Основи педагогічної майстерності (початкове навчання)
План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Програма курсу
Змістовий модуль 1. Роль педагога в сучасному суспільстві
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя
                  Лекція 2. Педагогічна майстерність і особистість вчителя
                  Лекція 3. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя
                  Лекція 4. Внутрішні і зовнішня техніка вчителя
                  Лекція 5. Спільне та відмінне в театральному і педагогічному мистецтві
                  Лекція 6. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Вступ до педагогічної професії, витоки педагогічної майстерності.
                  Практичне заняття №2. Розповідь вчителя.
                  Практичне заняття №3. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям
                  Практичне заняття №4. Зовнішній вигляд учителя. Основи мімічної та пантомімічної виразності.
                  Практичне заняття №5. Елементи акторської майстерності
                  Практичне заняття №6. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення
                  Практичне заняття №7. Дихання й голос як елементи педагогічної техніки.
                  Практичне заняття №8. Самовиховання педагога – шлях формування педагогічної майстерності
         Модуль самостійної роботи
Змістовний модуль 2.Професійні знання,здібності–основа становлення педагогічної майстерності вчителя
         Лекційний модуль
                  Лекція 1. Культура і техніка мовлення вчителя
                  Лекція 2. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя
                  Лекція 3. Майстерність педагогічного спілкування
                  Лекція 4. Професійна компетентність вчителя
                  Лекція 5. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вчителя
                  Лекція 6. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Професійно-педагогічне спілкування: його сутність і структура
                  Практичне заняття №2. Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди
                  Практичне заняття № 3. Комунікативність, уява, увага та спостережливість учителя як необхідні складо
                  Практичне заняття №4. Педагогічний такт учителя на різних етапах організації бесіди. Переконування т
         Модуль самостійної роботи
Змістовний модуль 3. Передовий педагогічний досвід – шлях до педагогічної майстерності
         Лекційнийний модуль
                  Лекція 1. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди
                  Лекція 2. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
                  Лекція 3. Майстерність майбутнього вчителя початкових класів в організації навчально-виховного проце
                  Лекція 4. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності
         Практичний модуль
                  Практичне заняття №1. Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії.
                  Практичне заняття №2. Майстерність спілкування на.початковому етапі та у процесі викладу нового мате
                  Практичне заняття №3. Взаємодія вчителя з учнями під час групової роботи на уроці.
                  Практичні заняття №4. Конкурс педагогічної майстерності
         Модуль самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Пояснювальна записка
Розв’язання складних проблем побудови нової школи зумовлює необхідність створення особливих умов для системи професійної підготовки вчителів, посилення уваги до наукового аналізу інтеграційних процесів, що в ній відбуваються. Як відомо, кожен з навчальних предметів, що входить до структури професійної підготовки майбутніх педагогів, не забезпечує належного рівня їх готовності до відповідної практичної діяльності, оскільки ґрунтується переважно на аналітичному підході (структурно-якісній роздрібненості окремих навчальних дисциплін). Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін.

Саме тому сучасні наукові дослідження значну увагу приділяють вивченню інтеграційних процесів, пошуку ефективних шляхів та умов створення інтегративних навчальних дисциплін. Однією з них є основи педагогічної майстерності. Цей курс спрямований на забезпечення цілісної професійної підготовки на процесуальному і результативному рівнях.

Вихідними концептуальними положеннями при розробці курсу стали:

 • розуміння педагогічної майстерності як особливої якості педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах;
 • розглядання її не тільки як важливої умови професійної підготовки вчителя, а й як одного із системотворчих чинників, що охоплює процеси багаторівневої, багатоаспектної і багатоякісної інтеграції професійної підготовки вчителя в системі безперервної педагогічної освіти.

  Курс “ОПМ” дає можливість поставити у центр уваги особистість студента, але не тільки у суто психологічному плані, а й у безпосередньому зв’язку із змістом майбутньої професійної діяльності. У змісті педагогічної майстерності саме особистість вчителя розглядається як основний чинник впливу на розвиток дитини. Наповнення індивідуальних особливостей  студентів професійними знаннями і змістом, ознайомлення майбутніх вчителів із своєю індивідуальністю в її професійній проекції дозволяє розв’язати ряд важливих проблем: осмислення своїх недоліків і розробка компенсаторних прийомів; виявлення індивідуальних переваг і відпрацювання власного стилю діяльності; складання і реалізація програми професійного розвитку й саморозвитку.

Курс основ педагогічної майстерності тісно пов'язаний з курсами психолого-педагогічного блоку, методиками початкової освіти, філософією, соціологією.

