Історія педагогіки
План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Перелік знань та умінь студентів
Змістовий модуль 1. Вступ. Виникнення виховання у первісному суспільстві. Школа та виховання в давнь
         Лекційний модуль
                  Вступ. Виникнення виховання у первісному суспільстві
                  Виховання та освіта в античному світі
         Семінарський модуль
                  Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісном
                  Виховання та освіта в античному світі
         Модуль самостійної роботи
         Список рекомендованої літератури
Змістовий модуль 2. Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки та епоху Відродження. Школа
         Лекційний модуль
                  Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в середні віки та епоху Відродження
                  3. Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян
                  4. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні Русі та у період розвитку феодалізму
                  Школа та педагогіка в країнах Західної Європи (ХVІІ – ХVІІІ століття. Стан шкільної справи на початк
                  Шкільна освіта Англії. Емпірико-сенсуалістична концепція виховання та освіти Д.Локка. (“Думки про ви
                  Соціально-педагогічні погляди Ж.Ж.Руссо. Педагогічний трактат “Еміль, або про виховання”)
         Семінарський модуль
                  Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки та епоху Відродження
                  Виховання, школа та педагогічна думка в дофеодальний та феодальний періоди
                  Я.А.Коменський – засновник педагогіки
                  Педагогічні погляди англійських та французьких просвітителів
         Модуль самостійної роботи
         Список рекомендованої літератури
Змістовий модуль 3. Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)
         Лекційний модуль
                  Школа та педагогічна думка України та Росії ХVІІІ століття
                  Школа та педагогічна думка країн Західної Європи (до 90 років ХІХ століття). Педагогічні ідеї та дія
                  Песталоцціанство в Германії (Ф.В.А.Дістервег). Філософсько-психологічна концепція Ф.Гербарта. Педаго
                  Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століт
                  Педагогічна теорія К.Д.Ушинського. Шкільні реформи 60-70 років ХІХ ст.
                  Шкільна практика і педагогічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття.
                  Школа і освіта за часів радянського будівництва. Революційні перетворення у галузі освіти.
         Семінарський модуль
                  Школа і педагогіка в період розпаду феодалізму та зародження капіталістичних відносин
                  Педагогічна теорія І.Г.Песталоцці
                  Педагогічні погляди німецьких педагогів ХІХ століття
                  Педагогічна система К.Д. Ушинського
                  Педагогічна думка на Україні в ХІХ - п. ХХ ст.
                  Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р.
                  Ідеологи та теоретики школи 20-30 років
         Модуль самостійної роботи
         Список рекомендованої літератури
Змістовий модуль 4. Школа та педагогіка Новітнього часу з 1945 року
         Лекційний модуль
                  Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період
                  Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України
         Семінарський модуль
                  Педагогічна діяльність та літературна спадщина В.О.Сухомлинського
                  Сучасна зарубіжна школа і педагогіка
                  Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України
         Модуль самостійної роботи
         Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
Пріоритетним для системи вищої освіти є формування культури особистості на засадах інтеграції, компетентності та духовності професіонала.

Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак. Модульна технологія навчання може забезпечувати стимулюючу, розвиваючу і особистісно-творчу функції одержання знань, їх самостійність і мобільність, можливість вибору в процесі професійно-особистісного навчання, контролю і самоконтролю, саморозкриття і самоставлення фахівця. Все це – за умови, що навчання буде залишатися складовою виховного процесу. Тоді модульно-кредитна система стане дійсно основою розвитку конкурентоспроможного професіонала.

Оптимізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у сучасних умовах повинна максимально орієнтувати на становлення їх індивідуальності та розвиток творчого мислення, що не може бути здійснено без розуміння глибинних зв’язків педагогічних явищ в їх цілісності та взаємодії з загальнокультурними процесами у світі.

У системі підготовки педагогічних кадрів у галузі початкового навчання історія педагогіки займає провідне місце. Історія педагогіки як навчальна дисципліна - необхідна ланка формування цілісного уявлення майбутнього педагога про свою професійну діяльність. Історія педагогіки нагромадила великі знання про розвиток педагогічних ідей у сфері виховання, починаючи з давніх часів. Поглиблені історико-педагогічні знання сьогодні необхідні кожному вчителеві.

Глибоке розуміння будь-якої теорії неможливе без вивчення її історії, найбільшою мірою це стосується першоджерел, оскільки питання тієї чи іншої теорії є основою сучасних дискусій і практичної реалізації. У творах класиків педагогічної думки сконцентровано методологію і методику дослідження проблем навчання і виховання, що є вирішальною умовою професійної підготовки і становлення вчителя.

Передові педагоги минулого зробили значний внесок у теорію і практику виховання та освіти, проте чимало праць було незаслужено забуто. Навчальний курс з історії педагогіки за напрямом підготовки „Початкова освіта” висвітлює найбільш істотні явища минулого й сучасності, містить не використаний раніше матеріал, що сприяє розкриттю основних закономірностей дошкільної та загальної педагогіки, засвоєння яких дасть змогу студентам у майбутньому самостійно поглибити свої знання.

