Сучасні педагогічні технології
Надіслав: Юрчук Юрій (5 жовтня 2011р.)
Анотація

План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Програма курсу
Змістовий модуль 1. Особливості впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Зародження та історія розвитку технологічного підходу в освіті.
                  Лекція 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології.
                  Лекція 3. Основи Вальдорфської педагогіки.
                  Лекція 4. Технологія саморозвитку (М.Монтессорі).
                  Лекція 5. Технології розвивального навчання.
                  Лекція 6. Нові інформаційні технології навчання.
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Особистісно-орієнтований урок в початковій школі.
                  Практичне заняття №2. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів
         Модуль самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
     В умовах оновлення та реформування освітнього простору в Україні постає проблема вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів.

     Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження  нових методів навчання і виховання дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання – педагогічна інноватика. Її прогностичні розвиток, аналіз, оцінка конкретних реалій мають непересічну цінність і для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість педагогів.

     Тому одним із провідних завдань повинно стати створення такого освітньо-розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього вчителя сформується готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння своєї індивідуальності.

Мета курсу
Оволодіння студентами знаннями широкого спектру педагогічних технологій та інноваційних методів роботи.
Завдання курсу

 

 • теоретичні: вивчення та аналіз педагогічних технологій;
 • практичні: набуття умінь та навичок здійснювати педагогічну діяльність у різноманітних концептуальних системах; формування практичних вмінь інноваційної діяльності.
Програма курсу
 

             Інноваційність як ознака сучасності. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. Класифікація педагогічних нововведень.

Технологія як наука про майстерність. Історичні аспекти педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій. Ознаки педагогічної технології. Технологічний підхід в освіті.

            Технологічний підхід в освіті. Зародження та історія розвитку технологічного підходу в освіті. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Основи Вальдорфської педагогіки. Технологія саморозвитку М. Монтессорі.

            Особливості впровадження педагогічних технологівй у навчально-виховний процес. Технології розвивального навчання. Нові інформаційні технології навчання. Індивідуальність учителя та педагогічні технології.

Змістовий модуль 1. Особливості впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес
Лекційний модуль
Лекція 1. Зародження та історія розвитку технологічного підходу в освіті.

 

 1. Еволюція поняття “педагогічна технологія”.
 2. Етапи розвитку технологій в освіті, їх характеристика, концептуальні положення.
 3. Сутність та особливості педагогічної технології.
 4. Класифікація педагогічних технологій. Головні ознаки педагогічної технології.
Лекція 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології.

 

 1. Виникнення, сутність особистісного підходу в педагогіці.
 2. Мета і завдання особистісно-орієнтованого навчання.
Лекція 3. Основи Вальдорфської педагогіки.

 

 1. Антропософські школи Р.Штейнера.
 2. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки.
 3. Зміст, мета завдання вальдорфської педагогіки.
 4. Вимоги до особистості педагога.
Лекція 4. Технологія саморозвитку (М.Монтессорі).
 1. Аналіз змісту та характерні особливості технології саморозвитку М.Монтессорі.
 2. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини».
Лекція 5. Технології розвивального навчання.

 

 1. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку.
 2. Специфіка, структурні елементи, концептуальні положення систем розвивального навчання Л.Виготського, Л.Занкова, В.Давидова, Д.Ельконіна.
Лекція 6. Нові інформаційні технології навчання.

 

 1. Історичний аспект впровадження інформаційних технологій.
 2. Застосування комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі дошкільного закладу та початкової школи.
 3. Суть, умови, особливості використання нових інформаційних технологій у загальноосвітній школі.
Практичний модуль
Практичне заняття №1. Особистісно-орієнтований урок в початковій школі.
 

 1. особистісний підхід у педагогіці;
 2. особистісно-орієнтована світа і технології.
 3. понятійний апарат, ключові слова;
 4. педагог у особистісно-орієнтованому виховному процесі.

 

                                     

 

Практичне заняття №2. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів
 

 

1. Обговорення теоретичних питань:

- інтерактивні методи навчання як форма організації групової роботи в початкових класах.

2. Понятійний апарат. Ключові слова.

- класифікація і функції інтерактивної групової навчальної діяльності;

- зміст технології групової навчальної діяльності;

- використання інтерактивних методів у навчанні;

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

 

1. Опрацювати нормативно-методичне забезпечення діяльності вчителя початкових класів (інноваційний аспект).

 

Конспект

17.09.10

2

 

1. Проаналізувати передовий педагогічний та новаторський досвід вчителя (аналіз періодичної преси).

 

Повідомлення

11.10.10

 

Список рекомендованої літератури
 

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск: Университет, 1990. - 500с.

2. Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності. //Педагогіка і психологія. -1994.-№2.- С.3-12.

3. Бех І.Д. Образ “Я” як мета формування і розвитку особистості. //Педагогіка і психологія. -1998.-№2.- С.

4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.

5. Бех І.Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості. //Виховання і культура. -2001.-№1.- С.9-13.

6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968.- 464с.

7. Большой энциклопедический словарь. В 2-х томах. - М.: Советская энциклопедия, 1991.- Т.2.- С.613-614.

8. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания. //Педагогика. -1995.-№4.- С.29-36.

9. Бондарчук О.І., Бондарчук Л.І. Основи психології та педагогіки. Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. - 168с.

10. Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе. - М.: Просвещение, 1965.-260с.

11. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень. //Психолого-педагогічні новини. - 1994.-№4.- С.7.

12. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.-376 с.

13. Державна національна програма “Освіта” /“Україна ХХІ століття”. - К.: Райдуга, 1994. - 61с.

14. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития. - М., 1993.

15. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособ. для вузов. - М., 1998.- 272с.

16. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.- С.105-127.

17. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М., 1987.

18. Закон України “Про освіту”. - К., 1996.

19. История педагогики: Учебник /Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева. - М.: Просвещение, 1982. - 447с.

20. Концептуальні засади демократизацїї та реформування освіти в Україні. - К.: Школяр, 1997. - 148 с.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Сучасні педагогічні технології
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 9:56 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 13131

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 92
2 24
3 24
4 20
5 53
6 31
7 50
8 43
9 46
10 112
Всього голосів: 495
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...