Мета курсу
формування у майбутніх вчителів потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення аналогічних умов для прояву індивідуальності учнів, їхньої самореалізації у навчально-виховній діяльності.
Завдання курсу
 • пізнавальні: розвивати у майбутніх вчителів уявлення про педагогічну діяльність, створювати умови для формування у майбутніх вчителів гуманної позиції в розуміння мети, завдань власної педагогічної діяльності;
 • методичні: ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з напрямками цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення, широко використовуючи психологічний інструментарій, та відповідні методи діагностики;
 • практичні: формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів початкових класів.
Програма курсу
Професійна майстерність у системі національної підготовки вчителів початкової школи. Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення. Роль педагога у формуванні особистості молодшого школяра. Характеристика професійних функцій учителя початкової ланки освіти. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного педагога. Етика учителя початкової школи.

       Культура і образно-виразна характеристика мовлення вчителя. Комунікативні характеристики професійного мовлення педагога. Функції мовлення у взаємодії з дітьми. Умови і шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя. Елементи театральної педагогіки у професійній діяльності вчителя молодших класів. Умови ефективності професійного мовлення педагога. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя початкових класів.

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки і психології. Спільне і відмінне у театральному та педагогічному мистецтві.

Майстерність педагогічного спілкування. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди. Майстерність організації педагогічної взаємодії у вихованні. Стилі ставлення вчителя до вихованців та стиль педагогічного спілкування. Педагогічний такт. Умови ефективного педагогічного спілкування.

      Визначення педагогічної техніки учителя, її структура та особливості.. Внутрішня і зовнішня педтехніка Майстерність ігрової діяльності у повсякденній праці педагога. Шляхи вдосконалення едагогічної техніки вчителя початкової школи. Уміння створювати естетично-виразливий і привабливий зовнішній вигляд. Уміння вербальної і невербальної взаємодії учителя .

      Майстерність учителя в організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Педагогічний вплив. Класифікація методів виховання. Етика взаємин педагога і батьків молодших школярів..

      Підготовка майбутніх  учителів початкової ланки освіти у ВНЗ. Інтерактивні технології навчання у фаховій підготовці вчителя. Характеристика інтерактивних методів навчання. Сутність, структура процесу самовдосконалення майбутнього педагога. Етапи, методи та прийоми самовдосконалення.

Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності.

Змістовий модуль 1. Роль педагога в сучасному суспільстві
Лекційний модуль
Лекція 1. Педагогічна майстерність у професійній підготовці вчителя
 1. Проблема педагогічної майстерності в історії школи.
 2. Суспільна значущість професії вчителя, його функції.
 3. Поняття педагогічної діяльності, її структура.
 4. Поняття і елементи педагогічної майстерності.
Лекція 2. Педагогічна майстерність і особистість вчителя
 1. Педагогічна майстерність вчителя.
 2. Елементи педагогічної майстерності.
 3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
 4. Самовиховання вчителя.
Лекція 3. Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя
 1. Педагогічна техніка – форма організації поведінки вчителя.
 2. Поняття педагогічної техніки.
 3. Внутрішня і зовнішня техніки вчителя.
 4. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності педагога.
Лекція 4. Внутрішні і зовнішня техніка вчителя
 1. Професійна педагогічна діяльність майбутнього вчителя (якості особистості).
 2. Майстерність у керуванні психічним самопочуттям.
 3. Зовнішній вигляд вчителя. Основи мімічної та пантомімічної  виразності.
 4. Невербальна комунікація.
Лекція 5. Спільне та відмінне в театральному і педагогічному мистецтві
 1. Педагогічна і акторська дія.
 2. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.
 3. Урок – театр одного актора.
Лекція 6. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
 1. Комунікативні характеристики професійного мовлення вчителя.
 2. Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями.
 3. Умови ефективності і шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя.
Практичний модуль
Практичне заняття №1. Вступ до педагогічної професії, витоки педагогічної майстерності.
 1. Обговорення основних теоретичних понять з теми. Термінологічний контроль (письмово, диктант).
 2. Обговорення головних теоретичних положень.
 3. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.
 4. Виконання вправ на формування адекватних уявлень про педагогічну професію, аналіз педагогічних ситуацій.
 5. Моделювання педагогічної ситуації «Моє педагогічне кредо».
Практичне заняття №2. Розповідь вчителя.
 1. Усвідомлення сутності педагогічної розповіді як педагогічної дії.
 2. Вимоги до побудови і проведення педагогічної розповіді.
Практичне заняття №3. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям
 1. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керуван­ня психологічним самопочуттям.
 2. Обговорення головних теоретичних положень.
 3. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, на­ лаштовування на наступну діяльність.
 4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя (розроблення програ­ми психологічного налаштовування на педагогічну розповідь в аудиторії).
Практичне заняття №4. Зовнішній вигляд учителя. Основи мімічної та пантомімічної виразності.
 1. Діагностування рівня володіння зовнішньою технікою як засобом публічного педагогічного спілкування.
 2. Обговорення головних теоретичних положень.
 3. Виконання вправ на удосконалення мімічної й пантомімічної виразності.
 4. Моделювання педагогічної ситуації: самопрезентація вчителя під час першої зустрічі з класом (конструювання і створення привабливого образу вчителя).
Практичне заняття №5. Елементи акторської майстерності
 1. Діагностування рівня сформованості вмінь.
 2. Обговорення головних теоретичних положень.
 3. Виконання вправи на розвиток умінь.
 4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя.
Практичне заняття №6. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення
Діагностування рівня сформованості вміння створювати словесні картини під час розповіді.