Педагогічні теорії та концепції минулого мають значний прикладний потенціал. Вони можуть використовуватись при вирішенні сучасних проблем, які висуваються педагогічною практикою. Знання історії педагогічної думки допоможе краще зрозуміти закономірності процесу виховання і навчання, правильно оцінити нові явища та процеси в галузі навчального пізнання.

Вивчення історії педагогіки сприяє підвищенню обізнаності студентів з історії розвитку обраної спеціальності, розумінню еволюції педагогічної думки, ознайомленню з діяльністю та педагогічною спадщиною визначних мислителів різних епох, їх боротьбою за утвердження нового, прогресивного в галузі освіти й виховання дітей.

Програма побудована в нетрадиційному сприйманні золотого фонду педагогічної спадщини. Важливим є формування у студентів наукових основ знань, умінь та практичних навичок навчання та виховання, які існували в різні історичні періоди; ознайомлення з педагогічними концепціями на основі принципу історизму.

Мета курсу
засвоєння методології та методу конкретно-історичного підходу до педагогічних фактів і явищ, оволодіння фактичним матеріалом, відомостями про виникнення й розвиток виховання, школи й педагогічної думки, системою ідей дошкільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, формування вміння характеризувати основні напрями педагогічної думки на різних етапах суспільства.
Завдання курсу

Теоретичні:

 • дати знання про тенденції й закономірності розвитку педагогіки, розкрити їх органічну єдність і водночас специфіку;
 • ввести в педагогічний і освітній обіг студентів новий фактичний історико-педагогічний матеріал й ознайомити з пріоритетами вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток школи й освіти в інших країнах;
 • ознайомити студентів із розвитком педагогічної думки, виховання й школи в провідних зарубіжних країнах;

Практичні:

 • навчити студентів оперувати педагогічними категоріями й розуміти їх генезис;
 • сформувати вміння з вивчення, виявлення й аналізу типових і загальних тенденцій у розвитку вітчизняної та зарубіжної освітянської справи; факторів, які стимулювали чи спрямовували її розвиток;
 • виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної спадщини свого й інших народів, усвідомлення значимості педагогіки в розвитку суспільства, ролі обраної професії і власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління відповідно до сучасних вимог розвитку України.
Перелік знань та умінь студентів
У процесі вивчення історії педагогіки студенти здобудуть знан­ня про:

 • розвиток освіти та виховання з найдавніших часів до наших днів;
 • найважливіші педагогічні теорії, що склались у різні історичні епохи;
 • погляди та спадщину найвидатніших педагогів минулого;
 • витоки історії педагогіки й процесу її розвитку, що впливають на формування світогляду майбутніх спеціалістів.

Водночас студенти набудуть уміння:

 • аналізувати та давати принципову оцінку різним педагогічним концепціям i теоріям;
 • творчо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних актуальних проблем.

Зміст курсу історії педагогіки розкриває якісні зміни в розвитку педагогічної думки і практики навчання, у ньому чітко простежується боротьба прогресивних і консервативних тенденцій. При висвітленні педагогічних концепцій окремих мислителів акцентується увага на тому новому, що сприяло розвиткові педагогічної теорії. Особливо важливими є дослідження питання, як навчання відповідало потребам суспільного розвитку, як процес розвитку науки в цілому впливав на теорію і практику дошкільного виховання, як нові педагогічні ідеї впливали на практику навчання дітей шкільного віку і як досягнення практики навчання та виховання відображались у педагогічній теорії.

Викладання дисципліни „Історія педагогіки” здійснюється шляхом читання лекцій, проведення семінарських занять, самостійної роботи студентів.

У процесі самостійної роботи студенти не тільки вивчають праці видатних педагогів минулого і сучасності, наукову літературу, а також виконують творчі завдання, курсові і дипломні роботи, ведуть науково-дослідну роботу з використанням інформаційних технологій.

При розробці семінарських занять особливу увагу приділено формуванню пізнавальної активності студентів, прищепленню зацікавленості історико-педагогічною проблематикою, формуванню вмінь та навичок порівнювати та роз’яснювати взаємозв’язки між педагогічними явищами та фактами.

Студенту необхідно набути вмінь аналізувати та співставляти мету, зміст, форми та методи виховання у єдиному потоці всесвітньої історії людської цивілізації. Цей підхід сприяє розширенню педагогічного світогляду студентів, допомагає виробленню творчого, критичного ставлення до педагогічної спадщини. Світогляд студента повинен формуватися не в процесі репродуктивного засвоєння першоджерел, а у систематичному, цілеспрямованому осмисленні ідей класиків педагогіки.

