Митне право
Волкович О.Ю.
Надіслав: Волкович Олена (11 жовтня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра адміністративного і господарського права :: Митне право
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Митне право" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Митне право" в 2013-2014 навчальному році передбачає наступне навантаження:

ІV курс, денна форма навчання:

Осіння - 10 год.     Семінарських занять - 8 год.  Підсумковий контроль - залік

ІV курс, заочна форма навчання:

Осіння сесія:

Лекцій -  4 год.     Семінарських занять - 4 год.

Підсумковий контроль - залікРоб.Прогр.Митне.право-13-14.doc

План
РОБОЧА ПРОГРАМА
Тематика лекцій
Список літератури
Питання до заліку
Тематика рефератів
Завдання
РОБОЧА ПРОГРАМА
Тематика лекцій
Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні основи митного права України

Тема 1. Поняття, предмет, система митного права (2 год)

1. Поняття та предмет митного права

2. Основні принципи митного права

3. Джерела митного права

 

Тема 2. Суб'єкти та об’єкти митного права (2 год)

1. Поняття «суб'єкта митного права» та «учасника митних відносин».

2. Класифікація суб’єктів митного права.

3. Регіональні управління митної служби та їх компетенція.

А) Митна варта, митниці та митні пости в Україні: завдання та повноваження

Б) Майно органів податків і зборів та джерела їх формування.

4. Взаємодія органів податків і зборів з вищими та місцевими державними органам.

 

Тема 3. Правове регулювання переміщення товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон України(2 год)

1. Митна територія та митний кордон у забезпеченні митного режиму в Україні.

2. Принципи переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон громадянами (Митні ліцензії).

3. Митне оформлення та митне декларування.

4. Митно-тарифне регулювання.

 

Тема 4. Правове регулювання митного оформлення та митного контролю (2 год)

1. Поняття митного оформлення.

2. Значення митного регулювання в Україні

 

Тема № 5. Відповідальність за порушення митних правил (2 год)

1. Порушення митних правил. Види правопорушень у митному законодавстві.

2. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил.

3. Контрабанда як розповсюджений вид порушення митних правил.

4. Види стягнень, що застосовуються до порушників митних правил.

5. Відповідальність органів податків і зборів України.

 

Підсумкова тека: усний заліковий контроль

Список літератури
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова (основна) література.

 1. Конституція України: прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К. :”Україна “, 1996.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст.144.
 3. Цивільний  кодекс України від 16.01.2003р. //  Голос України. – 2003. – 12 березня.
 4. Закон України – «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. N 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006 -  № 31. – ст. 268.
 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991  № 959-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. - N 29. - ст. 377.
 6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996р. №  448/96-ВР // . Відомості Верховної Ради. – 1996. - N 51. - ст.292.
 7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних  осіб та фізичних осіб-підприємців» вiд 15.05.2003  № 755-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - N 31-32. - ст.263.
 8. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 11-12.
 9. Закон України «Про державну виконавчу службу» // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 36-37.
 10. Закон України «Про митну справу України» від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 44.
 11. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10.12.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10.
 12. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. – ст. 229.
 13. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4.02.94 р.
 14. Указ Президента України від 26 листопада 1993 р. “Про координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю“ // Голос України. -1993. - 22 грудня.

 

Допоміжна література:

 1. Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге вид. - Херсон: Олді-пшос, 2002. - 336 с.
 2. Додин Е.В., Шкарупа В.К. Доказывания по делам об административных проступках, связанных с нарушениями антиалкогольного законодательства и наркомании. – К., 1989.
 3. Курило, Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. / Т В Курило. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 240 с.
 4. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
 5. Сандровський, К.К. Митне право Україні: навчальний посібник / До До Сандровський. - К.: Вентурі, 2000. - 208 с.
 6. Шакун В.І. Влада і законність. - К. - “Пам`ять століть”. - 1997. 
 7. Шишка Р.Б.Сергієнко В.В. Митне право України : Навч. Посібник.- Харків: Еспада, 2002.

 

Інформаційні ресурси:

1. http://radniki.at.ua/board/naukovo_praktichni_komenta.

2. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.6817.0

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/

 

 

Питання до заліку

 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 1. Поняття митної справи.
 2. Зміст митної справи.
 3. Становлення митної справи в Україні.
 4. Митна політика і її елементи.
 5. Міжнародна організація торгівлі і її завдання.
 6. Поняття митного права України і його місце в системі права.
 7. Поняття, структура і види митних відносин.
 8. Співвідношення митного права з іншими галузями права.
 9. Основні цілі митного права.
 10. Принципи митного права.
 11. Джерела митного права.
 12. Правові акти в сфері митного права.
 13. Поняття митних органів України та їх місце в системі державних органів.
 14. Правове забезпечення діяльності митних органів України
 15. Завдання митних органів України.
 16. Державна митна служба України та її компетенція.
 17. Митниці в Україні та їх завдання.
 18. Взаємодія митних органів із іншими державними органами.
 19. Поняття митної території й митного кордону і їх значення.
 20. Поняття, види та зміст митних режимів.
 21. Особливості переміщення через митний кордон України спадщини.
 22. Відомості, що сповіщаються при переміщенні через митний кордон       товарів та предметів.
 23. Поняття та особливість ліцензійних митних складів.
 24. Власники митних складів і їх правове становище.
 25. Поняття митного контролю і його значення.
 26. Правове регулювання митного контролю.
 27. Функції, види та форми митного контролю.
 28. Товари, що підлягають обов’язковому митному контролю.
 29. Особистий огляд: підстави, порядок і наслідки проведення.
 30. Протокол особистого огляду і його зміст.
 31. Поняття провадження в справах про порушення митних правил.
 32. Підстави для порушення справи про порушення митних правил.
 33. Протокол про порушення митних правил і його реквізити.
 34. Терміни провадження справи про порушення митних правил.
 35. Підстави для вилучення товарів і транспортних засобів.
 36. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил.
 37. Поняття та функції відповідальності за порушення митних правил.
 38. Дисциплінарна відповідальність за порушення митних правил.
 39. Суб’єкти відповідальності за порушення митних правил.
 40. Види стягнення за порушення митних правил.
 41. Порядок притягнення до відповідальності за порушення митних правил.
 42. Оскарження неправомірних дій митних органів.
 43. Поняття митної служби.
 44. Критерії відбору для служби в митних органах.
 45. Принципи митної служби.
 46. Права та обов’язки співробітників митних органів.
 47. Проходження служби в митних органах.
 48. Правовий захист співробітників митних органів.
 49. Соціальний захист співробітників митних органів.
 50. Оперативно-розшукова діяльність митних органів.
Тематика рефератів