 

Обговорення головних теоретичних положень.

Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу.

Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя.

Практичне заняття №7. Дихання й голос як елементи педагогічної техніки.
 1. Діагностування рівня розвитку фонаційного дихання, гнучкості голосу.
 2. Обговорення головних теоретичних положень.
 3. Виконання вправ на розвиток фонаційного дихання.
 4. Виконання вправ на розвиток голосу.
 5. Мікровикладання.  Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу педагогічної  розповіді.
Практичне заняття №8. Самовиховання педагога – шлях формування педагогічної майстерності
Діагностування якостей особистості студентів, які потребують формування та розвитку.

 

Обговорення головних теоретичних положень.

Виконання вправ на засвоєння прийомів самовиховання.

Заповнення щоденника професійного становлення.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Сутність педагогічної діяльності

1. Випишіть із праць Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського міркування про педагогічну майстерність вчителя, про місце і роль учителя в суспільстві, його якості, вміння.

2. Проаналізуйте вплив особистості вчителя на становлення вас як особистості. Викладіть свої думки у творчій роботі на одну із запланованих тем: “Учитель у моєму житті”, “Мій ідеал учителя”, “Я і моя професія”, «Професійний портрет сучасного вчителя».

3. Вибрати з педагогічної поеми А.С. Макаренка ситуацію, яка на Ваш погляд, найбільш виявила педагогічну майстерність видатного педагога (конспект).

4. Скласти словник  термінології з педагогічної майстерності. Сформулювати власне педагогічне кредо, використовуючи такий зачин: «Для мене як педагога найголовніше буде…».

 

 Конспект

    

 

 Мінітвір

 

  Конспект

 

 

Конспект

 

 

Змістовний модуль 2.Професійні знання,здібності–основа становлення педагогічної майстерності вчителя
Лекційний модуль
Лекція 1. Культура і техніка мовлення вчителя
1. Дихання і голос  як елементи педагогічної техніки вчителя.

2. Основи культури мовлення.

3.Дикція як елемент педагогічної техніки.

4. Самовиховання – шлях формування педагогічної майстерності.

Лекція 2. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя
1. Культура усного професійного мовлення.

2. Мова як суспільне явище. Основні функції мови.

3. Актуальність проблеми риторичної культури вчителя початкових класів.

4. Умови ефективності професійного мовлення вчителя.

Лекція 3. Майстерність педагогічного спілкування
1. Професійно-педагогічне спілкування у структурі діяльності педагога.

2. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні. Структура, стилі.

3. Мистецтво педагогічного спілкування.

4. Поведінка вчителя в конфліктній ситуації.

Лекція 4. Професійна компетентність вчителя
1. Поняття професійної компетентності.

2. Основні професійні компетентності майбутнього вчителя початкових класів.

3. Компетентісний підхід як основа переходу шкільної освіти на нові показники якості освіти.

Лекція 5. Педагогічна майстерність як показник професіоналізму вчителя
1. Поняття «майстер», «педагогічна майстерність», педагогічна діяльність.

2. Самовиховання у формуванні педагогічної майстерності.

3. Майстерність вчителя у індивідуальному впливі на дітей.

4. Педагогічні ситуації та педагогічні задачі в діяльності вчителя початкових класів.

Лекція 6. Психолого-педагогічні умови майстерності взаємодії в педагогічному спілкуванні
1. Особистість вчителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

2. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування.

3. Способи комунікативного впливу переконання і навіювання.