Творчі завдання, що супроводжують усі семінарські заняття, спрямовані на активне втручання студента в індивідуальну та групову пошукову роботу.

Важливим фактором успішного навчання у вищому навчальному закладі є здатність самостійно добувати знання. Викладання курсу „Історія педагогіки” передбачає управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів  у процесі ознайомлення з основними напрямками розвитку педагогічної думки та освітніх систем у конкретно-історичних умовах протягом довготривалого періоду існування цивілізації.

Навчальним планом визначено загальний обсяг годин, який планується на вивчення курсу. Близько 54 % навчального часу відводиться на самостійну роботу студентів (СРС). Самостійна робота студента – це пізнавальна, організаційна і методично спланована діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, але з конкретно передбачувальним результатом.

Конспектування (від лат. conspectus – огляд) – короткий письмовий виклад змісту книги, лекцій, доповіді, який містить основні положення, факти, приклади.

Конспектування краще проводити за такою схемою:

Автор.........

Назва твору. Вихідні дані першоджерела............

Рік створення, рік друку твору................

Відповіді на запитання бажано робити використовуючи цитати з першоджерел за схемою:

 

 

Формулювання питання

 

Назва частини, номер розділу, сторінки, з якої взята цитата.

Особиста оцінка.

Цитати

 

Якщо самостійна робота вимагає вивчення та аналіз позицій декількох педагогів та порівняння їх, схема конспектування буде іншою.

 

 

Автор, роки життя

Автор, роки життя

Автор, роки життя

Формулювання питання

Цитати (з номером джерела та сторінок) або позиція автора

Цитата (з номером джерела та сторінок) або позиція автора

Цитата (з номером джерела та сторінок) або позиція автора

 

Форма конспекту може мати тематичний характер.

 

 

Авто , роки життя, назва творів

Визначення мети виховання

Завдання виховання

Методи та прийоми виховання

Засоби виховання

Місце виховання, як фактору розвитку особистості

 

Ефективність самостійної роботи визначається системою контрольних заходів, які передбачені при вивченні курсу. Це експрес-опитування на початку лекцій або семінару, письмові домашні або аудиторні контрольні роботи різної тривалості, тестові завдання, колоквіум.

Змістовий модуль 1. Вступ. Виникнення виховання у первісному суспільстві. Школа та виховання в давнь
Лекційний модуль
Вступ. Виникнення виховання у первісному суспільстві
Виховання та освіта в античному світі
Семінарський модуль
Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісном

Завдання

 1. Поясніть філософські закони крізь призму історико-педагогічних явищ.
 2. Підберіть газетну статтю різних років, яка б підтвердила важливість та актуальність вивчення історії педагогіки.
 3. Випишіть особливості виховання у країнах давнього Сходу.

 Питання для обговорення

 1. Предмет та завдання. Методологічні основи. Структура курсу.
 2. Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу.
 3. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу.
Виховання та освіта в античному світі
Завдання
 1. Складіть термінологічний словник, щодо спартанської та афінської систем виховання.
 2. Випишіть та проаналізуйте “Фрагменти про виховання” Демокріта.
 3. Складіть план роботи Арістотеля “Політика” [1, с. 39-47].
 4. Випишіть методичні особливості книги М.Ф. Квінтіліана “Виховання оратора” [1, с. 52-61].
 5. Прочитайте “про спартанське виховання” Плутарха [1, с. 9-11].
 6. Зробіть висновки, прочитавши уривок із “Спогадів про Сократа” [1, с.13-16].

 

Питання для обговорення

 1. Спартанська та афінська системи виховання.
 2. Елементи педагогічних теорій в Давній Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель).
 3. Виховання, освіта та педагогічна думка в стародавньому Римі.
Модуль самостійної роботи
1. Виховання та навчання в давніх цивілізаціях Сходу.

2. Виховання та освіта в античному світі.

Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 2. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 3. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, М. Педагогика – 1982г.
 4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, Центр навчальної літератури. 2003.-360 с.

Додаткова література:

 1. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч.посібник.-Суми: Сум.ДПУ, 2000.
 2. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М, 1981.
 3. Хрестоматія з історії педагогіки // Уклад. М. Свадковський, М., 1938.

