ЮФ заочн 17-18.doc

Питання до іспиту з Трудового права, питання до заліку з Права соціального забезпечення

П И Т А Н Н Я

ДО  ЗАЛІКУ  З  ПРАВА  СОЦІАЛЬНОГО   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(денна  та  заочна форма навчання ЮФ ХДУ )

    Питання до заліку з Пава соціального забезпечення  Див. ТУТ    

Питання до заліку з ПСЗ 17-18 денна і заочн.doc

 1. Право соціального забезпечення України: поняття, предмет та метод правового регулювання.
 2. Поняття та види соціального забезпечення.
 3. Форми права соціального забезпечення.
 4. Принципи  права соціального забезпечення України.
 5. Джерела  права соціального забезпечення  України.
 6. Система права соціального забезпечення України: поняття, структура.
 7. Правовідносини в сфері соціального забезпечення: поняття, зміст, види.
 8. Суб’єкти, об’єкти правовідносин в сфері соціального забезпечення. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин в сфері соціального забезпечення.
 9. Реформування соціального забезпечення в Україні: цілі та напрямки.
 10. Пенсійне забезпечення: поняття, ознаки, правове регулювання.
 11. Поняття, ознаки, види пенсій.
 12. Пенсійне страхування: поняття, зміст, види. Система пенсійного страхування в Україні.
 13. Пенсії  за  віком (старістю): поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 14. Пенсії з інвалідності від трудового каліцтва або професійного захворювання: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 15. Пенсії  з  інвалідності від загального захворювання: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 16. Інвалідність: поняття, зміст, критерії. Категорії інвалідів. Групи інвалідності.
 17. Пенсії  в  разі  втрати  годувальника від трудового каліцтва або професійного захворювання: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 18. Пенсії  в  разі  втрати  годувальника від загального захворювання: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 19. Пенсії  за  вислугою  років: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 20. Пенсії  державним службовцям: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 21. Пенсії  військовослужбовцям та співробітникам органів внутрішніх справ: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 22. Пенсії  суддям: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 23. Пенсії  прокурорським працівникам: поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
 24. Порядок призначення, нарахування та виплати пенсій.
 25. Забезпечення допомогами: поняття,  ознаки, види допомог.
 26. Трудові  допомоги: поняття, ознаки, види.
 27. Сімейні  допомоги: поняття, ознаки, види.
 28. Соціальні  допомоги: поняття, ознаки, види.
 29. Допомога з тимчасової непрацездатності.
 30. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.
 31. Одноразова допомога при народженні дитини.
 32. Допомога при усиновленні дитини.
 33. Допомога на дитину одинокій матері.
 34. Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням.
 35. Допомога багатодітнім сім’ям.
 36. Допомога малозабезпеченим сім’ям.
 37. Допомога з безробіття.
 38. Соціальне обслуговування: поняття, ознаки, види.
 39. Реабілітація  інвалідів: поняття, види та зміст послуг.
 40. Утримання  непрацездатних в стаціонарних закладах соціального захисту та в прийомних сім’ях: поняття, види та зміст послуг.
 41. Медична допомога та лікування: поняття, види та зміст послуг.
 42. Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян вдома: поняття, види та зміст послуг.
 43. Санаторно-курортне  лікування: поняття, види та зміст послуг.
 44. Пільги та переваги: поняття, ознаки, види.
 45. Пільгове пенсійне забезпечення непрацездатних.
 46. Пільгове та переважне соціальне обслуговування.
 47. Натуральне забезпечення: поняття, зміст, види. 
 48. Забезпечення ліками, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування окремих категорій непрацездатних.
 49. Забезпечення житлом окремих категорій непрацездатних.
 50. Забезпечення продуктами харчування, одягом, речами першої необхідності окремих категорій непрацездатних.

П И Т А Н Н Я

ДО   ІСПИТУ   З   ТРУДОВОГО   ПРАВА   УКРАЇНИ

(денна  та  заочна форма навчання ЮФ ХДУ )