4. Стратегія взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

Практичний модуль
Практичне заняття №1. Професійно-педагогічне спілкування: його сутність і структура
1. Діагностування ціннісних орієнтацій педагога у професійному спілкуванні.

2. обговорення теоретичних положень.

3. Виконання вправ на формування вміння аналізуати різні аспекти педагогічного спілкування.

4. Моделювання стилю спілкування в індивідуальній бесіді з учнем.

Практичне заняття №2. Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди
1. Діагностування комунікативної готовності до діалогу з дитиною.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Виконання  вправ на  розвиток уміння аналіхзувати індивідуальну педагогічну бесіду та на удосконалення техніки взаємодії.

4. Моделювання педагогічної ситуації, розроблення та проведення індивідуальної бесіди на запропоновану тему.

Практичне заняття № 3. Комунікативність, уява, увага та спостережливість учителя як необхідні складо
1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви, уваги та комунікативності студентів.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Виконання вправ на розвиток професійної комунікативності, уяви та спостережливості.

4. Моделювання фрагмента індивідуальної бесіди.

Практичне заняття №4. Педагогічний такт учителя на різних етапах організації бесіди. Переконування т
1. Діагностування психолого-педагогічної готовності студентів до тактовного спілкування зі школярами, колегами.

2. Обговорення основних теоретичних положень.

3. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди.

4. Рольова гра: конкурс розв`язання педагогічної ситуації.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

 

Педагогічна майстерність вчителя

1. Ознайомитися  з описом роботи вчителів у запропонованій літературі (одна книжка на вибір студента):

1). Всё начинается с учителя. –М.: Просвещение, 1983. («Словесник Селиханович», «Преподаватель словесности», «Фотография, на которой меня нет», «Классный», «Добрые зёрна», «Савва Ильич».

2). Соловейчик С.  Час ученичества. –М.: Дет. лит., 1986 (розд. про Сковороду, с. 26-32; розд. 12 про К.Д. Ушинського, с. 109-120; розд. 19 про А.С. Макаоенка, с. 181-197; розд. 20 про В.О. Сухомлинського, с. 197-210);

3). Львова Ю.Л. Педагогические этюды. –М.: Просвещение, 1990;

4). Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! –М., 1983.

5). Большой педсовет. –М.: мол. гвардия, 1986.

2. Заповнити анкету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета

 

 

 

 

Змістовний модуль 3. Передовий педагогічний досвід – шлях до педагогічної майстерності
Лекційнийний модуль
Лекція 1. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди
1. Індивідуальна бесіда як модель педагогічної взаємодії.

      2. Структура бесіди, етапи моделювання.

      3. Забезпечення психолого-педагогічного контакту на початку бесіди. роль невербальних засобів.

      4. Прийоми педагогічної взаємодії.

Лекція 2. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
1. Урок як навчальний діалог учителя з учнями.

2. Технологія проектування сучасного уроку.

3. Елементи технології уроку-діалогу.

Лекція 3. Майстерність майбутнього вчителя початкових класів в організації навчально-виховного проце
1. Педагогічний вплив.

2. Професійна етика майбутнього вчителя.

3. Учитель у трудовому колективі школи.

4. Етика взаємин вчителя і батьків учнів.

5. Конфлікти в діяльності педагога і шляхи їх розв’язання.

Лекція 4. Вивчення передового педагогічного досвіду – шлях до педагогічної майстерності
1. Науково-методичні положення процесу вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

2. Діагностика психологічної готовності студентів до опанування нового в професійній діяльності.

3. Передовий педагогічний досвід вчителя-майстра (картка вивчення передового педагогічного досвіду).

Практичний модуль
Практичне заняття №1. Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії.
1. Діагностування схильності до вибору стратегії взаємодії та рівня сформованості позиції студентів щодо ефективності авторитарного і гуманістичного навчання.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій, на формування гуманістичної позиції майбутнього вчителя в організації навчання учнів.

4. Моделювання мисленнєвої діяльності вчителя під час розроблення задуму уроку з позицій авторитарного й гуманістичного навчання. Рольова гра «Позиція».

Практичне заняття №2. Майстерність спілкування на.початковому етапі та у процесі викладу нового мате
1. Діагностування рівня сформованості вміння встановлювати особистісний контакт на початковому етапі уроку.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Виконання вправ на розвиток уміння застосовувати прийоми встановлення особистісного контакту з учнями на початковому етапі уроку та в процесі викладу нового матеріалу.

4. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу.

5. Моделювання ситуацій початку уроку. Мікровикладання, виклад нового матеріалу у формі бесіди.