INTERNET-ресурси:

Web-мультимедіа енциклопедія “Історія педагогіки” - webhp.ksu.ks.ua/ joomla/index.php

Змістовий модуль 2. Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки та епоху Відродження. Школа
Лекційний модуль
Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в середні віки та епоху Відродження
3. Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян
4. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні Русі та у період розвитку феодалізму
Школа та педагогіка в країнах Західної Європи (ХVІІ – ХVІІІ століття. Стан шкільної справи на початк
Шкільна освіта Англії. Емпірико-сенсуалістична концепція виховання та освіти Д.Локка. (“Думки про ви
Соціально-педагогічні погляди Ж.Ж.Руссо. Педагогічний трактат “Еміль, або про виховання”)
Семінарський модуль
Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки та епоху Відродження

Завдання

 1. Наведіть картину монастирської школи Х ст. (хрестоматія за редакцією М. Свадковського, 1938р. с. 68-69).
 2. Поясніть сутність катехізичного методу навчання (М. Свадковський,        с.70-71).
 3. Зробіть аналіз опису шкіл середньовіччя та програми навчання в них (М.Свадковський, с. 74-83).
 4. Підготуйте твір-мініатюру “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” (М.Свадковський, с. 98-106).
 5. Порівняйте стару та нову освіту, описану в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” (с. 107-116).
 6. Ознайомтесь з творами М. Монтеня “Опыты” та Т. Мора “Утопия”, Т.Кампанелли  “Город солнца” (конспект).

 Питання для обговорення

 1. Шкільний устрій середньовіччя.
 2. Педагогічна думка та школа епохи Відродження.
 3. Система виховання єзуїтів.
Виховання, школа та педагогічна думка в дофеодальний та феодальний періоди

Завдання

 1. Зробіть виписки із скарбниці народної педагогіки у книзі “Антология пед. мысли УССР”, с. 31-50.
 2. Виділіть основні “назидания” князя Володимира Мономаха в “Поучениях Владимира Мономаха детям” (Хрестом. з історії школи і педагогіки в Росії, с. 15-18.)
 3. Вивчити розділ “Памятники письменности восточных славян” в “Антологии пед. мысли Укр. ССР” [с.51-54, с.56-59].
 4. Вивчити та зробити цитатні виписки із твору “Домострой”. (Хрестом. з історії школи та педагогіки  в Росії, с. 27-30.)
 5. Ознайомитися з Уставом Львівської братської школи. Виписати цінні напрямки в організації освіти (с.30-34).

 

Питання для обговорення

 1. Виховання та навчання у давніх слов’ян.
 2. Зародження та розвиток шкільної освіти в Київській Русі.
  • виникнення писемності та школи;
  • Київська школа книжного навчання;
  • монастирські школи;
  • школи грамоти.
 3. Педагогічна думка Київської Русі.
 4. Освіта  на Україні. Братські школи та їх особливості.
 5. Педагогічна думка у феодальний період.
Я.А.Коменський – засновник педагогіки

 

Завдання

 1. Скласти за “Великою дидактикою” план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, ХХІХ.
 2. Вивчити 4, 9, 12 розділи “Материнської школи”.
 3. Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в ХVІ - ХVІІІ розділах “Великой дидактики”, про кожний із принципів:

 

 

Дидактичний принцип

Висловлювання Коменського

 

 

 

Питання для обговорення

 1. Життя та педагогічна діяльність Я. Коменського.
 2. Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я. Коменським.
 3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.
 4. Моральне виховання за Я.А. Коменським.
Педагогічні погляди англійських та французьких просвітителів

Завдання

 1. Скласти із “Мысли о воспитании” Д. Локка  план переказу §64, §72, § 73, §110, §128; зробити цитатні виписки, чому навчати джентльмена §147, 160, 162, 163, 178, 179, 180, 187, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 211.
 2. Скласти план переказу книги Ж.Ж. Руссо “Эмиль или о воспитании”, зробити короткий конспект другого розділу.

 

Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика діяльності і світогляду Д. Локка.
 2. Мета і засоби виховання за Д. Локком.
 3. Програма виховання та навчання джентльмена.
 4. Ж.Ж. Руссо і його соціальні погляди.
 5. Провідні ідеї педагогічної системи Ж.Ж. Руссо.
 6. Порівняльна характеристика поглядів Гельвеція та Дідро (самостійно).
Модуль самостійної роботи
 1. Просвіта та педагогічна думка у Візантії (2 год).
 2. Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в епоху Середньовіччя та Відродження (2 год).
 3. Виховання, школа і педагогічна думка народів Сходу в епоху Середньовіччя (4 год).
 4. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні - Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття) (2 год).
 5. Школа та педагогіка в країнах Західної Європи та Північній Америці (ХVІІ – ХVІІІ століття) (2 год).
Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 2. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 3. Історія педагогіки / За заг. Ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973.
 4. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, М. Педагогика – 1982г.
 5. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, Центр навчальної літератури. 2003.-360 с.
 6. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посібн./За ред. О.Любара.-К.:Т-во “Знання”, КОО,2003-450 с.

Додаткова література:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.
 2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХУІІІ ст. // Поч. шк., 1991 - № 10.
 3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч.посібник.-Суми: Сум.ДПУ, 2000.
 4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М, 1981.
 5. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки // за ред. С.А. Літвинова – К.: Рад. школа, 1961.
 6. Хрестоматія з історії педагогіки // Уклад. М. Свадковський, М., 1938.