     Питання до іспиту  з Трудового права  Див. ТУТ    

Питання до іспиту з ТП 17-18 денна і заочн.doc

 1. Трудове право України: поняття, предмет та методи правового регулювання, джерела.
 2. Принципи трудового права України: поняття, види, їх зміст.
 3. Система трудового права України: поняття, структура, характеристика.
 4. Трудові правовідносини: поняття, зміст, суб’єкти, об’єкти, юридичні факти.
 5. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин, їх правовий статус, права та обов’язки.
 6. Власники підприємств (уповноважені ними органи та особи) як суб’єкти трудових правовідносин, їх правовий статус, права та обов’язки.
 7. Трудовий договір: поняття, зміст, сторони.
 8. Види трудових договорів, їх особливості.
 9. Укладення трудового договору. Прийняття на роботу.
 10. Зміна умов трудового договору: поняття, види, їх характеристика.
 11. Переведення на іншу роботу: поняття, види, підстави, порядок.
 12. Переміщення на інше робоче місце: поняття, зміст, підстави.
 13. Зміна істотних умов праці: поняття, зміст, підстави.
 14. Припинення трудового договору: поняття, зміст, підстави.
 15. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: поняття, підстави, порядок.
 16. Розірвання трудового договору з ініціативи власника підприємства: поняття, підстави, порядок.
 17. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб: поняття, підстави, порядок.
 18. Зайнятість населення: поняття, зміст, гарантії.
 19. Безробітні: поняття, категорії, порядок реєстрації.
 20. Допомога з безробіття: категорії отримувачів, строки виплати, розміри.
 21. Робочий час: поняття, ознаки, види, їх характеристика.
 22. Нормований робочий час: поняття, види, їх характеристика, тривалість.
 23. Надурочний робочий час: поняття, характеристика, тривалість. Підстави та порядок застосування надурочних робіт працівників.
 24. Ненормований робочий час: поняття, характеристика, категорії працівників, яким встановлюється.
 25. Час відпочинку: поняття, ознаки, види, їх характеристика.
 26. Перерви протягом робочого дня: поняття, види, характеристика.
 27. Вихідні дні: поняття, види, характеристика.
 28. Святкові та неробочі дні: поняття, види, характеристика.
 29. Відпустки: поняття, види, їх характеристика.
 30. Щорічні основні та додаткові відпустки: види, підстави та порядок надання, тривалість.
 31. Соціальні відпустки: види, підстави та порядок надання, тривалість.
 32. Додаткові відпустки в зв’язку з навчанням: види, підстави та порядок надання, тривалість.
 33. Творчі відпустки: підстави та порядок надання, тривалість.
 34. Відпустки без збереження заробітної плати: підстави та порядок надання, тривалість.
 35. Нормування праці: поняття, зміст, види норм праці.
 36. Оплата праці: поняття, зміст, гарантії.
 37. Заробітна плата: поняття, структура, характеристика.
 38. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.
 39. Системи оплати праці: поняття, види, їх характеристики.
 40. Порядок виплати заробітної плати, обмежень і утримань з неї.
 41. Трудова дисципліна: поняття, зміст, методи забезпечення.
 42. Внутрішній трудовий розпорядок: поняття, зміст. Правила внутрішнього трудового розпорядку: поняття, структура.
 43. Дисциплінарна відповідальність: поняття, ознаки, види, підстави.
 44. Загальна дисциплінарна відповідальність: поняття, ознаки, підстави та порядок застосування.
 45. Спеціальна дисциплінарна відповідальність: поняття, ознаки, підстави та порядок застосування.
 46. Дисциплінарні стягнення: види, підстави та порядок застосування.
 47. Матеріальна відповідальність працівників: поняття, ознаки, види.
 48. Обмежена матеріальна відповідальність працівників: поняття, характеристика, підстави та порядок застосування.
 49. Повна матеріальна відповідальність працівників: поняття, характеристика, підстави та порядок застосування.
 50. Пряма дійсна шкода: поняття, зміст. Загальний порядок відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі протиправними діями працівників.
 51. Матеріальна відповідальність власника підприємства, установи або уповноваженого ним органу: поняття, ознаки, види.
 52. Матеріальна відповідальність власника (уповноваженого ним органу) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю працівників: поняття, характеристика, підстави та порядок застосування.
 53. Матеріальна відповідальність власника (уповноваженого ним органу) за шкоду, заподіяну працівникові незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу: поняття, характеристика, підстави та порядок застосування.
 54. Охорона праці: поняття, зміст, гарантії.
 55. Організація охорони праці на підприємстві.
 56. Спеціальні правила охорони праці на важких, шкідливих та небезпечних роботах.
 57. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом.
 58. Охорона праці жінок: поняття, зміст, гарантії.
 59. Охорона праці неповнолітніх: поняття, зміст, гарантії.
 60. Охорона праці осіб з пониженою працездатністю: поняття, зміст, гарантії.

 

 

Посібники, підручники, методичні рекомендації
          Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури з "Трудового права"

 

 

Підручники та посібники з "Трудового права":

1. Трудове право України: Курс лекцій / Грузінова Л.П., Короткін В.Г. – К.: МАУП, 2003. – В 4-х частинах. Ч.1. – 128 с.– Ч.2. – 136 с.– Ч.3. – 104 с.– Ч.4. – 152 с.

Ч.1. Див. ТУТ  Trudove pravo Ch.1 Gruzinova, Korotkin.pdf

Ч.2. Див. ТУТ  Trudove pravo Ch.2 Gruzinova, Korotkin.pdf

Ч.3. Див. ТУТ  Trudove pravo Ch.3 Gruzinova, Korotkin.pdf

Ч.4. Див. ТУТ  Trudove pravo Ch.4 Gruzinova, Korotkin.pdf

2. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / за ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536 c.  Див. ТУТ   Trudove pravo Za red.Pylypenka.doc