Практичне заняття №3. Взаємодія вчителя з учнями під час групової роботи на уроці.
1. Діагностування рівня готовності студентів до активного слухання.

 

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці.

4. Виконання вправ на розвиток уміння активного слухання.

5. Моделювання фрагментів уроку: перевірка знань учнів у формі бесіди, завершальний етап уроку.

6. Відпрацювання техніки емоційного завершення взаємодії, формування психологічної установки на подальшу діяльність.

Практичні заняття №4. Конкурс педагогічної майстерності
1. Підготовка до конкурсних змагань. Використання вправ для психологічного налаштування на творчу діяльність.

2. Конкурс: моделювання ситуацій уроку.

3. Підведення підсумків уроку.

Модуль самостійної роботи
 

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

 

Витоки педагогічної майстерності

1. Проаналізувати ситуації «Заспокоєння Іліко» (Ш. Амонашвілі) і «Таранець» (А. Макаренко) за питаннями вправ 4,5.

2. Вибрати з «Педагогічної поеми» А. Макаренка ситуацію, чка, на Ваш погляд,  найбільше виявила педагогічну майстерність видатного вихователя.

3. Сформулювати власне педагогічне кредо (символ віри, переконання), використовуючи такий зачин: «Для мене як педагога найголовнішим буде…». Занотувати його.

 

 

 

Розповідь учителя

Вибрати тему для власної педагогічної розповіді, письмово визначити її над завдання, структуру. Підготуватися до публічного захисту творчого задуму педагогічної розповіді.

 

 

 

Педагогічна техніка вчителя

 

1. Підібрати вправи на формування вміння керувати своїм емоційним станом та поведінкою (таблиця).

2. Підготувати вправи та етюди щодо керування своїм психічним станом.

3. Проаналізуйте думки дослідників-дидактів щодо проблеми підготовки вчителя до уроку (М.І. Махмутов, І.Я. Лернер, М.М. Скаткін, М.М. Шахмаєв).

4. Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, праце терапія, імітаційна гра, аутогенне тренування), можливості використання їх у професійному самовдосконаленні вчителя.

Таблиця

 

 

 

 

 

Виступ

 

 

 

Тезисний конспект-порадник

 

 

 

 

Передовий педагогічний досвід вчителя.

 

1. Індивідуальна педагогічна бесіда, її завдання, умови ефективності.

2. Підготувати фрагмент уроку організація навчання на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями) для його демонстрації на конкурсі (час виступу – до 7 хв.). Тема, етап уроку – за вибором студента.

 

 

Конспект уроку

 

 

Список рекомендованої літератури
 1. Барбина Е.С. Педагогическое мастерство – искусство быть человеком: Учебное пособие. – К.: Полиграфия, 1995.
 2.  Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М.: Просвещение, 2000. – С. 172-173.
 3. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 2000. – С. 22, С. 69-74.
 4.  Кузьмінський А.І. Педагогіка. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003.
 5. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. школа, 1998.
 6. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М.: Международная педагогическая академия, 2000.
 7. Скульский Р.П. Учиться быть учителем. – М.: Педагогика, 1996.
 8. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004.
 9. Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000.
 10. Динейка К.В. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. – Минск: Полымя, 1999.
 11. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.
 12. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.
 13. Петров Н.Н. Аутогенная тренировка для вас. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1990.
 14. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 1989.
 15. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.
 16. Методические указаний к занятиям по курсу “Основы педагогического мастерства” /Сост. Г.Н. Кондратенко, Л.В. Бабич, В.М. Бойко и др. – Херсон, ХГПИ, 1989. – С. 22-39.
 17. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000.
 18. Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999.
 19. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.
 20. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. –К., 1954.
 21. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –М., 1998.
 22. .Станиславский К.М. Работа над собой в творческом процессе переживания // Т.2. –М., 1956.
 23. .Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Просвещение, 1993.
 24. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 2002.
 25. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989. – Ч. 2. – С. 83-134.
 26. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.
 27. Леви В. Искусство быть другим. – М., 2000.
 28. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. – М.. 2001.
 29. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.
 30. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1999
 31. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології . – К.: Академвидав, 2004.
 32. Педагогічний пошук /Упор. І.М. Баженова. – К.: Рад. школа, 1989.
 33. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.
 34. Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. –Л., 2000.
 35. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002.
 36. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. –К., 1976.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Основи педагогічної майстерності (початкове навчання)
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 4:04 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 50225

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 48
Ні, але хочу спробувати 151
Так, в ролі тьютора (студента) 165
Всього голосів: 364
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...