INTERNET-ресурси:

Web-мультимедіа енциклопедія “Історія педагогіки” - webhp.ksu.ks.ua/ joomla/index.php

Змістовий модуль 3. Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)
Лекційний модуль
Школа та педагогічна думка України та Росії ХVІІІ століття
Школа та педагогічна думка країн Західної Європи (до 90 років ХІХ століття). Педагогічні ідеї та дія
Песталоцціанство в Германії (Ф.В.А.Дістервег). Філософсько-психологічна концепція Ф.Гербарта. Педаго
Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століт
Педагогічна теорія К.Д.Ушинського. Шкільні реформи 60-70 років ХІХ ст.
Шкільна практика і педагогічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Школа і освіта за часів радянського будівництва. Революційні перетворення у галузі освіти.
Семінарський модуль
Школа і педагогіка в період розпаду феодалізму та зародження капіталістичних відносин

Завдання

 1. Вивчити реформаторські спрямування в історії педагогіки ХVІІІ ст., поч. ХIХ ст. Оформити вивчене в таблицю.

 

 

Назва статуту

Рік

Хто розробив

Особливості

Висновки

 

 

 

 

 

 1. Зробити витяги моральних “поучений” з твору 1717 р. “Юности честное зерцало”  в Хрестоматії з історії школи та педагогіки в Росії, с.49-50.
 2. Прочитайте “Благодарный Еродий” Г.С. Сковороди в кн. “Антология педагогической мысли УССР”, с.143-151. У чому звязок твору з педагогікою.
 3. Ознайомитися з рисами педагогічної творчості Л. Магницького (Історія педагогіки, під ред. А.І.Піскунова, Ч.2, с. 66 - 68).
 4. Культурно-політичні орієнтації в ідеології Кирило-Мефодіївського товариства.

 

Питання для обговорення

 1. Просвітницькі реформи ХУІІІ ст.. Статути навчальних закладів 1786, 1804, 1828 р., їх сутність.
 2. Просвітня діяльність декабристів.
 3. Розвиток школи і педагогічної думки на України  (Феофан Прокопович, Г.С. Сковорода, Я.П. Козельський).
Педагогічна теорія І.Г.Песталоцці

Завдання

 1. Зробити цитатні виписки з теми “Як навчати дітей” (за Песталоцці) із книги “Как Гертруда учит своих детей” (листи 4, 6-10, 12, 13).
 2. Перегляньте сторінки в статтях “Лебединая песня”, “Как Гертруда учит своих детей” і випишіть визначення мети виховання.
 3. Обгрунтуйте теорію елементарної освіти, зробивши цитатні виписки з літератури, що пропонується. Підберіть конкретні матеріали із методики роботи в початковій школі та порівняйте її з основами первинного навчання і частковими методиками, розробленими І.Г. Песталоцці.

 

Питання до обговорення

 1. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці.
 2. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.
 3. Основи первинного навчання і методики початкової освіти.
Педагогічні погляди німецьких педагогів ХІХ століття

Завдання

 1. Скласти план “Вступу” книги Ф. Гербарта “Загальна педагогіка виведена з мети виховання” в “Хрестоматии по истории зарубежной педагогики” с.332-342.
 2. Опрацювати ІІ розділ тієї ж роботи. Підготувати відповіді на запитання розділу с.342-352.
 3. Навести приклади, які пояснюють 5 етичних ідей І.Ф.Гербарта (“Історія педагогіки” частина ІІ, с. 113).
 4. Поясніть ступені навчально-пізнавальної діяльності за Гербартом (с.120) Наведіть приклади.
 5. Складіть цитатний план твору Ф.А.Дістервега “Руководство к образованию немецких учителей» Випишіть дидактичні правила Дістервега, сформульовані щодо учня, предмета викладання, умов навчання і вчителя.

 

Питання до обговорення

 1. Життя Гербарта та становлення його як вченого з світовим ім’ям.
 2. Етичне  обгрунтування мети  виховання.
 3. Роль інтересу в процесі навчання як основне питання дидактики.
 4. Песталоцціанство в Германії (Ф.А.Дістервег).
Педагогічна система К.Д. Ушинського

Завдання

 1. Розкрити смисл назви статті “Труд в его психическом и воспитательном значении”.
 2. Скласти план статті “О пользе педагогической литературы” та пояснити тези про зв’язок педагогічної теорії й практики.
 1. У статті “О народности в общественном воспитании” знайти відповідь на запитання: Що становлять основи народності? Яке місце відводить К.Д. Ушинський характеру людини в суспільному вихованні? Чи можна і як використовувати досвід виховання іншого народу? Яка роль рідної мови в реалізації ідей народності?
 2. Заповніть таблицю:

 

 

Визначення  народності в суспільному вихованні

Риси народності в суспільному вихованні

 

Питання до обговорення

 1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд  К.Д. Ушинського.
 2. Трактування К.Д. Ушинським принципу народності  виховання.
 3. Ушинський про роль праці у вихованні.
 4. Дидактика початкового навчання.
Педагогічна думка на Україні в ХІХ - п. ХХ ст.

Завдання

 1. Вивчіть реформаторські течії в історії педагогіки (кінець ХІХ- поч .ХХ ст.) Оформіть вивчене в таблицю:     

 

 

Назва уставу

Рік

Хто розробив

Особливості

Висновки

 

 

 

 

 

 

 1. Зробіть виписки із книги “Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні” с. 242-247., які підтверджують вклад Т.Г. Шевченка в розвиток народної освіти і культури.
 2. Розкрийте сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті Н.І. Пирогова “Вопросы жизни” / Хрестоматия по истории школы и педагогики” с.150-166.
 3. Опрацюйте матеріал “Вплив літературно-педагогічних ідей Л.Короленка, Л. Українки, І.Франка”.

 

Питання до обговорення

 1. Особливості просвітньої діяльності на Україні в період розпаду та кризи феодально-кріпосницької системи і розвитку капіталізму (с.2, 127-159).
 2. Життя та педагогічна діяльність Н.І. Пирогова.
 3. Недільні  школи на Україні. Недільні школи Х.Д. Алчевської.
 4. Н.А. Корф та його діяльність на Херсонщині.
Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р.

Завдання

 1. Ознайомитись з принципами та напрямками реформацій після Жовтневої революції 1917 р. (Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки) // під редакцією Алексеєва, М.; Просвещение, 1972.–с. 63-69, 71-81); та  кодексом законов о народном просвещении УССР («Антология педагогической мысли УССР», с. 310-314).
 2. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка. Опрацюйте твір “Мета виховання” в // Соч.: В. 7-т. – М., 1958., –  т.5, с. 325-337.
 3. Заповніть таблицю, використовуючи “Лекції про виховання дітей” – Т. 4, 341-347.

 

Особливості сімейного виховання

за А.С. Макаренком

Сучасні підходи

 

 

 

Питання до обговорення

 1. Реформи в освіті України після революції.
 2. Життя та педагогічна діяльність А.С. Макаренка.
 3. А.С. Макаренко про основні питання організації колективу.
 4. Сімейна педагогіка в працях А.С. Макаренка.
Ідеологи та теоретики школи 20-30 років

Завдання

 1. Скласти цитатний план передмови до книги “Годы исканий” в “Хрестоматии по истории советской школы и педагогики” М. Просвещение, 1972, с. 211-218.
 2. Опрацювати “Педагогические беседы” Т.Г. Лубенця в “Антологии педагогической мысли УССР”, с. 324-335.

 

Питання до обговорення

 1. Шацький С.Т. та організація дослідної роботи в галузі освіти.
 2. Внесок П.П. Блонського в початковий період побудови радянської школи.
 3. “Зоряний світ дитини” за Л.С.Виготським.
 4. Життя та педагогічна творчість С.Х.Чавдарова, Т.Г. Лубенця, В.С.Ващенка, В.І.Масальського.
Модуль самостійної роботи
1. Школа та педагогічна думка України та Росії ХVІІІ століття (2 год).

2. Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави (до 90 років ХІХ століття) (2 год).

3. Педагогіка та школа в період капіталізму (ІІ пол. ХІХст.) (2 год).

4. Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ століття (4 год).

5. Шкільна практика і педагогічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття (2 год).

6. Школа та педагогіка Західної Європи та США (1918-39р.) (4 год).

7. Школа і освіта за часів радянського будівництва (2 год).

Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 2. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 3. Історія педагогіки / За заг. Ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973.
 4. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.О.О.Любар; За ред.В.Г.Кременя.-К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.-766 с.
 5. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, М. Педагогика – 1982г.
 6. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, Центр навчальної літератури. 2003.-360 с.
 7. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посібн./За ред. О.Любара.-К.:Т-во “Знання”, КОО, 2003-450 с.

Додаткова література:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.
 2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХУІІІ ст. // Поч. шк., 1991 - № 10.
 3. Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы // Изб.пед. псих. Соч. – М.: Педагогика, 1979. – Т.1.
 4. Грушевський М.С Про українську мову й українську школу. – К.: Веселка, 1991.
 5. Грушевський М.С. Історія України-Русі: У 2 т.-К., 1991.- Т.1
 6. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Избр. пед. соч. – М., 1956.
 7. Добролюбов Н.О. О значении авторитета в воспитании // Изб. Пед. соч. – М.; 1979. – Т. 1
 8. Драгоманов М.П. Народні школи на Україні серед життя й письменства Росії. – К., 1977.
 9. Духнович А.В. Народная педагогика в пользу училищ и учителей сельских // В кн.: Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М.: Педагогика 1998.
 10. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр. Пед. соч. – М., 1982 – Т.1.
 11. Коменский Я.А. Материнская школа. // Изб. Пед. соч. – М., 1982 – Т.1.
 12. Локк Д. Мысли о воспитании // Пед. соч. – М., 1939.
 13. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей // Пед. твори. – К.: 1984. – Т.4
 14. Макаренко А.С. Педагогічна поема // Твори в 7т.-Т.1.-К., 1953.
 15. Макаренко А.С. Проблеми шкільного радянського виховання. Методика організації виховного процесу // Пед. твори. – К.: 1984. – Т. 4;
 16. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб.-К.: Вікар, 2003 –335 с.
 17. Митюрев Б.Н. Развитие педагогической мысли на Украине в ХУІ- ХУІІ веках / Под ред.О.Р. Мазуркевича. – К.: Радянська школа, 1968.
 18. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933). Навчальний посібник.- За ред. О.Сухомлинської – Київ, 1996.
 19. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 гг. – М.: Педагогика.
 20. Очерки школы и педагогической мысли народов СССР, ХУ111в. – первая половина Х1Хв.-М.: Педагогика, 1973.
 21. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей // Изб. Пед. соч. – М.: 1981. Т.І.
 22. Песталоцци И.Г. Лебединая песня // Изб. Пед. соч. В ІІ т.- М., 1981. Т.2.
 23. Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Избр. пед. соч. – М., 1985.
 24. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюель // вид. Веселка, - К., 1984.
 25. Розвиток народної освіти и педагогічної думки на Україні: Нариси. – К.: 1991.
 26. Русова С.Ф. Мої спомини. – Львів, 1937.
 27. Русова С.Ф. Український буквар. – К. 1919.
 28. Руссо Ж.Ж. Эмиль, или о воспитании // Пед. соч. – М., 1981 Т.І
 29. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч.посібник.-Суми: Сум.ДПУ, 2000.
 30. Сковорода Г.С. Благодарний Еродій. Убогий жайворонок. / В кн.: Григорий Сковорода. Вірші, пісні, байки. – Наукова думка, 1983.
 31. Толстой Л.Н. Азбука. Новая азбука. – М., Просвещение, 1987.
 32. Толстой Л.Н. О народном образовании. О воспитании. Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. Общий очерк характера школы. // В. кн: Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М.; Просвещение, 1986.
 33. Ушинский К.Д. Родное слово: Книга для учащихся // Избр. пед. соч. В. 2-х т., М., 1974. Т.2.
 34. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Твори.-Т.8.-М., 1952.
 35. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні // Вибр. Пед. Твори. – К.: 1983, Т.І; його ж: Про народність у громадянському вихованні; Про користь педагогічної літератури.
 36. Франко І.Я. Вибрані твори про народну творчість. – К., 1955.
 37. Франко І.Я. Педагогічні статті і висловлювання. – К., 1988.
 38. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики // Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М, 1981.
 39. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. // Сост. М.И. Анисов. – М., 1972.
 40. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России: До Великой Октябрьской социалистической революции // Сост. и автор вводных очерков С.Г. Егоров. 2-е изд. переработанное – М., 1986.
 41. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки // за ред. С.А. Літвинова – К.: Рад. школа, 1961.
 42. Хрестоматія з історії педагогіки // Уклад. М. Свадковський, М., 1938.
 43. Шевченко Т.Г. Букварь Южно-Русский. – К.: Веселка, 1992.

INTERNET-ресурси:

Web-мультимедіа енциклопедія “Історія педагогіки” - webhp.ksu.ks.ua/ joomla/index.php

Змістовий модуль 4. Школа та педагогіка Новітнього часу з 1945 року
Лекційний модуль
Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період
Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України
Семінарський модуль
Педагогічна діяльність та літературна спадщина В.О.Сухомлинського

Завдання

 1. Прочитайте книгу В.О. Сухомлинського “Серце віддаю дітям”, перекажіть одну з найцікавіших педагогічних ситуацій, описаних у книзі.
 2. Випишіть головні знахідки  Павлиської школи у книзі “Все начинается с учителя” – с. 167-168.
 3. Зробіть цитатні виписки з книги С. Соловейчика “Час ученичества”. М., Дитяча література, 1972. с. 237-250.

 

Питання до обговорення

 1. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.
 2. В.О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи.
 3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.Сухомлинського.
 4. Формування колективізму у школярів.
Сучасна зарубіжна школа і педагогіка

Завдання

 1. До кожного питання теми зробіть виписки з літератури, що запропонована (4, 5, 6 за вибором).
 2. Підібрати для колективного обговорення із періодичної преси, радіо телепередач матеріал з теми заняття.
 3. Заповніть таблицю:

 

Мета та завдання виховання

Вітчизняна педагогіка

Педагогіка прагматизму

Психоаналітична педагогіка

Принципи виховання

 

 

 

Зміст освіти

 

 

 

Методи виховання

 

 

 

 

 1. Складіть план основних структурних компонентів закону “Про освіту”. // Рад. школа, 1991. - № 5 та концепції середньої загальноосвітньої національної школи. – Поч. школа. 1990. - №11.
 2. Випишіть статті Конституції України, які позначають місце освітніх напрямків України.
 3. Охарактеризуйте документ “Освіта ХХІ століття”.

 

Питання до обговорення

 1. Педагогіка прагматизму (Д.Д’юі, Кілпатрик та інші). Його мета, принципи, зміст, методи та форми.
 2. Психоаналітична педагогіка (Фрейд, Адлер, Фромм, Хорні, Роджерс).
 3. Сучасна школа країн Заходу.
 4. Стратегічні та пріоритетні завдання реформування освіти.
 5. Закон України “Про освіту”. Національно-демократична школа – центр трудового, соціального, економічного і культурного відродження та розвитку суспільства, держави.
 6. Стандарти початкової освіти.
 7. Побудова нетрадиційних національних навчальних закладів, пошуки нетрадиційних форм навчально-виховної діяльності в них.
Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України

Завдання

 1. До кожного питання теми зробіть виписки з літератури, що запропонована (4, 5, 6 за вибором).
 2. Підібрати для колективного обговорення із періодичної преси, радіо телепередач матеріал з теми заняття.
 3. Заповніть таблицю:

 

Мета та завдання виховання

Вітчизняна педагогіка

Педагогіка прагматизму

Психоаналітична педагогіка

Принципи виховання

 

 

 

Зміст освіти

 

 

 

Методи виховання

 

 

 

 

 1. Складіть план основних структурних компонентів закону “Про освіту”. // Рад. школа, 1991. - № 5 та концепції середньої загальноосвітньої національної школи. – Поч. школа. 1990. - №11.
 2. Випишіть статті Конституції України, які позначають місце освітніх напрямків України.
 3. Охарактеризуйте документ “Освіта ХХІ століття”.

 

Питання до обговорення

 1. Педагогіка прагматизму (Д.Д’юі, Кілпатрик та інші). Його мета, принципи, зміст, методи та форми.
 2. Психоаналітична педагогіка (Фрейд, Адлер, Фромм, Хорні, Роджерс).
 3. Сучасна школа країн Заходу.
 4. Стратегічні та пріоритетні завдання реформування освіти.
 5. Закон України “Про освіту”. Національно-демократична школа – центр трудового, соціального, економічного і культурного відродження та розвитку суспільства, держави.
 6. Стандарти початкової освіти.
 7. Побудова нетрадиційних національних навчальних закладів, пошуки нетрадиційних форм навчально-виховної діяльності в них.
Модуль самостійної роботи
1. Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період (2 год).

2. Зарубіжна сучасна школа та педагогіка (4 год).

3. Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України (4 год).

Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 2. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 3. Історія педагогіки / За заг. Ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973.
 4. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.О.О.Любар; За ред.В.Г.Кременя.-К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.-766 с.
 5. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, М. Педагогика – 1982г.
 6. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник.-Київ, Центр навчальної літератури. 2003.-360 с.
 7. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посібн./За ред. О.Любара.-К.:Т-во “Знання”, КОО,2003-450 с.

Додаткова література:

 1. Акт проголошення незалежності України // Радянська Україна, 1991.
 2. Декларація про державний суверенітет України. – К.: Україна, 1991
 3. Державна національна програма “Освіта” // Україна ХХІ ст.- К.: Райдуга. 1994.
 4. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. К.: /Видавництво “Генеза”/ 1997.
 5. Конституція України // газета “Урядовий курєр”, № 129-130 від 13 липня 1996 р.
 6. Концепція навчання державної мови в школах України. Дивослово.- 1996 № 1.
 7. Концепція педагогічної освіти України. – К.: МО України, 1991.
 8. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Поч. школа, 1990 - № 11,
 9. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб.-К.: Вікар, 2003 –335 с.
 10. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1961-1986гг. – М.: Педагогика, 1987.
 11. Про освіту: Закон Української РСР // Рад. школа 1991 - № 9
 12. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навч.посібник.-Суми: Сум.ДПУ, 2000.
 13. Сухомлинський В.О. Сердце віддаю дітям // Вибр. Твори – К.; 1976 Т.3.; його ж: Як виховати справжню людину // Вибр. Твори – К.; 1976 Т.2
 14. Україна ХХІ ст. Державна національна програма “Освіта”. – К., 1992.

INTERNET-ресурси:

Web-мультимедіа енциклопедія “Історія педагогіки” - webhp.ksu.ks.ua/ joomla/index.php

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Історія педагогіки
(Книга)
Дата изменения:
10 жовтня 2011р., 2:49 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 26639

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 92
2 24
3 24
4 20
5 53
6 31
7 50
8 43
9 46
10 112
Всього голосів: 495
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...